17.6.2019

Erasmus+ za doktorske študente, predavatelje in raziskovalce

 

Erasmus + je priložnost za doktorske študente, predavatelje in raziskovalce

Program Erasmus+ je največji program Evropske komisije za podporo izobraževanju in usposabljanju posameznikov prek mobilnosti. Študenti imajo v času študija možnost pridobiti nepovratna sredstva za mobilnost v skupnem obsegu 12 mesecev na posamezen študijski cikel. Program Erasmus+ je med študenti 1. in 2. stopnje dobro poznan, medtem ko je študentska populacija na 3. stopnja pri projektih mobilnosti slabo zastopana.  Odločitev za doktorski študij je individualna. Zagotovo pa si marsikateri doktorski študent želi delovati na akademskem oziroma raziskovalnem področju. Reference je pogosto težko pridobiti, saj so sredstva, ki so na voljo, omejena, konkurenca pa je velika. Program Erasmus+ vam ponuja različne možnosti mobilnosti med programskimi državami (KA103) in mobilnost med programskimi in partnerskimi državami (KA107). Informacije o državi gostiteljici (davki, šolski sistem, vozniško dovoljenje itd.) so zbrane na spletni strani EURAXESS po posameznih državah. Informacije o Sloveniji so zbrane na spletni strani Euraxess.si, v pomoč tujim raziskovalcem, da jim olajšajo preselitev v novo okolje, v Slovenijo.

Kaj program Erasmus+ ponuja doktorskim študentom?

Doktorski študenti gredo lahko na izmenjavo za študij od 3 do 12 mesecev in za prakso od 2 do 12 mesecev, prav tako gredo lahko na prakso kot mladi diplomanti. V času mobilnosti si lahko pridobijo ključne reference, ki so v pomoč pri kasnejšem kariernem razvoju.  • Mobilnost študentov za študij: Vse sodelujoče organizacije iz držav programa Erasmus+ (pošiljateljice in gostiteljice) morajo biti visokošolske institucije, ki so nosilke ECHE. Vse organizacije iz partnerskih držav morajo biti visokošolske institucije, priznane s strani pristojnih organov, in morajo pred začetkom izvajanja mobilnosti podpisati medinstitucionalne sporazume s svojimi partnericami iz držav programa Erasmus+. • Mobilnost študentov za prakso: V primeru mobilnosti med državami programa Erasmus+ mora biti organizacija pošiljateljica visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE. Inštitucija gostiteljica je iz javnega ali privatnega sektorja.

Financiranje: Študenti so upravičeni do mesečnih nepovratnih zneskov, ki so določeni po skupinah držav. V primeru mobilnosti za prakso dobijo dodatek za prakso ali dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi. Financiranje se lahko kombinira z drugimi viri, kot je npr. AD FUTURA, ne sme pa priti do dvojnega financiranja iz sredstev EK.

Primer:  Študiram na univerzi in pri svojem študiju nimam priložnosti, da bi razvil znanja rudarjenja s podatki na mojem področju. To znanje bi mi pomagalo, saj na tem področju primanjkuje strokovnjakov v Sloveniji, hkrati pa bi to dodalo vrednost moji disertaciji.  Brskal sem po spletu in govoril z mentorjem, nakar sva ugotovila, da ima njegov kolega iz države EU zelo zanimiv mednarodni raziskovalni projekt. Poslal sem mu prošnjo, če bi lahko pri njem delal prakso oziroma raziskavo, in mu predstavil svoje delo ter kako pomembno bi bilo to zame. To mi je odprlo vrata v povsem drugi svet. Pridobil sem nova znanja, nova poznanstva, nove veščine, spoznal projektno in raziskovalno delo, zato sem popolnoma drugače zagovarjal svojo disertacijo. Nato sem šel znova za nekaj mesecev v tujino. Tokrat sem našel priložnost na spletni strani Euraxess, kjer so bila objavljena delovna mesta za raziskovalce. Dobil sem priložnost za devetmesečno delo v tujini, zato je šla moja družina z menoj. Pridobil sem neprecenljiva znanja … Prepričan sem, da mi je Erasmus+ mobilnost odprla vrata v svet.

Kaj program Erasmus+ ponuja predavateljem in raziskovalcem?

Program Erasmus+ ponuja zaposlenim dve obliki mobilnosti: za poučevanje ali/in za usposabljanje.  • Mobilnost za poučevanje: Ta aktivnost omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije ali osebju v podjetjih, da poučuje na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju oz. v kateri koli akademski disciplini.

• Mobilnost za usposabljanje: Ta aktivnost podpira tako profesionalni razvoj osebja v poučevanju in drugega osebja na visokošolskih institucijah kot tudi razvoj vpletenih institucij. Lahko poteka v obliki izobraževalnih dogodkov v tujini (ki niso konference) in izobraževalnih obiskov na delovnem mestu/obdobij opazovanja/usposabljanja na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.

Obdobje v tujini lahko združuje aktivnosti poučevanja in usposabljanja. Mobilnost traja od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas potovanja. V primeru minimalnega trajanja (2 dneva) se mora mobilnost med državama programa izvajati dva zaporedna dneva.

Financiranje: Zaposleni so upravičeni do dnevnih nepovratnih zneskov, ki so določeni za posamezne skupine držav in do prispevka k potnim stroškom. Financiranje se lahko kombinira z drugimi viri, ne sme pa priti so dvojnega financiranja iz sredstev EK.

Kaj program Erasmus+ ponuja mladim raziskovalcem?

Mladi raziskovalci, ki so študenti in hkrati zaposleni na raziskovalni organizaciji, se lahko udeležijo katere koli mobilnosti; lahko za študij in/ali prakso, kjer študirajo, ali kot zaposleni za usposabljanje in/ali poučevanje.

Ali ste vedeli … 

• Ali ste vedeli, da se sredstva, pridobljena iz drugih virov, beležijo v referenco A3 pri ARRS? Ali ste vedeli, da je pridobivanje sredstev iz drugih virov obvezna referenca za prijavo aplikativnega projekta pri ARRS?  Sem se prištevajo tudi sredstva iz programa Erasmus+. Več o tem pa si lahko preberete v Pravilniku ARRS, člena 38 in 39, in njihovi razpisih.

• Ali ste vedeli, da je upravljanje s pridobljenimi sredstvi pomembna referenca tudi pri drugih prijavah, saj ocenjevalci projektov velikokrat ocenjujejo tudi sposobnost transparentnega upravljanja, spodobnost pridobivanja drugih sredstev, upoštevanje komplementarnih shem ipd.   Za izkazovanje te reference se upoštevajo pridobljena sredstva, in sicer ne zgolj velika sredstva za projekte, temveč tudi nepovratna sredstva, kot so Erasmus+, različne štipendije ipd. Zelo zanimiva shema za raziskovalce je Individual Fellowship Marie S. Curie v okviru programa Obzorje 2020, kjer v samem projektnem predlogu sicer ni treba navajati referenc s pridobljenih sredstvih, vendar pa je del prijave tudi CV, ki vključuje točko ‘Pridobljena sredstva’. V očeh ocenjevalca je to pomembna referenca, ki mu pomaga oceniti, ali bo vodja projekta ustrezno upravljal s sredstvi.

• Ali ste vedeli, da se lahko udeležite mobilnosti programa Erasmus+?  Program Erasmus+ vam ponuja več vrst mobilnosti in hkrati lahko predstavlja vašo odskočno desko za razvoj vaše kariere. Za več informacij o tem, kakšne so vaše možnosti, se obrnite na koordinatorja za program Erasmus+ na vaši inštituciji ali na mednarodno pisarno. Dodatne informacije o programu najdete na spletnih straneh nacionalne agencije CMEPIUS: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.