Znanstveno raziskovalni seminarji na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto so namenjeni predstavitvam vsebin, s katerimi širimo znanja in kompetence na naši fakulteti in v širšem družbenem prostoru. Na seminarjih bodo raziskovalci FINI predstavljali svoje dosežke in rezultate na znanstveno raziskovalnem področju. Obenem bodo priložnost dobili študenti, domači in tuji predavatelji ter gostje, ki želijo z nami vzpostaviti sodelovanje in prispevati v zakladnico znanj in novih raziskovalno-razvojnih izzivov. Z ozirom na vsebino znanstveno raziskovalnega seminarja bo na nekatere dogodke povabljena širša javnost, drugi pa bodo organizirani z interno udeležbo.

Organizatorja FINI seminarjev:
doc. dr. Anatolij Nikonov, anatolij.nikonov@fini-unm.si
doc. dr. Urška Florjančič, urska.florjancic@fini-unm.si

14.7.2021

IGOR EMRI: NEREŠENI PROBLEMI KLASIČNE MEHANIKE - PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ PREBOJNIH TEHNOLOGIJ
Sekcija za mehaniko

Na drugem seminarju Sekcije za mehaniko, ki poteka v okviru Znanstveno-raziskovalnih seminarjev FINI Novo mesto, bo akademik prof. dr. Igor Emri spregovoril o nerešenih problemih klasične mehanike kot izzivih oz. priložnostih ta razvoj prebojnih tehnologij.

24.6.2021

BOJAN LUPŠE: RAZVOJ EKSPERIMENTALNE METODOLOGIJE ZA DINAMIČNO ANALIZO KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV Z UPORABO SIMULATORJA ŠIRJENJA MOTENJ V INDUSTRIJSKEM OKOLJU

Študent je predstavil ključne elemente raziskovalnega dela, s katerim se je srečal v okviru priprave diplomske naloge. Tematika raziskovalne naloge je obravnavala nekatere izzive, ki so vezani na raziskovalno-razvojni projekt EAGLE. V delovni diskusiji z mentorji in raziskovalci je študent imel priložnost nagraditi in izpopolniti osvojena znanja tekom procesa reševanja raziskovalnih izzivov.

16.6.2021

GEORGE MEJAK, JULIUS KAPLUNOV: IZZIVI MEHANIKE V DANAŠNJEM SVETU
Sekcija za mehaniko

V sodelovanju Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost FINI Novo mesto s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani smo pripravili prvi seminar v ciklu predavanj in strokovnih diskusij, ki bodo predvidoma enkrat mesečno potekale pod okriljem Sekcije za mehaniko v okviru Znanstveno-raziskovalnih seminarjev FINI Novo mesto. Uvodoma je doc. dr. George Mejak predstavil namen Sekcije za mehaniko, ki je ustvariti prostor za strokovne diskusije, predstavitve najnovejših dosežkov, izmenjave strokovnih mnenj in raziskovalnih izzivov ter popularizirati področje mehanike v Sloveniji. Sekcijo za mehaniko vodita prof. dr. Julius Kaplunov in doc. dr. George Mejak. Uvodni besedi je sledilo predavanje z naslovom Boundary layers in non-local elasticity, ki ga je pripravil prof. dr. Julius Kaplunov.

16.4.2021

DAMIR TISAJ: VALOVANJA V KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTIH

Študent je predstavil zastavljene cilje v okviru prakse, ki jo opravlja na Inštitutu za znanstveno raziskovalno dejavnost FINI Novo mesto. Na osnovi zbrane in pregledane strokovne literature s področja lastnih frekvenc in lastnih oblik nihanja nosilca in plošče ter pregleda merilnih tehnik za njihovo merjenje je pripravil skico preprostega prototipa merilne naprave, s katero bi lahko izmerili zahtevane veličine. V strokovni diskusiji z mentorjema prakse je študent pripravil načrt nadaljnjih korakov pri izvajanju prakse.

9.3.2021

ANATOLIJ NIKONOV, URŠKA FLORJANČIČ: PRAKSA NA INŠTITUTU ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DEJAVNOST

Na uvodnem sestanku ob začetku izvajanja prakse študenta Damirja Tisarja na Inštitutu za znanstveno raziskovalno dejavnost FINI Novo mesto sta mentorja in raziskovalca na inštitutu predstavila delo IZRD, namen in pomen delovanja inštituta za razvoj fakultete, izpostavila glavne projekte in osrednje dejavnosti inštituta. Poudarila sta, da je ključen element pri opravljanju prakse na inštitutu osvojiti mehanizem znanstveno-raziskovalnega dela preko vključevanja študentov v RR delo na projektih. Na ta način študent pridobiva kompetence kako reševati znanstveno-raziskovalne in strokovne probleme in kako jih predstaviti, kako zastaviti cilj, opredeliti potrebne korake, načrtovati aktivnosti in preverjati njihovo izvajanje in rezultate. Znanstveno-raziskovalni seminarji ponujajo priložnost za izmenjavo znanj, dosežkov in dobrih praks na znanstveno raziskovalnem področju.

8.12.2020

ANATOLIJ NIKONOV: NOVE RAZISKOVALNE PRILOŽNOSTI NA PODROČJU VEČPARAMETRIČNEGA MODELIRANJA VEČSLOJNIH MATERIALOV

Na osnovi analize dela na temeljnem znanstveno-raziskovalnem ARRS projektu »Večparametrično dinamično modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur«, ki je v zaključni fazi, je doc. dr. Anatolij Nikonov pripravil izhodišča za oblikovanje tematike, vezane na dinamično analizo laminatov z viskoelastičnimi lastnostmi slojev. Člani raziskovalne skupine so v kritični diskusiji izmenjali mnenja o izzivih, s katerimi se lahko srečamo pri nadaljnjih raziskovalnih aktivnostih. Obenem smo opredelili usmeritve za nadaljnje raziskovalno delo na področju dinamike konstrukcij.

9.11.2020

RUDOLF PUŠENJAK: TORZIJSKE VIBRACIJE IN NESTABILNOST VEČSTOPENJSKIH ZOBNIŠKIH GONIL

Na seminarju bo prof. dr. Rudolf Pušenjak predstavil rezultate eno leto trajajoče raziskave o torzijskih vibracijah večstopenjskih zobniških gonil in nestabilnih območjih, ki jih te vibracije povzročajo. Raziskava je potekala v okviru raziskovalne skupine, ki jo vodi predstojnik Inštituta za znanstveno raziskovalno dejavnost na FINI Novo mesto, prof. dr. Julius Kaplunov. Predavatelj bo na seminarju pregledno predstavil tri faze raziskave: a) nestabilnost dvostopenjskega zobniškega gonila z enakimi parametri stopenj gonila, b) nestabilnost dvostopenjskega zobniškega gonila z različnimi parametri stopenj gonila in c) večkriterijsko optimizacijo nestabilnih območij.

15.10.2020

URŠKA FLORJANČIČ: RAZVOJNI IZZIVI INŠTITUTA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

Na znanstveno raziskovalnem seminarju je vodstvo Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto v sestavi prof. dr. Julius Kaplunov kot njegov predstojnik, doc. dr. Anatolij Nikonov in doc. dr. Urška Florjančič, izpostavilo ključna izhodišča in oblikovalo smernice za strateško načrtovanje programskega in projektnega dela na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti na fakulteti v prihodnjem petletnem obdobju.

14.10.2020

UROŠ BOHINC: VZPOSTAVITEV MERILNEGA SISTEMA NA OSNOVI LASERKEGA VIBROMETRA ZA SPREMLJANJE DINAMIČNIH ODZIVOV VEČSLOJNIH ELASTIČNIH PLOŠČ

Na seminarju je dr. Uroš Bohinc v okviru raziskav na temeljnem raziskovalnem projektu ARRS "Večparametrično dinamično modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur" predstavil prve rezultate meritev dinamičnega odziva elastičnih plošč, ki jih bo nadgrajeval za analizo disperzije valovanja. Merilna metoda omogoča spremljanje polja hitrosti na površini homogene ploščate strukture, ki zagotavlja osnovo za nadaljnjo eksperimentalno spektralno analizo tudi v primeru večslojnih elastičnih plošč.

7.10.2020

ANATOLIJ NIKONOV: VEČPARAMETRIČNA DISPERZIJSKA ANALIZA TRISLOJNIH ELASTIČNIH PLOŠČ S KONTRASTNIMI LASTNOSTMI SLOJEV

Na seminarju bo dr. Anatolij Nikonov predstavil vmesne rezultate, ki so nastali v zadnjem trimesečnem obdobju temeljnega znanstveno-raziskovalnega projekta, ki ga vodi predstojnik Inštituta za znanstveno raziskovalno dejavnost na FINI Novo mesto, prof. dr. Julius Kaplunov. Obravnavan bo problem širjenja valovanja v elastičnih večslojnih ploščah z visoko-kontrastnimi lastnostmi slojev. Predstavljena bo analiza disperzije prvih dveh načinov valovanja tri-slojne plošče z uporabo točne Rayleigh-Lambove enačbe in njenega asimptotičnega razvoja.

25.9.2020

URŠKA FLORJANČIČ: REOLOGIJA POLISAHARIDOV

Relaksacijski spektri polimerov odražajo njihove strukturne značilnosti na mikromolekularni, prav tako na makromolekularni ravni. Spremembe v strukturi polisaharidov, ko so izpostavljeni mehanskim obremenitvam, določajo njihovo funkcionalnost med uporabo v številnih aplikacijah. Kot je znano, relaksacijski spektri polimerov med katere spadajo tudi polisaharidi opišejo viskoelastično vedenje materialov in posledično njihovo funkcionalnost. V naši raziskavi obravnavamo različne pristope k izračunu relaksacijskih spektrov polisaharidov.

25.8.2020

DANILO JEREB: MODEL ZA SIMULACIJO ŠIRJENJA VALOVANJA V INDUSTRIJSKEM OKOLJU ZARADI VIBRACIJ V PROIZVODNEM PROCESU

Na seminarju je bil predstavljen model za simulacijo širjenja valovanja v industrijskem okolju. Model dovoljuje eksperimentalno oceniti nivo amplitud nihanj in vrednosti lastnih frekvenc na določenih lokacijah industrijskega okolja, ki ga na manjši skali modeliramo s pomočjo fizično izdelane makete. Spremljanje dinamičnih signalov poteka v realnem času simuliranega tehnološkega procesa. Rezultati raziskave, izvedene s pomočjo izdelanega modela, bodo zagotovili pomembne tehnične informacije o vplivu mehanskih vibracij v proizvodnem procesu na natančnost optičnega skeniranja predmetov s kompleksno geometrijo. Raziskavo izvajamo v okviru projekta EAGLE.

18.8.2020

ROK BREZOVŠEK: RAZVOJ OJAČANIH CELIČNIH MREŽASTIH STRUKTUR PROIZVEDENIH Z ADITIVNO TEHNOLOGIJO

Študent je predstavil rezultate raziskave, ki je bila osredotočena na arhitekturno zasnovo topologije celičnega materiala. Namen naloge, ki jo je opravljal v okviru strokovne prakse na Češki tehnični univerzi v Pragi, je bil raziskati vpliv načina ojačenja šestkotnih celic na trdnostne lastnosti celičnih mrežastih struktur. Na seminarju je študent dobil strokovno mnenje o dobljenih rezultatih, ki jih študent želi predstaviti v svoji diplomski nalogi.

14.5.2020

JULIUS KAPLUNOV: DINAMIKA MOČNO NEHOMOGENIH STRUKTUR

Na seminarju bo prof. dr. Julius Kaplunov, vodja temeljnega raziskovalnega projekta ARRS z naslovom "Večparametrično dinamično modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur", predstavil rezultate razvoja prodornih specializiranih teorij in robustnih računalniških metod, ki temeljijo na sodobni večparametrični analizi in vključujejo natančne izračune ter kvalitativne interpretacije spektrov nihanj kot tudi pripadajočih polj pomikov in napetosti, kar je izredno pomembno tako za optimalno konstruiranje kot za preizkušanje konstrukcij brez porušitve. V svojem predavanju bo poseben poudarek namenil najboljšim znanstvenim rezultatom s področja dinamike, ki so bili doseženi tekom izvajanja projekta.

8.5.2020

MOJCA KRAJNC: BIOFILMI - PRIPRAVA IN MERJENJE PELIKLOV

V okviru svojega doktorskega študija na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je Mojca Krajnc predstavila vlogo reoloških meritev pri raziskavah biofilmov. Povzela je dosedanje izsledke preliminarnih reoloških testiranj, ki kažejo na kompleksno naravo mehanizmov nastajanja biofilmov in posledično zahtevajo interdisciplinaren raziskovalni pristop.

21.4.2020

Anatolij Nikonov: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za delo raziskovalne skupine FINI Novo mesto v širšem družbenem okolju

Doc dr. Anatolij Nikonov, raziskovalec in visokošolski učitelj na FINI Novo mesto predstavi prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za delo raziskovalne skupine na področju mehanike, konstruiranja in razvoja materialov, merilnih tehnik in metod. Posebej izpostavi dosežke prvega leta izvajanja temeljnega raziskovalnega projekta, podprtega s strani ARRS, in zariše strateško vizijo raziskovalne skupine v prihodnjih letih

26.3.2020

Anatolij Nikonov in Urška Florjančič: Komplementarnost raziskovalne in pedagoške dejavnosti na visokošolskem zavodu

Strateški izziv za visokošolske zavode, katerih temeljno poslanstvo je izobraziti in usposobiti bodoče inženirje za samostojno delo v gospodarstvu in v širšem družbenem okolju, je vzpostaviti ustrezne mehanizme in metodologije za komplementarno izvajanje raziskovalne dejavnosti in študijskega procesa. Raziskovalni proces in študijski program sta živa stvar, ki se morata odzivati na trenutne razmere tako v lokalnem kot v širšem družbenem okolju, zato sta neprenehoma podvržena procesu izboljšav in iskanju inovativnih pristopov. V strokovni diskusiji iščemo načine kako povezati raziskovalno in pedagoško delo na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto, da bo imelo sinergijski učinek.

17.2.2020

Peter Petek: PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA JADRNICI

V sklopu seminarske naloge bo študent predstavil tematiko, na kateri želi opravljati diplomsko nalogo. V teoretičnem delu bi predstavil jadranje in tehnologije za pridobivanje elektrike (fotovoltaika, vetrnice, propelerji, Stirlingov stroj). Kot praktični del bi želel narediti raziskavo v kateri bi primerjal izkoristke med vetrnicami in podvodnimi propelerji in s tem ugotoviti kateri način je bolj primeren za pridobivanje električne energije.

10.2.2020

ANATOLIJ NIKONOV: VPLIV VIBRACIJ NA ZAJEM SLIKE ZA OPTIČNO KONTROLO KVALITETE IZDELKOV

Cilj raziskave v okviru znanstveno raziskovalnega projekta EAGLE je analizirati vpliv vibracij oz. tresljajev v industrijskem okolju na kakovost optične kontrole geometrijskih karakteristik izdelka s pomočjo strojnega vida. Na seminarju je bila predstavljena idejna zasnova za izvedbo te raziskave in opredeljene ključne aktivnosti, t.j., oceniti nivo vibracij v industrijskem okolju ter razviti matematični algoritem za simulacijo procesa kontrole izdelkov.

19.11.2019

MIRON DROBNIS: EAGLE TOOL AS DATA GENERATOR FOR REAL-TIME PROCESS CONTROL IN THE SMART FACTORY ENVIRONMENT

Pametna tovarna je prilagodljiv sistem, ki lahko samodejno optimizira delovanje v širšem omrežju, se samodejno prilagodi in uči v novih razmerah v realnem ali skoraj realnem času ter samostojno vodi celotne proizvodne procese. Podatki so eno glavnih sredstev za delovanje pametne tovarne. S pomočjo analize podatkov sistem pametne tovarne poganja vse procese, zazna operativne napake in zagotavlja povratne informacije uporabnikov. Če povratne informacije uporabnikov zberemo v zadostnem obsegu, jih lahko uporabimo za zaznavanje neučinkovitosti ali nihanj procesa in aktiviranje vseh potrebnih ukrepov v realnem ali skoraj realnem času. Na seminarju je bila predstavljena metodologija Statistical process control (SPC) kot ena od učinkovitih metodologij za spremljanje in nadzor procesov. Delo poteka v okviru projekta EAGLE.

22.10.2019

ANATOLIJ NIKONOV: TESTNI EKSPERIMENTALNI REZULTATI ZA OCENO VPLIVA ROBNIH POGOJEV NA NATANČNOST DINAMIČNE ANALIZE NOSILCEV

Cilj raziskave v okviru znanstveno raziskovalnega projekta EAGLE je vzpostavitev eksperimentalne metodologije za neporušno testiranje izdelkov kompleksne oblike na laboratorijskem nivoju. V prvem koraku je izvedena serija eksperimentov, ki temeljijo na analizi prostih nihanj kovinskih nosilcev z uporabo kontaktne metode in nadaljnje spektralne analize zajetih dinamičnih odzivov. Na seminarju so predstavljeni preliminarni rezultati dinamične analize, ki kažejo, da robni pogoji znatno vplivajo na natančnost fizikalnih veličin, izračunanih na osnovi spektralne analize, zato mora raziskovalec nameniti veliko pozornosti pri postrojenju merilne verige in vpetju vzorcev.

23.7.2019

URŠKA FLORJANČIČ: ANTIREFLECTIVE COATING IN OPTICAL 3D MEASUREMENTS

Based on literature search, dr. Urška Florjančič summarized and presented at FINI seminar advantages and disadvantages of using antireflective coatings in optical 3D measurements of objects with complex geometry to avoid reflection of glossy objects and bad images of black, specular or transparent objects. The work has been done within the EAGLE project and recorded in the mid-term report.

27.6.2019

ANATOLIJ NIKONOV: HOW TO INCORPORATE VIBRATION CONTROL SYSTEM INTO INDUSTRIAL ENVIRONMENT?

Dr. Anatolij Nikonov presented his approach to investigate the possibilities of incorporating vibration control system into industrial environment. The aim of proposed investigation which takes place within the EAGLE project is complete mapping of the vibration levels across the production facility with the emphasis on estimation of the level of vibrations that could influence accuracy of optical measurements. The result will allow to choose the best location of optical system to minimize influence of vibrations on optical measurements in real environment, as well to create the recommendations on how and where in the environment to possibly reduce the level of vibrations.

21.5.2019

GEORGIOS KORDOGIANNIS: PRELIMINARY IDEAS AND STRATEGY OF KNOWLEDGE TRANSFER FROM BASIC RESEARCH TOWARDS “SMART FACTORY” WITHIN THE EAGLE PROJECT

Dr. Georgios Kordogiannis presented his view of the strategic working points for the EAGLE project for the next two years. He focused on how to effectively transfer knowledge from basic research to automobile industry and, in particular, to the so-called “smart factory” concept. He discussed the key points of research: parameters to measure, ways to accomplish measurements, requirements, main problems to be solved, envisioned solutions etc. The team members of FINI for the EAGLE project discussed the ideas towards optimization of the project work.

3.4.2019

Danilo Jereb: ZMANJŠANJE TEŽE KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV Z UVAJANJEM HIBRIDNIH STRUKTUR

Na FINI seminarju je študent 2. letnika Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto Danilo Jereb predstavil rezultate svoje raziskave v okviru diplomskega dela. Raziskava je namenjena razvoju in preizkušanju tehnične rešitve za izdelavo hibridnih konstrukcijskih elementov. Ključen izziv avtomobilske industrije je zmanjševanje mase vozila. Ena izmed tehničnih rešitev za zmanjševanje mase konstrukcijskih elementov je izdelava hibridnih delov, sestavljenih iz kovinskih in nekovinskih materialov. Spajanje različnih materialov se pogosto uporablja v različnih inženirskih aplikacijah, vključno z avtomobilsko industrijo. Eksperimentalna analiza na osnovi izvedenih nateznih in upogibnih testov je pokazala prednosti in slabosti različnih načinov spajanja materialov, ki izkazujejo drastično različne mehanske lastnosti.

2.4.2019

Georgios Kordogiannis: REVIEWING THE PRESENT "STATE OF THE ART" OF INTERNATIONAL PATENTS RELATED TO NON-DESTRUCTIVE TESTING METHODS

Dr. Georgios Kordogiannis gave a short introduction concerning non-destructive testing methods for complex geometries, followed by a review of the international patents on this field in the past two decades. In the first part of the seminar, the focus was on presenting the main categories and general trends of these methods, such as eddy current, ultrasonic, optical etc. In the second part, the focus was on trends in optical methods, such as holographic interefometry, electronic speckle pattern interferometry and shearography. Representative examples were presented. The outcome of searching the international patent databases was also discussed within the frame of FINI Research Team for EAGLE Project.

27.3.2019

Anatolij Nikonov: PREDSTAVITEV STATUSA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV V OKVIRU DEJAVNOSTI RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA IZRD

Na FINI seminarju je namestnik predstojnika Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost kot notranje organizacijske enote Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto dr. Anatolij Nikonov predstavil pregled in status raziskovalnih projektov, ki se aktivno izvajajo na inštitutu. Obenem je izpostavil, da se je del raziskovalnih aktivnosti na FINI Novo mesto v zadnjih dveh letih značilno povečal, kar se odraža v okrepitvi raziskovalne skupine inštituta in se pozna pri promociji fakultete v povezavi s pedagoškimi aktivnostmi, pri katerih bolj aktivno vključujemo naše študente v raziskave.

5.3.2019

Miron Drobnis: CONCEPT OF INCORPORATING ADVANCED SENSOR SYSTEM FOR THE 3D CONTROL OF THE GEOMETRY OF COMPLEX PRODUCTS INTO THE SMART FACTORY ENVIRONMENT

Na 5. FINI seminarju je Miron Drobnis, sodelujoči raziskovalec na projektu EAGLE, predstavil temeljna stališča in smernice za razvoj okolja, ki je potrebno za delovanje t.i. tovarn prihodnosti oz. “smart factories”. Izpostavil je nekatere izzive, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju koncepta uvajanja posameznega elementa v industrijsko okolje pametne tovarne. V diskusiji smo sodelujoči raziskovalci na projektu opredelili naslednje korake pri izvajanju projekta.

7.1.2019

Julius Kaplunov: The Lowest Vibration Modes of Strongly Inhomogeneous Elastic Structures

Dynamic analysis of elastic structures composed of alternating stiff and soft parts is of interest for many high-tech domains, including design of lightweight layered composites and manufacturing of soft robots. For such structures, the lowest vibration modes correspond to almost rigid motions of their stiff elements. Explicit approximate formulae are derived for the eigen frequencies and eigen forms of multicomponent rods, which are also relevant to thickness vibration of multi-layered plates.

18.12.2018

Anatolij Nikonov: Večparametrična dinamična analiza "Lightweight" elastičnih laminatov

Na 3. FINI seminarju je dr. Anatolij Nikonov predstavil rezultate raziskave, ki je izvedena v okviru aktivnosti na temeljnem raziskovalnem ARRS projektu J2-9224. Raziskava je namenjena večparametrični asimptotični analizi disperzije valovanj v elastičnih večslojnih ploščah z izrazito kontrastnimi materialnimi lastnostmi slojev. Analiza je izvedena na osnovi aproksimacije disperzijskih Rayleigh-Lambovih enačb in služi optimizaciji nizkofrekvenčnih spektrov nihanj. Asimptotične aproksimacije na primeru troslojne plošče s kontrastnimi parametri so pokazale, da je poleg osnovne lastne oblike nihanj prisotna tudi prva nizkofrekvenčna harmonika nihanj. Dobljeni rezultati obravnavajo posebnosti karakteristik vibracijskih spektrov, značilnih za lahke večplastne konstrukcijske elemente.

11.12.2018

Urška Florjančič: Napredni senzorski sistem za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti

Na 2. FINI seminarju je doc. dr. Urška Florjančič predstavila motivacijo in predlog načrtovanih aktivnosti, ki jih bo raziskovalna skupina FINI izvajala kot sodelujoči raziskovalni partner na projektu z naslovom “Napredni senzorski sistem za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti”, podprtim s sofinanciranjem MIZŠ in EU ESRR v okviru javnega razpisa Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6). Raziskovalka je povzela zasnovo tehničnega dela raziskav in razvoja na projektu in izpostavila odprta vprašanja o strokovnih vsebinah. Sledila je diskusija s sodelavci na projektu o dosedanjih izsledkih pri pregledu nedestruktivnih merilnih metod ter o nadaljnih raziskovalnih korakih.

15.11.2018

Jože Pernar: Vetrovnik kot učni in raziskovalni pripomoček

Na 1. FINI seminarju je mag. Jože Pernar, učitelj fizike in strojništva na Gimnaziji Krško in na Šolskem centru Krško Sevnica, predstavil svoj inovativen način učenja in podajanja znanstveno-raziskovalnih elementov dijakom. Na primeru razvoja vetrovnika od ideje do uporabe je pokazal, kako lahko odličen pedagog in raziskovalec z veliko zagnanostjo našo mladino opremi z raznolikimi kompetencami, ki jih človek potrebuje na poti svojega odraščanja in iskanja poklicne in osebne poti.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.