Organiziranost

Organigram Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto

Dekanja

mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.
email: iris.finkgrubacevic@ fini-unm.si

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo

doc. dr. Urška Florjančič
email: urska.florjancic@fini-unm.si

Prodekan za kakovost

doc. dr. Darko Števančec
email: darko.stevancec@fini-unm.si

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja in ima devet članov.

Člani upravnega odbora

 • doc. dr. Damjan Balabanič, predsednik Upravnega odbora, predstavnik fakultete iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost
 • Štefan David, pred., namestnik predsednika Upravnega odbora, predstavnik ustanovitelja ŠCNM
 • doc. dr. Tomaž Savšek, predstavnik ustanovitelja ŠCNM
 • mag. Mihaela Turk, predstavnica ustanovitelja MONM
 • dr. Janez Povh, predstavnik ustanovitelja MONM
 • doc. dr. Tomaž Jurejevčič, predstavnik fakultete iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost
 • doc. dr. Anatolij Nikonov, predstavnik fakultete iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost
 • Ines Lipuš, predstavnica drugih delavcev fakultete
 • Robert Gazvoda, predstavnik študentov

Senat

Senat je strokovni organ fakultete.

Člani senata

 • mag. Iris Fink Grubačević – predsednica,
 • zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak,
 • doc. dr. Anatolij Nikonov,
 • prof. dr. Jerneja Žganec Gros
 • doc. dr. Tomaž Savšek,
 • doc. dr. Damjan Balabanič,
 • doc. dr. Igor Simonič,
 • doc. dr. Mitja Cerovšek,
 • doc. dr. Damir Vrančić,
 • Robert Gazvoda, predstavnik študentov kot predsednik Študentskega sveta,
 • Luka Oberč, predstavnik študentov.

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)

 • mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred., predsednica komisije po funkciji dekanje, ki opravlja tudi naloge prodekanje za izobraževanje
 • Ines Lipuš, pred., članica – predstavnica visokošolskih učiteljev
 • Marko Zupančič, predstavnik študentov

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)

 • doc. dr. Urška Florjančič, predsednica komisije po funkciji prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo
 • zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak, član – predstavnik visokošolskih učiteljev
 • doc. dr. Anatolij Nikonov, član – predstavnik visokošolskih učiteljev

Komisija za izvolitve v nazive (KIN)

 • zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak, predsednik
 • doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič, članica – predstavnica visokošolskih učiteljev
 • doc. dr. Damir Vrančić, član – predstavnik visokošolskih učiteljev

Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)

 • doc. dr. Darko Števančec., predsednik komisije po funkciji prodekana za kakovost
 • doc. dr. Ted Prodan, član – predstavnik visokošolskih učiteljev
 • Lucija Galič, članica – predstavnica drugih delavcev
 • Jelka Muhvič, predstavnik študentov

Komisija za založniško dejavnost (KZD)

 • doc. dr. Urška Florjančič, predsednica komisije po funkciji prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo
 • dr. Jani Zore, član – predstavnik visokošolskih učiteljev
 • mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred., predstavnica visokošolskih učiteljev

Komisija za priznanja (KP)

 • doc. dr. Igor Simonič, predsednik – predstavnik visokošolskih učiteljev
 • doc. dr. Darko Števančec, predstavnik visokošolskih učiteljev
 • Lucija Galič, članica – predstavnica drugih delavcev
 • Boštjan Rifelj, predstavnik študentov.

Akademski zbor

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete.

 • zasl. prof. ddr. Janez Usenik
 • zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak
 • zasl. prof. dr. Dorian Marjanović
 • prof. dr. Julius Kaplunov
 • prof. dr. Rogerson Graham
 • prof. dr. Jerneja Žganec Gros
 • izr. prof. dr. Mario Žganec
 • izr. prof. dr. Gorazd Hren
 • izr. prof. dr. Sašo Murtič
 • doc. dr. Anatolij Nikonov
 • doc. dr. Bernard Ženko
 • doc. dr. Damir Vrančić
 • doc. dr. Damjan Balabanič, predsednik
 • doc. dr. Darko Števančec
 • doc. dr. Henrik Zaletelj
 • doc. dr. Igor Simonič
 • doc. dr. Martin Žnidaršič
 • doc. dr. Matej Pleterski
 • doc. dr. Milan Ambrožič
 • doc. dr. Mitja Cerovšek
 • doc. dr. Tomaž Aljaž
 • doc. dr. Tomaž Jurejevčič
 • doc. dr. Tomaž Savšek
 • doc. dr. Urška Florjančič
 • doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič
 • doc. dr. Stanko Škec
 • doc. dr. Ted Prodan
 • doc. dr. Boris Kraševec
 • doc. dr. Dejan Gradišar
 • doc. dr. Gregor Dolanc
 • dr. Georgios Kordogiannis, znan. sodelavec
 • dr. Jani Zore, pred.
 • mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.
 • Aleš Adamlje, viš. pred.
 • mag. Drobnis Miron, pred.
 • mag. Igor Makovec, pred.
 • David Štefan, pred.
 • Ines Lipuš, pred. 
 • Magda Lužar, pred. 
 • Emir Šoštarec, pred.
 • Damjana Možic, pred.
 • Matija Vidiček, pred.
 • Ingrid Franko Uhernik, pred.
 • Robert Gazvoda – predstavnik študentov
 • Anton Avbar – predstavnik študentov
 • Marko Zupančič – predstavnik študentov
 • Jan Kernulc – predstavnik študentov
 • Boštjan Rifelj – predstavnik študentov
 • Danilo Jereb – predstavnik študentov
 • Rok Brezovšek – predstavnik študentov
 • Jelka Muhvič – predstavnik študentov
 • Pavel Bačar – predstavnik študentov

Študentski svet

Študentski svet Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je bil izvoljen na volitvah 26. november 2018.

Člani

 • Robert Gazvoda – I. stopnja
 • Anton Avbar – I. stopnja
 • Danilo Jereb – I. stopnja
 • Rok Brezovšek – I. stopnja
 • Jan Kernulc – I. stopnja
 • Marko Zupančič – I. stopnja
 • Boštjan Rifelj – II. stopnja

Zapisniki sej Študentskega sveta FINI Novo mesto so objavljeni v spletni učilnici.

Inštitut za znanstveno-raziskovalno dejavnost

 • prof. dr. Julius Kaplunov – predstojnik
 • doc. dr. Urška Florjančič, 
 • doc. dr. Anatolij Nikonov,
 • mag. Miron Drobnis
 • doc. dr. Milan Ambrožič,
 • dr. Georgios Kordogiannis,
 • prof. dr. Graham Rogerson,
 • zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak,
 • mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.,
 • doc. dr. Darko Števančec,
 • Ines Lipuš, pred.

Predstojniki kateder

 • Predstojnik Katedre za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme: zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak
 • Predstojnik Katedre za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring: doc. dr. Anatolij Nikonov
 • Predstojnik Katedre za materiale, tehnologije in proizvodnjo: doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič
 • Predstojnik Katedre za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede: doc. dr. Damjan Balabanič

Center za izobraževanje in razvoj industrijskega inženiringa (CIRII)

Ivan Kralj, univ. dipl. inž. str., predstojnik

Tutorji

Tutorji učitelji:

 • doc. dr. Damjan Balabanič
 • doc. dr. Tomaž Savšek

Tajništvo, Študentski referat, Ekonomika, Informatika

Lucija Galič, mag. posl. ved, študentski referat – vodja študentskega referata
Email: lucija.galic@fini-unm.si
Telefon: (07) 39 32 207

Janja Šašek, dipl. ekon., študentski referat – strokovna sodelavka
Email: janja.sasek@fini-unm.si
Telefon: (07) 39 32 206

Ines Lipuš, univ. dipl. prav., pravnica
Email: ines.lipus@fini-unm.si
Telefon : (07) 39 32 207

Nada Košmerl, računovodkinja
Email: nada.kosmerl@guest.arnes.si
Telefon : (07) 39 32 126

Aleš Cvelbar, informatik
Email: ales.cvelbar@sc-nm.si
Telefon : (07) 39 32 188

Knjižnica

Marija Debevc Rakoše, univ. dipl. bibliotekar, knjižničarka
Email: knjiznica@fini-unm.si
Telefon: (07) 39 32 127

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.