Znanstveno raziskovalni seminarji na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto so namenjeni predstavitvam vsebin, s katerimi širimo znanja in kompetence na naši fakulteti in v širšem družbenem prostoru. Na seminarjih bodo raziskovalci FINI predstavljali svoje dosežke in rezultate na znanstveno raziskovalnem področju. Obenem bodo priložnost dobili študenti, domači in tuji predavatelji ter gostje, ki želijo z nami vzpostaviti sodelovanje in prispevati v zakladnico znanj in novih raziskovalno-razvojnih izzivov. Z ozirom na vsebino znanstveno raziskovalnega seminarja bo na nekatere dogodke povabljena širša javnost, drugi pa bodo organizirani z interno udeležbo.

Organizatorja FINI seminarjev:
doc. dr. Anatolij Nikonov, anatolij.nikonov@fini-unm.si
doc. dr. Urška Florjančič, urska.florjancic@fini-unm.si

22.10.2019

ANATOLIJ NIKONOV: TESTNI EKSPERIMENTALNI REZULTATI ZA OCENO VPLIVA ROBNIH POGOJEV NA NATANČNOST DINAMIČNE ANALIZE NOSILCEV

Cilj raziskave v okviru znanstveno raziskovalnega projekta EAGLE je vzpostavitev eksperimentalne metodologije za neporušno testiranje izdelkov kompleksne oblike na laboratorijskem nivoju. V prvem koraku je izvedena serija eksperimentov, ki temeljijo na analizi prostih nihanj kovinskih nosilcev z uporabo kontaktne metode in nadaljnje spektralne analize zajetih dinamičnih odzivov. Na seminarju so predstavljeni preliminarni rezultati dinamične analize, ki kažejo, da robni pogoji znatno vplivajo na natančnost fizikalnih veličin, izračunanih na osnovi spektralne analize, zato mora raziskovalec nameniti veliko pozornosti pri postrojenju merilne verige in vpetju vzorcev.

23.7.2019

URŠKA FLORJANČIČ: ANTIREFLECTIVE COATING IN OPTICAL 3D MEASUREMENTS

Based on literature search, dr. Urška Florjančič summarized and presented at FINI seminar advantages and disadvantages of using antireflective coatings in optical 3D measurements of objects with complex geometry to avoid reflection of glossy objects and bad images of black, specular or transparent objects. The work has been done within the EAGLE project and recorded in the mid-term report.

27.6.2019

ANATOLIJ NIKONOV: HOW TO INCORPORATE VIBRATION CONTROL SYSTEM INTO INDUSTRIAL ENVIRONMENT?

Dr. Anatolij Nikonov presented his approach to investigate the possibilities of incorporating vibration control system into industrial environment. The aim of proposed investigation which takes place within the EAGLE project is complete mapping of the vibration levels across the production facility with the emphasis on estimation of the level of vibrations that could influence accuracy of optical measurements. The result will allow to choose the best location of optical system to minimize influence of vibrations on optical measurements in real environment, as well to create the recommendations on how and where in the environment to possibly reduce the level of vibrations.

21.5.2019

GEORGIOS KORDOGIANNIS: PRELIMINARY IDEAS AND STRATEGY OF KNOWLEDGE TRANSFER FROM BASIC RESEARCH TOWARDS “SMART FACTORY” WITHIN THE EAGLE PROJECT

Dr. Georgios Kordogiannis presented his view of the strategic working points for the EAGLE project for the next two years. He focused on how to effectively transfer knowledge from basic research to automobile industry and, in particular, to the so-called “smart factory” concept. He discussed the key points of research: parameters to measure, ways to accomplish measurements, requirements, main problems to be solved, envisioned solutions etc. The team members of FINI for the EAGLE project discussed the ideas towards optimization of the project work.

3.4.2019

Danilo Jereb: ZMANJŠANJE TEŽE KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV Z UVAJANJEM HIBRIDNIH STRUKTUR

Na FINI seminarju je študent 2. letnika Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto Danilo Jereb predstavil rezultate svoje raziskave v okviru diplomskega dela. Raziskava je namenjena razvoju in preizkušanju tehnične rešitve za izdelavo hibridnih konstrukcijskih elementov. Ključen izziv avtomobilske industrije je zmanjševanje mase vozila. Ena izmed tehničnih rešitev za zmanjševanje mase konstrukcijskih elementov je izdelava hibridnih delov, sestavljenih iz kovinskih in nekovinskih materialov. Spajanje različnih materialov se pogosto uporablja v različnih inženirskih aplikacijah, vključno z avtomobilsko industrijo. Eksperimentalna analiza na osnovi izvedenih nateznih in upogibnih testov je pokazala prednosti in slabosti različnih načinov spajanja materialov, ki izkazujejo drastično različne mehanske lastnosti.

2.4.2019

Georgios Kordogiannis: REVIEWING THE PRESENT "STATE OF THE ART" OF INTERNATIONAL PATENTS RELATED TO NON-DESTRUCTIVE TESTING METHODS

Dr. Georgios Kordogiannis gave a short introduction concerning non-destructive testing methods for complex geometries, followed by a review of the international patents on this field in the past two decades. In the first part of the seminar, the focus was on presenting the main categories and general trends of these methods, such as eddy current, ultrasonic, optical etc. In the second part, the focus was on trends in optical methods, such as holographic interefometry, electronic speckle pattern interferometry and shearography. Representative examples were presented. The outcome of searching the international patent databases was also discussed within the frame of FINI Research Team for EAGLE Project.

27.3.2019

Anatolij Nikonov: PREDSTAVITEV STATUSA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV V OKVIRU DEJAVNOSTI RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA IZRD

Na FINI seminarju je namestnik predstojnika Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost kot notranje organizacijske enote Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto dr. Anatolij Nikonov predstavil pregled in status raziskovalnih projektov, ki se aktivno izvajajo na inštitutu. Obenem je izpostavil, da se je del raziskovalnih aktivnosti na FINI Novo mesto v zadnjih dveh letih značilno povečal, kar se odraža v okrepitvi raziskovalne skupine inštituta in se pozna pri promociji fakultete v povezavi s pedagoškimi aktivnostmi, pri katerih bolj aktivno vključujemo naše študente v raziskave.

5.3.2019

Miron Drobnis: CONCEPT OF INCORPORATING ADVANCED SENSOR SYSTEM FOR THE 3D CONTROL OF THE GEOMETRY OF COMPLEX PRODUCTS INTO THE SMART FACTORY ENVIRONMENT

Na 5. FINI seminarju je Miron Drobnis, sodelujoči raziskovalec na projektu EAGLE, predstavil temeljna stališča in smernice za razvoj okolja, ki je potrebno za delovanje t.i. tovarn prihodnosti oz. “smart factories”. Izpostavil je nekatere izzive, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju koncepta uvajanja posameznega elementa v industrijsko okolje pametne tovarne. V diskusiji smo sodelujoči raziskovalci na projektu opredelili naslednje korake pri izvajanju projekta.

7.1.2019

Julius Kaplunov: The Lowest Vibration Modes of Strongly Inhomogeneous Elastic Structures

Dynamic analysis of elastic structures composed of alternating stiff and soft parts is of interest for many high-tech domains, including design of lightweight layered composites and manufacturing of soft robots. For such structures, the lowest vibration modes correspond to almost rigid motions of their stiff elements. Explicit approximate formulae are derived for the eigen frequencies and eigen forms of multicomponent rods, which are also relevant to thickness vibration of multi-layered plates.

18.12.2018

Anatolij Nikonov: Večparametrična dinamična analiza "Lightweight" elastičnih laminatov

Na 3. FINI seminarju je dr. Anatolij Nikonov predstavil rezultate raziskave, ki je izvedena v okviru aktivnosti na temeljnem raziskovalnem ARRS projektu J2-9224. Raziskava je namenjena večparametrični asimptotični analizi disperzije valovanj v elastičnih večslojnih ploščah z izrazito kontrastnimi materialnimi lastnostmi slojev. Analiza je izvedena na osnovi aproksimacije disperzijskih Rayleigh-Lambovih enačb in služi optimizaciji nizkofrekvenčnih spektrov nihanj. Asimptotične aproksimacije na primeru troslojne plošče s kontrastnimi parametri so pokazale, da je poleg osnovne lastne oblike nihanj prisotna tudi prva nizkofrekvenčna harmonika nihanj. Dobljeni rezultati obravnavajo posebnosti karakteristik vibracijskih spektrov, značilnih za lahke večplastne konstrukcijske elemente.

11.12.2018

Urška Florjančič: Napredni senzorski sistem za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti

Na 2. FINI seminarju je doc. dr. Urška Florjančič predstavila motivacijo in predlog načrtovanih aktivnosti, ki jih bo raziskovalna skupina FINI izvajala kot sodelujoči raziskovalni partner na projektu z naslovom “Napredni senzorski sistem za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti”, podprtim s sofinanciranjem MIZŠ in EU ESRR v okviru javnega razpisa Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6). Raziskovalka je povzela zasnovo tehničnega dela raziskav in razvoja na projektu in izpostavila odprta vprašanja o strokovnih vsebinah. Sledila je diskusija s sodelavci na projektu o dosedanjih izsledkih pri pregledu nedestruktivnih merilnih metod ter o nadaljnih raziskovalnih korakih.

15.11.2018

Jože Pernar: Vetrovnik kot učni in raziskovalni pripomoček

Na 1. FINI seminarju je mag. Jože Pernar, učitelj fizike in strojništva na Gimnaziji Krško in na Šolskem centru Krško Sevnica, predstavil svoj inovativen način učenja in podajanja znanstveno-raziskovalnih elementov dijakom. Na primeru razvoja vetrovnika od ideje do uporabe je pokazal, kako lahko odličen pedagog in raziskovalec z veliko zagnanostjo našo mladino opremi z raznolikimi kompetencami, ki jih človek potrebuje na poti svojega odraščanja in iskanja poklicne in osebne poti.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.