Plenary Session

Professor Matej DANIEL, pHd, Head of Division of Biomechanics at Czech Technical University in Prague

Additive manufacturing and implantable medical devices

The medical industry is already one of the largest users of additive manufacturing also denoted as 3D printing. New additive manufacturing methods allow engineers to create more anatomically-accurate devices requiring designs that are difficult to produce with traditional subtractive methods.  The aim of the lecture is to explain basics of additive manufacturing and focus on current state-of-art and limitations of the technology. Direct metal laser sintering will be presented as a method for orthopaedic device production from biocompatible titanium alloys. New techniques significantly reduce product development timelines and allow to create implants that closely mimic shape of natural bone. Furthermore. The implants can be made with complex porous designs that fuse more easily with other bone structures.

PROGRAM

8.00 – 8.20Arrival and Registration
8.20Opening
Iris Fink Grubačević, dekanja FINI Novo mesto
Matej Forjan, direktor Šolskega centra Novo mesto
Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
Emilija Bratož, direktorica Območno obrtne-podjetniške zbornice Novo mesto
8.45 – 9.30Plenary lecture
Additive manufacturing and implantable medical devices
Matej Daniel
9.30 – 10.15Session 1:
Biomechanics
Session chair: Matej Daniel
Urejenost membran in njihova funkcionalnost 
Membranes’ in-plane phase ordering and their functionality
Samo Kralj, Luka Mesarec, George Cordoyiannis, Veronika Kralj-Iglič, Aleš Iglič
Atomic force microscopy on neuron cells
Kristina Eleršič Filipič, Matej Daniel
Viskoelastično modeliranje mehanskega obnašanja možganskega tkiva
Viscoelastic modelling of brain tissue mechanical behaviour
Barbara Zupančič
Supported lipid membranes on Au substrates: effects of composition, size and temperature
George Cordoyiannis, Kai Betlem, Matej Daniel, Patricia Losada-Perez
10.15 – 10.35 Coffee break
10.35 – 11.35Session 2:
Fundamental and Applied Research
Vodja sekcije | Session chair: Rudolf Pušenjak
Disperzija elastičnih valov v homogenih in simetričnih trislojnih ploščah
Dispersion of elastic waves in homogeneous and symmetric three-layered plates
Milan Ambrožič
Večkriterijska optimizacija območij stabilnosti vibracij zobniških gonil
Multi-objective optimization of stability domains of gear drive vibrations
Rudolf Pušenjak
Eksperimentalna in numerična določitev integralne karakteristike modelne vetrne turbine                           
Experimental measurement and numerical prediction of integral characteristic of a model-size wind turbine
Matej Fike, Gorazd Hren, Andrej Predin, Marko Pezdevšek
Numerična napoved gladinskega stanja v območju sotočja dveh rek
Numerical prediction of water surface levels in the confluence of two rivers
Gorazd Hren, Matej Fike, Andrej Predin, Marko Pezdevšek
Asymptotic Analysis of the Edge Bending Wave on a Stiffened Plate
A. Alzaidi, Julius Kaplunov, Ljudmila Prikazchikova
Večparametrična dinamična analiza „lightweight“ laminatov
Multi-parametric dynamic analysis of „lightweight“ laminates
Julius Kaplunov, Danila Prikazchikov, Ljudmila Prikazchikova, Anatolij Nikonov, Tomaž Savšek
Večparametrično dinamično modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur
Multi-parametric dynamic modelling of layered strongly inhomogeneous elastic structures
Julius Kaplunov, Anatolij Nikonov
Učinkovita prestavitev leksikalnih jezikovnih virov za razvoj govornih tehnologij
Compact Representation of Lexical Language Resources for Efficient Speech Technology Design
Žiga Golob, Simon Dobrišek, Jerneja Žganec Gros
CityVOICE: zasnova novega glasu za govorne vmesnike v pametnih mestih in skupnostih
CityVOICE: Novel Voice Design for Speech User Interfaces in Smart Cities and Communities
Aleš Mihelič, Boštjan Vesnicer, Peter Holozan, Miro Romih, Simon Rozman, Tomaž Šef, Domen Zupančič, Jerneja Žganec Gros
11.35 – 12.05Session 3:
Industry 4.0 and Smart Specializations
Session chair: Tomaž Savšek
Using Software Engineering Principles for Machine Learning
Marina Tropmann-Frick
Uporaba IoT za merjenje manjših odjemnih mest vodovodnega omrežja v podjetju Luka Koper
Use of IoT for measuring small water supply points in Port of Koper
Alojz Golli, Tomaž Aljaž
Klasifikacija kratkotrajnih zvočnih signalov z uporabo strojnega učenja
Short audio signal classification with machine learning
Izidor Potočnik, Damir Vrančić, Tomaž Jurejevčič
12.05 – 13.30Lunch
13.30 – 15.00Session 4:
Materials and Technologies
Session chair: Ted Prodan / Urška Florjančič
Kombinirani vpliv preoblikovanja in spajanja na zdržljivost izdelkov
Combined Influence of Forming and Joining Technologies on Product Durability
Matic Muc, Mitja Glavan, Vili Malnarič, Jernej Klemenc
Konstruiranje nastavljivih stopalk motocikla
Design of adjustable motorcycle pedals
Žan Kukovičič, Mitja Muhič
Primerjava MKE analiz z nateznim preizkusom pri nerjavnem jeklu
Comparison of FEM analyzes with tensile test of stainless steel
Luka Sinobad, Mitja Muhič
Vpliv načina litja na lastnosti aluminijeve zlitine
The influence of casting method on the properties of aluminium alloy
Bojan Jurjec, Peter Cvahte, Marica Prijanovič Tonkovič
Nekateri pristopi in rešitve pri razvoju adaptivnih in inteligentnih pogonov
Some approaches and solutions in development of adaptive and intelligent drives
Damir Vrančić, Zoran Šaponia, Samo Krančan, Mako Nerat, Janko Petrovčič
15.00 – 15.45Session 5:
Research on EAGLE Project
Session chair: Jerneja Žganec Gros
Izzivi kakovosti in stanje tehnike pri oblikovanju razvojnih zahtev za sistem EAGLE
Quality challenges and state of the art in designing development requirements for the system EAGLE
Tomaž Savšek, Hidajet Kurbegović, Anton Petrič, Mitja Cerovšek
Analiza različnih metod za kontrolo kakovosti izdelkov v slovenskih tehničnih podjetjih
Analysis of various methods for quality control in Slovenian technology companies
Iris Fink Grubačević, Darko Števančec, Ines Lipuš
Napredni senzorski sistem EAGLE za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti
Advanced Sensor System EAGLE for 3D Geometry Control of Complex Objects in Factories of the Future
Tomaž Savšek, Mitja Cerovšek, Hidajet Kurbegović, Iris Fink Grubačević, Mario Žganec, Jerneja Žganec Gros
Razvojna izhodišča za zasnovo koncepta sistema strojnega vida za geometrijsko kontrolo kakovosti EAGLE
Research Premises for 3D Vision System Concept Design in EAGLE Geometry Quality Control
Mario Žganec, Boštjan Vesnicer, Žiga Golob, Jaka Kravanja, Jerneja Žganec Gros
Metodologije nedestruktivnega testiranja industrijskih izdelkov kompleksne geometrije
Methodologies of Non-Destructive Testing of Industrial Products of Complex Geometry
Urška Florjančič, Anatolij Nikonov, Julius Kaplunov
Aspects of incorporation of a three-dimensional optical inspection tool into a smart factory
Miron Drobnis, George Cordoyiannis
Koncept sistema strojnega vida za pobiranje kosov iz zabojev v robotski Celici RoBIN
Vision System Concept for the RoBIN Bin Picking Robot Cell
Mario Žganec, Stanislav Gruden, Aleš Mihelič, Boštjan Vesnicer, Žiga Golob, Jaka Kravanja, Jerneja Žganec Gros
15.45 – 16.00Coffee break
16.00 – 16.45Session 6:
Competitive Advantage Factors
Healthy Living and Working Environment
Session chair: Darko Števančec
Tehnološko posodabljanje vhoda materialov v industriji
Technological modernization of the input of materials in the industry
Ingrid Uhernik Franko, Sašo Murtič
Merjenje zaloge izdelkov v prodajnih avtomatih
Stock metering in vending machines
Mitja Veber, Marko Sever
Primerjava razvrščanja in označevanja nekaterih farmacevtskih učinkovin
Evaluation of classification and labeling of some active pharmaceutical ingredients
Igor Simonič
Preverjanje ustreznosti lastne metodologije testiranja uporabljivosti izdelka
Assessment of the validity of a method for testing usability of a product
Lucija Galič, Darko Števančec, Iris Fink Grubačević
16.45 – 17.00Final thoughts
Tomaž Savšek, predsednik Programskega odbora
17.00 Conclusion

Graduates of FINI are society's developmental potential.