domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

 

CENIK STORITEV FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

I. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Znesek v €
1. STROŠKI OB VPISU  (redni in izredni študij)
a) stroški ob prvem vpisu v začetni letnik oz. v višji letnik po merilih za prehode (vključujejo) 27,00
  vpisna dokumentacija  
  potrdilo o vpisu (6 izvodov)  
  študentska izkaznica  
  nalepka za potrditev veljavnosti študentske izkaznice  
  strošek za letno članarino za knjižnico  
b) stroški ob vpisu v višji letnik, absolventski staž oz. ob ponovnem vpisu v isti letnik (vključujejo) 27,00
  vpisna dokumentacija  
  potrdilo o vpisu (6 izvodov)  
  potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (2 izvoda)  
  nalepka za potrditev veljavnosti študentske izkaznice  
  prispevek za letno članarino za knjižnico  
c) Zavarovanja  
  za posebne primere po zakonu ZPIZ za leto(1) dejanski str.
  za poškodbe pri delu, pokl. bolezni, ekskurzije po ZZVZZ na mesec (1.toč.17.čl. ZZVZZ)(1) dejanski str.
  obvezno zdrav. Zavarovanje za tujce po ZZVZZ na mesec (14. točka 15.cl. ZZVZZ)(1) po računu ZZZS
(1)Prispevek se zaračunava v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 in spremembe) in v višini, ki jo določa Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Ur. l. RS,  št. 25/2013, 20/2014 in 95/2014 – ZUJF-C).
2. ŠOLNINE
a) šolnina za študij za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva opomba(2)
  prispevki za zdravstveno zavarovanje Po računu ZZZS
b) šolnina za izredni študij in študij na daljavo - za letnik  
  1. stopnja - Inženiring in vozila  (VS)
2.590,00
  1. stopnja - Inženiring in vozila  (UN) 2.590,00
  2. stopnja - Inženiring in avtomobilska industrija (MAG) 3.900,00
c) šolnina za redni študij - za letnik  
  3. stopnja - Inženiring in avtomobilska industrija (DR)
4.200,00
d) šolnina za ponovni vpis v isti letnik  

šolnina za ponovni izredni vpis v isti letnik je produkt šolnine za prvi vpis v letnik, ki ga namerava kandidat ponavljati, in kvocienta med številom manjkajočih kreditnih točk kandidata in številom vseh kreditnih točk letnika, ki ga kandidat namerava ponavljati
 

(2)Šolnina se zaračunava v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 70/08).

3. PRISPEVEK ZA ŠTUDIJ IN DRUGE STORITVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 
a) četrto in peto opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti) 40,00
b) šesto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti) 60,00
c) komisijsko opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti)(3) 75,00
d) opravljanje diferencialnega izpita 50,00
e) dodatne priprave na diferencialni izpit v obsegu 15 ur (za celotne priprave) 150,00
f) vrednost kreditne točke za izračun cene posameznega predmeta (učne enote) za druge osebe(4)
  1. stopnja - Inženiring in vozila  (VS) 42,00
  1. stopnja - Inženiring in vozila  (UN) 42,00
  2. stopnja - Inženiring in avtomobilska industrija (MAG) 66,00
  3. stopnja - Inženiring in avtomobilska industrija (DR) 70,00
g) priprava in zagovor diplome  
  1. stopnja - Inženiring in vozila  (VS)
400,00
  1. stopnja - Inženiring in vozila  (UN) 400,00
  2. stopnja - Inženiring in avtomobilska industrija (MAG) 600,00
  3. stopnja - Inženiring in avtomobilska industrija (DR) 800,00
h) praksa, nastopi - za osebe, ki so brez statusa študenta 55,00
i) prispevki za strokovne ekskurzije dejanski str.
j) ponovno opravljanje izpita zaradi zviševanja ocene 20,00

(3)V skladu s 5. odstavkom 12. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov in če to ni 6. ali kasnejše opravljanje izpita.

(4)V skladu s 16. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na FINI Novo mesto.

4. RAZLIČNA POTRDILA, SKLEPI IN OSTALI DOKUMENTI TER REŠEVANJE VLOG
a) dodatno potrdilo o vpisu 2,00
b) izdaja potrdila na podlagi uradnih evidenc (v slovenskem ali angleškem jeziku) 1,50
c) izdaja potrdila na podlagi ugotovitvenega postopka (v slovenskem ali angleškem jeziku) 4,50
d) izdaja potrjenega učnega načrta 5,00
e) Izdaja dvojnika(5)  
  - študentska izkaznica 10,00
  - diplomska listina (in predhodni sklep o izdaji dvojnika) 60,00
  - priloga k diplomi (v slovenskem ali angleškem jeziku; in predhodni sklep o izdaji dvojnika) 75,00
  - potrdila o dokončanju strokovnega izpopolnjevanja oz. izobraževanja 12,00
f) izdaja sklepa za dokup delovne dobe ali o uveljavljanju študijskih let 45,00
g) reševanje vlog:  
  - za določitev diferencialnih izpitov za vpis na FINI brezplačno
  - za vpis po merilih za prehode brezplačno
  - izdelava mnenja o enakovrednosti tujega izobraževanja za namen zaposlovanja(6) 322,00
  - za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju(7) 40,00
  - za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in s priložnostnim učenjem(8) 150,00

- priznavanje oz. uveljavljanje strokovne prakse(9) 45,00
  - reševanje vlog za hitrejše napredovanje 50,00
  - podaljšanje teme diplomske ali magistrske naloge 45,00
h) izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi 5 (pet) let in več 200,00
i) izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi 2 (dve) leti in več 75,00
(5)Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine o uspešno končanem izobraţevanju ali strokovnem usposabljanju se skladno z Zakonom o upravnih taksah (Ur. l. RS. št. 106/2010) plača še taksa 1,81€.
(6)Izdaja strokovnega mnenja na podlagi 11. člena Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11).
(7) V primerih, ko študent FINI Novo mesto odda vlogo za priznavanje izpitov opravljenih na drugih visokošolskih zavodih. Postopek se izvede skladno s splošnimi akti.
(8)V neformalna izobraževanja sodijo seminarji, tečaji, delavnice, usposabljanja, okrogle mize, posveti itd., ki nimajo javne veljavnosti. Postopek se izvede skladno s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.
(9)Na podlagi delovnih izkušenj se lahko študentom prizna strokovna praksa v obsegu 20 KT (VS) ali 10 KT (UNI) .
II. KNJIŽNIČNE STORITVE Cena v €
a) letna članarina(10)  
  študenti FINI Vključena v stroških vpisa
  študenti drugih visokošolskih zavodov 5,00
  druge fizične osebe 7,00
  pravne osebe 15,00
b) zamudnina (enota na dan)  
  dnevna zamudnina pri izposoji čitalniškega izvoda 1,00
  dnevna zamudnina pri izposoji na dom 0,10
c) opomin  
  prvi opomin 2,00
  drugi opomin 4,00
  tretji opomin 6,00
  opomin pred tožbo 8,00
d) medknjižnična izposoja  
  - iz slovenskih knjižnic
  - izposoja enote knjižnega gradiva
2,00
  - članek   
  - iz tujine Po dejanskih stroških
e) informacijske storitve

  - informacijske storitve, ki presegajo uporabo informacijskega vira (na uro+stroški) 22,00
  - priprava, vnos in vodenje bibliografij raziskovalcev - na uro + stroški (obdelava članka s povzetkom 30-60 min, obdelava monografije 45 min) 22,00
f) rezervacija gradiva 0,40
g) odškodnina  
  za izgubljeno ali uničeno gradivo tržna cena novega gradiva
  uničena ali poškodovana nalepka s črtno kodo 1,50
  vezava gradiva 7,60
  stroški opreme nadomestnega gradiva (na enoto) 3,85
h) poštnina cenik Pošte Slovenije 
(10)V skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03) so osebe do osemnajstega leta starosti in brezposelne osebe oproščene plačila članarine in vpisnin.
III. POSTOPEK IZVOLITVE V NAZIV
Cena v €
a) visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (prva izvolitev) 2.300,00
b) visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (ponovna izvolitev) 1.800,00
c) visokošolski ali raziskovalni sodelavec in ostali nazivi 900,00
IV. NAJEM OPREME (11)
Cena v €
a) najem opreme na dan (v cenah je vključen DDV)  
  LCD projektor 50,00
  prenosni računalnik 30,00
  druga oprema (fotoaparat, cd predvajalec, ... ) 25,00
b) pomoč tehnika na uro 30,00
(11)V skladu s 23. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na FINI.

Spremenjen cenik je na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov FINI Novo mesto sprejel Upravni odbor na 29. seji dne 29. 6. 2016.

Postavke cenika veljajo za študijsko leto 2016/2017.

Pošlji prijatelju