Matija . ' '
                  . Perne

doc. dr. Matija Perne

Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti

Katedra: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme
Organi: Akademski zbor

Strokovna biografija

Matija Perne je diplomiral iz fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in doktoriral iz krasoslovja na Univerzi v Novi Gorici. Podoktorsko se je usposabljal na University of Arkansas v ZDA. Od 2012 dela na Odseku za sisteme in vodenje Instituta "Jožef Stefan", prej pa je izkušnje nabiral na Inštitutu za raziskovanje Krasa ZRC SAZU in v industriji, v podjetju Domel. Njegovi raziskovalni interesi so na področjih matematičnega modeliranja, optimizacije, prediktivnega vodenja, strojnega učenja, predvsem v povezavi z meteorologijo in z družbenimi procesi, in kraške hidrologije ter geomorfologije, predvsem z vidika modeliranja.

Predmeti in njihova uporabnost

I. stopnja: Matematika z aplikacijami II

Predmet obravnava naslednje vsebine: Vektorski prostori in linearne

preslikave: definicija, linearna neodvisnost, baza in dimenzija vektorskega prostora, prostori s skalarnim produktom, lastne vrednosti in lastni vektorji. Diferencialne enačbe (DE): definicija DE in njene rešitve, DE z ločljivima spremenljivkama, homogena DE, linearna DE prvega reda, linearna DE s konstantnimi koeficienti, primeri, uporaba v tehniki. Funkcije več spremenljivk, parcialni odvodi, totalni diferencial, ekstremi, uporaba  v tehniki. Verjetnostni račun: Osnove verjetnostnega računa, definicija verjetnosti, lastnosti verjetnosti, pogojna verjetnost, relejni poskusi, popolna verjetnost, Bayesova formula, slučajne spremenljivke.

II. stopnja: Izbrana poglavja iz matematike

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.