Interni akti »

Programski in strateški dokumenti »

Ceniki »

Pravni viri

Zakonske podlage delovanja fakultete so neposredno opredeljene z:

 • Ustavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004 in 68/2006
 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/02)
 • Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11)
 • Resolucija  o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur.l. RS, št. 43/11 in ostali predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti
 • Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v letu 2015 (DeUDIEU15) (Uradni list: 8/2015)
 • Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93 in spremembe)
 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, št. 96/02 in spremembe)
 • Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91in spremembe)
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06)
 • Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04, 87/11, 97/11, 109/2012)
 • Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in spremembe)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in spremembe)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in spremembe)
 • Zakon o javnih uslužbencih – prvi del (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in spremembe)
 • Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in spremembe)
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in spremembe)
 • Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99 in spremembe)
 • Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 128/06 in spremembe)
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12 in spremembe)
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011 in spremembe)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in spremembe)
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06 in spremembe),
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Ur.l. RS, št. 24/03 in spremembe)
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07-UPB in spremembe)
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in spremembe)
 • Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Uradni list: 56/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 8/2016)
 • Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE; Ur. l. RS, št. 14/1999)
 • Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) (Uradni list: 104/2015)
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11 in spremembe)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05 in spremembe)
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 18/91-I in spremembe)
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94 in spremembe)
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in spremembe)
 • Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04 in spremembe)
 • Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Uradni list: 29/2015)
 • Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list: 4/2016)
 • Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list: 6/2005, 98/2009, 87/2011-ZVPI, 109/2012-ZVPI-A)

Akti Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu:

 • Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur.l. RS, št. 95/10, 17/11, 40/12 (ZUJF), 51/12, 6/13, 88/13 in 40/14)); 
 • Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011 in spremembe)
 • Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 95/2010),
 • Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011)

Druge pravne podlage so opredeljene z naslednjimi dokumenti:

 • Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto;
 • Statut Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto;
 • Pravilniki in ostali interni akti fakultete.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.