Jani . ' '
                  . Zore

Dr. Jani Zore, pred.

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede
Organi: Akademski zbor

Strokovna biografija

dr. Jani Zore, univ.dipl.inž.grad. je diplomiral na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer študija leta 1986. Istega leta se je zaposlil na Inštitutu za komunalno gospodarstvo kot mladi raziskovalec in se vpisal na podiplomski študij komunalne smeri pri isti fakulteti. Znanstveno in raziskovalno delo je implementiral v magistrski nalogi, ki jo je uspešno zagovarjal 1990 in kasneje v doktorski disertaciji, ki jo je uspešno obranil 1994.Podatki o diplomi, magisteriju in doktoratu: Naslov diplomske naloge: Tipologija naselij enodružinskih hiš v Sloveniji in njihovo prostorsko urbanistično urejanje Datum: 26. 5. 1986 Mentor: prof.dr. Andrej Pogačnik. Naslov magisterske naloge: Minimalni standardi komunalne oskrbe kot instrument usmerjanja prostorskega razvoja ter upravljanja in vodenja komunalnih dejavnosti Datum: 25. 10. 1990 Mentor: prof.dr. Albin Rakar Naslov doktorske disertacije: Več kiterijski vidiki gospodarjenja s komunalnimi odpadki Datum: 4. 10. 1994 Mentor: prof.dr. Albin Rakar Somentorica: prof.dr. Marija Bogataj. Dr. Jani Zore se je leta 1994 zaposlil na Uradu za prostorsko planiranje Ministrstva za okolje in prostor kot svetovalec I v Sektorju za elemente prostorskih planov - skupina za infrastrukturo. Istega leta je bil imenovan za svetovalca direktorja in bil razporejen na delovno mesto vodje skupine. Leto kasneje je bil imenovan za svetovalca vlade na področju gospodarskih javnih služb in prevzel naloge s tega področja v ožjem ministrstvu. Leta 2000 je napredoval v državnega podsekretarja in bil razporejen v Sektor za okolje v Uradu za okolje. Leto kasneje je bil v istem sektorju in uradu imenovan za vodjo Službe za ravnanje z odpadki in javne službe varstva okolja. Leta 2005 se je redno zaposlil na Šolskem centru Novo mesto – Višja strokovna šola kot predavatelj višje strokovne šole na programu Komunala, kjer bil tudi vodja Strokovnega aktiva in bil predsednik Študijske komisije, sedaj pa je član Študijske komisije in Strateškega sveta.Sodeloval je pri pripravi večjega števila poklicnih standardov, poklicnih kvalifikacij in katalogov znanj za različne izobraževalne programe s področja varstva okolja in varstva narave, sodeloval v ožji delovni skupini za pripravo izobraževalnega programa Okoljevarstveni tehnik in vodil prenovo višješolskega študijskega programa Varstvo okolja in komunala.

Predmeti in njihova uporabnost

  • I. Stopnja:  Varstvo pri delu:

Zdravje je vrednota in danost. Potrebno ga je varovati tudi v vsakem delovnem okolju. Specifična delovna okolja v proizvodnih procesih na področju strojništva so v tem pogledu praviloma zelo izpostavljena. Poskrbite za vašo varnost in zdravje pri delu, naučite se kako.

Bibliografija

COBISS

Šifra raziskovalca

08263

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.