Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
Šegova ulica 112, Novo mesto
T: (07) 393-22-06
referat@fini-unm.si

Informativno mesto:
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
referat za študijske zadeve

Način prijave

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:

  • z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture), natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč ga izpolni in elektronsko podpiše v eVŠ.
  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti.
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom, ki ga sam ustvari v SI-PASS), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ (v skladu s 64. členom ZIUOOPE obrazca ni potrebno priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku na naslov, ki sta določena z razpisom)

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z AAI-računom,2) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka, 3) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ na naslov Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mestov skladu s 64. členom ZIUOOPE obrazca ni potrebno priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku na naslov, ki sta določena z razpisom).

Prijave in dokazila/priloge po koncu tretjega prijavnega roka morajo prispeti najkasneje do 28. 9. 2020.

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa.

Kontakt za tehnično pomoč (pri prijavi z digitalnim potrdilom):

  • za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem
    Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca@gov.si, tel.: (01) 478 85 90
  • za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge
    Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.