Izredni študij strojništva v klasični obliki in študij strojništva na daljavo kot najfleksibilnejša oblika študija

Fakulteta izvaja študijske programe v dveh oblikah. Klasična oblika izrednega študija se izvaja v popoldanskem času na sedežu fakultete, trikrat tedensko. Organizirano pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov. Oblika izrednega študija na daljavo pa predstavlja sodobno obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo. Zagotavlja visoko dostopnost študija posameznikom, ki se iz različnih razlogov ne morejo redno udeleževati študijskih obveznosti.

Sodobni študijski programi

Študijske programe strojništva želi fakulteta približati potencialnim študentom na območju celotne Slovenije in zagotoviti povečan vpis v tehniške programe tudi na nivoju države. Izpiti tako lahko potekajo na daljavo. Fakulteta s svojimi študijskimi programi in z oblikami njihove izvedbe sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in tudi konkurenčnosti gospodarstva.

Predstavitvena zgibanka DODIPLOMSKI programi (VS, UN) Predstavitvena zgibanka PODIPLOMSKI programi (MAG, DR)

V skladu z merili ECTS se v letno obremenitev študenta šteje organizirano študijsko delo, ki se izvaja v obliki predavanj, vaj, laboratorijskih vaj, projektnega dela, strokovne prakse in individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske naloge, projektno delo, raziskovalno delo, priprava na izpite ali druge oblike preverjanja ter priprava in zagovor projektne diplomske naloge).

Poleg vpisa v 1. letnik fakultete, so v skladu z Merili za prehode možni vpisi neposredno v višje letnike, in sicer:

 • neposredno v 2. oziroma v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli študijskega programa višje strokovne šole;
 • neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa;
 • neposredno v višji letnik se lahko vpišejo tudi kandidati, ki niso zaključili študija na drugih fakultetah oziroma študijskih programih.

Dodatne informacije lahko pridobite na referat@fini-unm.si oz. s klicem na številko (07) 393 22 06.

Izvedbo študijskih programov sofinancira Mestna občina Novo mesto.

https://www.novomesto.si/mma/-/2017090610454755/

Razlogi za študij
 • V Sloveniji, EU in globalno je prisotna visoka stopnja zaposljivosti diplomantov na področju strojništva. Delodajalci izražajo potrebo po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in tehnološka znanja. Diplomanti visokošolskega in univerzitetnega študijskega programa pridobijo strokovni naslov diplomirani inženir strojništva/diplomirana inženirka strojništva, diplomanti magistrskega študijskega programa magister inženir strojništva/magistrica inženirka strojništva, diplomanti doktorskega študijskega programa pridobijo znanstveni naslov doktor znanosti/doktorica znanosti.
 • Razlika med visokošolskim  (VS) in univerzitetnim študijskim programom (UN) je v tem, da je pri visokošolskem študijskem programu večji poudarek na praktičnih vsebinah, na univerzitetnem pa na teoretičnih. Iz visokošolskega študijskega programa lahko pod enakimi pogoji kot iz univerzitetnega študijskega programa nadaljujete študij na magistrskem in nato doktorskem študijskem programu. Če se odločite za UN študijski program, laboratorijskih vaj ni in v tem primeru vse poteka na daljavo.
 • Neposredno v 2. letnik visokošolskega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti posameznih študijskih programov višje strokovne šole.
 • Zaposlenim študentom se v 3. letniku visokošolskega študijskega programa prizna predmet Strokovna praksa v obsegu 20 KT.
 • Na magistrski študijski program se lahko vpišejo diplomanti visokošolskih in univerzitetnih bolonjskih študijskih programov.
 • Neposredno v 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti, ki so končali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004.
 • Na doktorski študijski program se lahko vpišejo diplomanti bolonjskega magistrskega študijskega programa, diplomanti univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004 in diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program.
 • Neposredno v  2. letnik doktorskega študijskega programa se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004.
 • Povečuje se interes kandidatov, ki so diplomirali na suficitarnih družboslovnih študijskih programih, vendar zaposlitve dolgoročno doma in v tujini ne morejo dobiti.  V skladu z Merili za prehode se lahko vpišejo neposredno v 3. letnik visokošolskega študijskega programa in do oddaje teme diplomske naloge opravijo diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programoma.
 • Znanja, ki so jih kandidati pred vpisom na fakulteto pridobili v različnih oblikah formalnega izobraževanja, v programih za izpopolnjevanje ali v neformalnem izobraževanju, se v celoti ali delno lahko priznajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti.
 • Stroški študija se lahko poravnajo na 2, 4 ali 12 obrokov brez obresti. Diplomanti FINI Novo mesto z včlanitvijo v Alumni klub pridobijo 10 % popust pri vpisu na magistrski študijski program.
 • Fakulteta zagotavlja okolje in pogoje, potrebne za implementacijo učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na študente in ki vključuje študente kot aktivne udeležence.
 • Je majhna fakulteta, ki se intenzivno prilagaja potrebam študentov z organizacijo terminov predavanj, z dosegljivostjo referata, z dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev.
 • Izpostavljene prednosti so sposobnost hitrega reagiranja na priložnosti in spremembe ter učinkovita komunikacijska mreža, ki omogoča hitro reševanje notranjih problemov in omogoča hitro prilagajanje spremembam v okolju.
 • V strukturi visokošolskih učiteljev so priznani  strokovnjaki iz akademskega okolja in gospodarstva, ki vnašajo aktualne novosti v študijske programe. Sodelavce fakulteta pridobiva tudi na globalnem trgu. 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.