Milan . ' '
                  . Ambrožič

Assist. Prof. Milan Ambrožič, PhD

Office hours: Po dogovoru po e-pošti

Department: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme
Professional bodies: Institute for Scientific - Research Activities, Academic Assembly

Why FINI? »Možnost interdisciplinarnosti, strokovnost sodelavcev in znanstveno/tehnološki izzivi.«

Professional biography

Milan Ambrožič je leta 1988 diplomiral na Oddelku za fiziko Univerze v Ljubljani (UL) z delom “Strukturni fazni prehodi v monoklinskem RbD2PO4”. To je bilo teoretično delo v okviru Landauove teorije faznih prehodov pod mentorstvom prof. dr. Roberta Blinca in prof. dr. Boštjana Žekša. Na isti fakulteti je leta 1993 magistriral z eksperimentalnim delom “Anharmonska mrežna nihanja v La2-xSrxCuO4. To je bilo eksperimentalno delo z ramansko spektroskopijo; mentor: prof. dr. Dragan Mihailović. Leta 1996 pa je na isti fakulteti doktoriral z naslovom disertacije “Kiralni nematiki v omejeni cilindrični geometriji; mentor: prof. dr. Slobodan Žumer; teoretično delo na področju tekočih kristalov. Največ časa je bil zaposlen v institucijah Institut Jožef Stefan (IJS) v Ljubljani in na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (FNM) Univerze v Mariboru (UM). Na FNM UM je večinsko zaposlen tudi danes. Večkrat zaporedoma je bil izvoljen za docenta za področje fizike. Od znanstveno/strokovnega dela se je največ ukvarjal s teorijo nematičnih tekočih kristalov in s teorijo mehanskih lastnosti keramičnih materialov, pa tudi s perkolacijsko teorijo. Med znanstvenimi članki jih ima trenutno 50, od tega 39 v revijah z indeksom JCR, od teh 39 pa je prvi avtor pri 20 člankih. Zaradi popularizacije stroke in znanosti ima tudi veliko strokovnih in poljudno-znanstvenih člankov v slovenskem jeziku. Je tudi soavtor več fizikalnih učbenikov, tudi za univerzitetni nivo. Bil je mentor ali somentor pri več diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah študentov. Poleg raziskovanja je težišče njegovega dela pedagoška dejavnost: dolga leta je bil tudi asistent za fiziko za več fakultet UL, zadnja leta pa zelo raznolike strokovne predmete na FNM UM (predavanja in vaje). Od predmetov, ki jih predava, je študiju strojništva in industrijskega inženiringa na FINI najbližji Analitična mehanika.

Researcher activities

V okviru teorije tekočih kristalov se ukvarja z orientacijsko ureditvijo molekul in optičnimi lastnostmi v različnih geometrijah in zunanjih pogojih, in sicer v okviru različnih modelov, tako diskretnih kot kontinuumskih. Pri mehanskih lastnostih keramičnih materialov teoretično preučuje njihove elastične lastnosti, trdnost, žilavost in Weibullovo statistiko pri zlomu. Pri perkolacijski teoriji se v glavnem ukvarja s študijem perkolacijskega praga za električno prevodnost v kompozitnih sistemih iz neprevodne in prevodne komponente.

Other activities, projects

Popularizacija znanosti, predvsem v okviru fakultete FNM UM; v okviru FINI trenutno sodeluje pri projektu za razvoj natančnejše numerične analize elastičnih valov v tankih simetričnih triplastnih ploščah s kontrastnimi lastnostmi plasti.

Courses and their applicability

Na FNM UM predava naslednje predmete: Matematična fizika II (navadne in parcialne diferencialne enačbe, variacijski račun, verjetnostni račun, posebne funkcije, posebne transformacije); Analitična  mehanika; Fizika tekočin; Statistična termodinamika; Elektromagnetno polje; Dinamični sistemi v okolju; Didaktični praktikum; Fizikalne aplikacije in delno Fizika materialov. Povezavo in uporabnost v povezavi s študijskim programom FINI (morebitno sodelovanje pri pripravi gradiv ali vabljenih predavanj) vidim predvsem pri predmetih Analitična mehanika in Fizika materialov.

Bibliography

COBISS

R&D

SICRIS

Researcher id

11142

Europass CV

SLO

Graduates of FINI are society's developmental potential.