Podiplomski doktorski študijski program 3. stopnje

Cilj doktorskega programa je izobraziti uspešne doktorande in jih usposobiti za samostojno znanstvenoraziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področju avtomobilske industrije in strojniških ved za potrebe slovenskega gospodarstva in samostojne in univerzitetne raziskovalne inštitute. Doktorand bo obvladoval tudi strateško delo na področjih razvoja, tehnologije ter proizvodnje in prispeval k novim znanjem doma in v tujini.

Kandidat podiplomskega študija bo v času študija osvojil metodologijo znanstvenoraziskovalnega dela in si pridobil potrebne sposobnosti za samostojno in skupinsko reševanje znanstvenih nalog.

S pridobljenimi znanji in izkušnjami bo doktor znanosti opravljal samostojna raziskovalna in razvojna dela ter bo usposobljen za vodenje znanstveno raziskovalnih nalog in projektov na fakulteti, v samostojnih inštitutih ter v razvojnih oddelkih industrijskih družb.

3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk po ECTS

Strokovni naziv

 • doktor znanosti (DR)
 • doktorica znanosti (DR)

Okrajšava dr. pred imenom

Smeri

Program nima smeri, ima štiri izbirne module

Način in kraj izvajanja študija

Novo mesto – izredni študij in študij na daljavo

Vsebinska področja

 • Razvoj virtualnih inteligentnih tehnologij,
 • projektiranje in procesi razvoja v avtomobilski industriji,
 • napredni mehatronski sistemi,
 • napredni inteligentni virtualni sistemi,
 • operacijske raziskave,
 • proizvodnja,
 • avtomobilska energetika,
 • kakovost,
 • strategija in diagnostika sistemov,
 • raziskovalne dejavnosti,
 • tehnološki procesi in njihovo upravljanje,
 • inovacije in
 • ektromehanski sistemi.

Pogoji za vpis

Na doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij);
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 (star, tj. pred bolonjskim sistemom);
 • študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, pri čemer so opravili skupno najmanj pet letnikov študija. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred vpisom v doktorski študijski program, komisija za doktorski študij FINI Novo mesto določi, glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja, dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS;

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi kandidati tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s statutom FINI Novo mesto.

Vpis po merilih za prehode

Prehod med študijskimi programi (v nadaljevanju prehod) je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto (v nadaljevanju FINI Novo mesto).

V skladu s Statutom FINI Novo mesto se lahko po merilih za prehode med programi v višje letnike doktorskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija vključujejo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik v skladu s študijskim programom.

O pogojih in postopkih za vpis po merilih za prehode se kandidati pozanimajo na fakulteti.

Kandidati, ki se nameravajo v doktorske študijske programe vpisati po merilih za prehode v višje letnike, se morajo prav tako obvezno prijaviti preko spletnega portala eVŠ.

Prijava za vpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka na naslov:

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa.

Predmetnik

Cenik

Kompetence

Splošne kompetence

Študenti doktorskega programa Inženiring in avtomobilska industrija bodo pridobili sposobnosti v skladu z visokimi standardi delovne uspešnosti, ki so potrebni za izobraževanje znanstvenikov-strokovnjakov na tehničnem področju, da bodo znali reševati najbolj zahtevne strokovne probleme. Samostojno znanstveno-raziskovalno in razvojno delo izhaja iz obstoječega znanja in ustvarja novo znanje. Pomembno je:

 • razumevanje temeljnih fizikalnih znanosti, ki ob ustrezni tehniški implementaciji vodi do novih znanj in vedenj,
 • razvijanje znanstvenega načina mišljenja, podprtega z ustreznimi metodološkimi pristopi pri raziskovanju,
 • razvijanje primernega in kritičnega odnosa pri presoji dosežkov drugih ter rezultatov lastnega dela,
 • razvijanje lastnih zamisli, hipotez in rezultatov pred znanstveno-raziskovalno in strokovno javnostjo v lastnem raziskovalnem okolju, na strokovnih srečanjih doma in v tujini ter z objavami v strokovni literaturi,
 • zavedanje nujnosti po stalnem spremljanju razvoja znanosti v svetu, nujnosti po timskem delu in interdisciplinarnem povezovanju ter izmenjavi informacij,
 • razvijanje nove znanstvenoraziskovalne metode v širšem obsegu problemov,
 • snovanje novih postopkov in tehnologij z upoštevanjem kriterijev odličnosti in kakovosti, družbene koristnosti in okoljske neoporečnosti,
 • skrb za prenos novega znanja v gospodarsko okolje, kot osnova napredka industrije.

Doktorski študij omogoča tudi razvoj predmetnih kompetenc, ki doktorandu omogočajo uporabo aplikativnega znanja pri simulacijah, neposredni uporabi znanja, pri reševanju problemov, študijah primerov, načrtovanju in vodenju znanstvenih in razvojno raziskovalnih opravilih na širokem spektru tehnike.
Doktorandom študijskega programa omogoča obvladovanje specializiranega znanstvenega področja v okviru tehniških ved in širše, s tem pa zaposljivost in uspešno delo v tehniških raziskovalnih in razvojnih oddelkih gospodarskih družb, v raziskovalnih laboratorijih raziskovalnih inštitutov, v izobraževalnih institucijah, strateških svetih itd.

Predmetno specifične kompetence

 • Razvojno in raziskovalno delo na področju novih tehnologij in izdelkov,
 • kreacije inovativnih rešitev na področju energetskih in informacijskih sistemov v avtomobilih,
 • uporaba in sinteza različnih znanj,
 • izdelave informacijskih programov,
 • izdelava virtualnih izdelkov in sistemov,
 • izdelava diagnostik in stalni napredek v avtomatizaciji in robotizaciji  tehnoloških procesov,
 • razvojno delo na področju sistema obdelave slik,
 • izvajanje razvojnega inženiringa v industriji,
 • aplikacija mikroprocesorskih sistemov v vozilih,
 • razvojno delo na področju umetne inteligence in  strojnega učenja.

Pogoji za napredovanje

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 50 ECTS. V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter imajo odobreno temo doktorske disertacije. 3. letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

Zborniki

Na vrh

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.