Organiziranost

Organigram Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto

Dekanja

mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.
email: iris.finkgrubacevic@ fini-unm.si

Prodekan za znanstveno – raziskovalno delo

prof. dr. Simon Muhič
email: simon.muhic@fini-unm.si

Prodekan za kakovost

doc. dr. Darko Števančec
email: darko.stevancec@fini-unm.si

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja in ima devet članov.

Člani upravnega odbora

 • doc. dr. Damjan Balabanič, predsednik Upravnega odbora, predstavnik fakultete iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost
 • Štefan David, namestnik predsednika Upravnega odbora, predstavnik ustanovitelja ŠCNM
 • dr. Matej Forjan, predstavnik ustanovitelja ŠCNM
 • dr. Katerina Božič, predstavnica ustanovitelja MONM
 • mag. Maja Dragan, predstavnica ustanovitelja MONM
 • dr. Tomaž Jurejevčič, predstavnik fakultete iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost
 • Saša Ciglar, pred., predstavnik fakultete iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost
 • Lucija Galič, pred., predstavnica drugih delavcev
 • Tina Tekavčič, predstavnica študentov

Senat

Senat je strokovni organ fakultete.

Člani senata

 • mag. Iris Fink Grubačević – predsednica
 • zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak
 • prof. dr. Simon Muhič
 • doc. dr. Boris Kraševec
 • doc. dr. Tomaž Savšek
 • doc. dr. Damjan Balabanič
 • doc. dr. Mitja Cerovšek
 • doc. dr. Damir Vrančić
 • dr. Henrik Zaletelj, pred.
 • Tadej Franko, predstavnik študentov kot predsednik Študentskega sveta
 • Robert Marizza, predstavnik študentov

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)

 • mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred., predsednica komisije po funkciji dekanje, ki opravlja tudi naloge prodekanje za izobraževanje
 • doc. dr. Tomaž Savšek, predstavnik visokošolskih učiteljev
 • Tadej Franko, predstavnik študentov

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)

 • prof. dr. Simon Muhič, predsednik komisije po funkciji prodekana za znanstveno raziskovalno delo
 • zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak, član – predstavnik visokošolskih učiteljev
 • doc. dr. Damir Vrančić – predstavnik visokošolskih učiteljev

Komisija za izvolitve v nazive (KIN)

 • prof. dr. Simon Muhič, predsednik
 • doc. dr. Damir Vrančić, član – predstavnik visokošolskih učiteljev
 • doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič, članica – predstavnica visokošolskih učiteljev

Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)

 • doc. dr. Darko Števančec, predsednik komisije po funkciji
 • Damjana Možic, pred. – predstavnik visokošolskih učiteljev
 • Lucija Galič, pred., članica – predstavnica drugih delavcev
 • David Zalović, predstavnik študentov

Komisija za založniško dejavnost (KZD)

 • mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred., predsednica komisije po funkciji dekanje
 • doc. dr. Darko Števančec, član – predstavnik visokošolskih učiteljev
 • dr. Magda Lužar, pred., predstavnica visokošolskih učiteljev

Komisija za priznanja (KP)

 • Damjana Možic, pred., predsednica
 • doc. dr. Darko Števančec, predstavnik visokošolskih učiteljev
 • Lucija Galič, pred., članica – predstavnica drugih delavcev
 • David Zalović, predstavnik študentov.

Akademski zbor

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete.

 • zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak
 • zasl. prof. dr. Dorian Marjanović
 • prof. dr. Simon Muhič
 • prof. dr. Julius Kaplunov
 • izr. prof. dr. Sašo Murtič
 • izr. prof. dr. Nenad Ferdelji
 • izr. prof. dr. Stanko Škec
 • doc. dr. Damir Vrančić
 • doc. dr. Damjan Balabanič, predsednik
 • doc. dr. Darko Števančec
 • doc. dr. Matej Pleterski
 • doc. dr. Mitja Cerovšek
 • doc. dr. Tomaž Aljaž
 • doc. dr. Tomaž Savšek
 • doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič
 • doc. dr. Boris Kraševec
 • doc. dr. Matija Perne
 • doc. dr. Nikola Jakšić
 • doc. dr. Marko Matkovič
 • dr. Henrik Zaletelj, pred.
 • dr. Tomaž Jurejevčič, pred.
 • dr. Magda Lužar, pred. 
 • mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.
 • mag. Matej Rožič, pred.
 • Aleš Adamlje, pred.
 • Saša Ciglar, pred.
 • Lucija Galič, pred.
 • Damjana Možic, pred.
 • Ingrid Franko Uhernik, pred.
 • Tadej Franko – predstavnik študentov
 • Jan Jankovič – predstavnik študentov
 • Tina Tekavčič – predstavnica študentov
 • David Zalovič – predstavnik študentov
 • Vinko Longar – predstavnik študentov
 • Robert Marizza – predstavnik študentov

Študentski svet

Študentski svet Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je bil izvoljen na volitvah, dne 2. decembra 2022.

Člani

 • Tadej Franko – I. stopnja, predsednik
 • Jan Jankovič – I. stopnja
 • Tina Tekavčič – I. stopnja
 • David Zalović – I. stopnja
 • Samrah Mušić – I. stopnja
 • Vinko Longar – II. stopnja
 • Robert Marizza – II. stopnja

Zapisniki sej Študentskega sveta FINI Novo mesto so objavljeni v spletni učilnici.

Inštitut za znanstveno-raziskovalno dejavnost

 • prof. dr. Julius Kaplunov – predstojnik
 • zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak,
 • mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.,

Predstojniki kateder

 • Predstojnik Katedre za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme: zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak
 • Predstojnik Katedre za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring: doc. dr. Boris Kraševec
 • Predstojnik Katedre za materiale, tehnologije in proizvodnjo: doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič
 • Predstojnik Katedre za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede: doc. dr. Darko Števančec

Tutorji

Tutorji učitelji:

 • doc. dr. Damjan Balabanič
 • doc. dr. Tomaž Savšek

Študentski referat

Lucija Galič, mag. posl. ved, študentski referat – vodja študentskega referata
Email: lucija.galic@fini-unm.si
Telefon: (07) 39 32 207

Janja Šašek, dipl. ekon., študentski referat – strokovna sodelavka
Email: janja.sasek@fini-unm.si
Telefon: (07) 39 32 206, 070 60 10 90

Andreja Lavrin, univ. dipl. ekon., študentski referat – strokovna sodelavka
Email: andreja.lavrin@fini-unm.si
Telefon: (07) 39 32 207

Ekonomika, Informatika

Nada Košmerl, računovodkinja
Email: nada.kosmerl@sc-nm.si
Telefon : (07) 39 32 126

Aleš Cvelbar, informatik
Email: ales.cvelbar@sc-nm.si
Telefon : (07) 39 32 188

Knjižnica

Marija Debevc Rakoše, univ. dipl. bibliotekar, knjižničarka
Email: knjiznica@fini-unm.si
Telefon: (07) 39 32 127

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.