Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje

Cilj podiplomskega magistrskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija je izobraziti visoko strokovni kader za razvojno – raziskovalno delo na področju razvojnega inženiringa, razvoja proizvodov in tehnologij, trženja in avtomobilske energetike. Diplomant bo obvladovametodel tudi strateško delo na področjih razvoja, tehnologije in proizvodnje, metode razvoja izdelkov, procesov in inovacij ter sočasnega inženiringa.
2 leti
4 semestri
120
kreditnih točk po ECTS

Strokovni naziv

 • magister inženir strojništva (MAG)
 • magistrica inženirka strojništva (MAG)

Okrajšava mag. inž. str. (MAG)

Smeri

Program nima smeri, ima tri izbirne module

Način in kraj izvajanja študija

Novo mesto – izredni študij in študij na daljavo

Vsebinska področja

 • tehnologija,
 • proizvodnja,
 • kakovost,
 • raziskovalne dejavnosti,
 • strategija in diagnostika dejavnosti,
 • razvoj,
 • razvoj sodobnih materialov,
 • inovacije,
 • avtomatizacija in robotizacija tehnoloških procesov,
 • logistični procesi,
 • energetski sistemi,
 • avtomehanski sistemi.

Pogoji za vpis

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

a) študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij: strojništvo, elektrotehnika, energetika, računalništvo, komunalno inženirstvo, vodarstvo, gradbeništvo, fizika, matematika, kemija, oziroma katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi;

b) študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij, kot so določena v točki a. Do vpisa mora kandidat za vpis opraviti študijske obveznosti diferencialnih izpitov v obsegu 14 ECTS, (diferencialni izpiti so predmeti 1. stopnje visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila: Tehnologija, Tehniška dokumentacija in strojni elementi). Priprave za diferencialne izpite in diferencialni izpiti se bodo izvajali v mesecu septembru in oktobru.;

c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: strojništvo, elektrotehnika, energetika, računalništvo, komunalno inženirstvo, vodarstvo, gradbeništvo, fizika, matematika, kemija, oziroma katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi;

d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so navedena v točki c. Do vpisa mora kandidati za vpis opraviti študijske obveznosti diferencialnih izpitov v obsegu 14 ECTS, (diferencialni izpiti so predmeti 1. stopnje visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila: Tehnologija, Tehniška dokumentacija in strojni elementi). Priprave za diferencialne izpite in diferencialni izpiti se bodo izvajali v mesecu septembru in oktobru.

Vpis po merilih za prehode

Prehod med študijskimi programi (v nadaljevanju prehod) je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto (v nadaljevanju FINI Novo mesto).

V skladu s Statutom FINI Novo mesto se lahko po merilih za prehode med programi v višje letnike magistrskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija vključujejo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik v skladu s študijskim programom.

O pogojih in postopkih za vpis po merilih za prehode se kandidati pozanimajo na fakulteti.

Kandidati, ki se nameravajo v magistrske študijske programe vpisati po merilih za prehode v višje letnike, se morajo prav tako obvezno prijaviti preko spletnega portala eVŠ.

Omejitev vpisa

Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se kandidate izbere glede na uspeh na dodiplomskem študiju (povprečna ocena 80 %, ocena diplomskega dela 20 %).

Prijava za vpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka na naslov:

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa.

Predmetnik

1. letnik

Zap. št.
Predmet
Zimski
Letni
P
V
ECTS
P
V
ECTS
1. Izbrana poglavja iz mehanike 45 45
8
2.
Metode znanstveno raziskovalnega  dela 30
45
7


3.
Razvoj sodobnih materialov 45
30
7


4.
Izbrana poglavja iz matematike 45
45
8


5.
Eksperimentalne metode


30
45 7
6.
Avtomatizacija in robotizacija tehnoloških procesov


45
45 8
7.
Menedžment procesov s projektno nalogo


45
30 7
8.
Izbirni predmet I


45
45 8
Skupaj
165 165 30 165 165 30

2. letnik

Zap. št.
Predmet
Zimski
Letni
P
V
ECTS
P
V
ECTS
9. Elektromehanski sistemi za vzdrževanje 45 30
7
10.
Modulni predmet 1 (I,II ali III modul) 45
45
8


11.
Modulni predmet 2 (I,II ali III modul) 45
30
7


12.
Izbirni predmet II 45
45
8


13.
Magistrska naloga30
Skupaj
180 150 30 0 0 30

Moduli

Zap. št.
Predmet
Zimski
Letni
P
V
ECTS
P
V
ECTS

MODUL I – Razvojni inženiring v industriji

1.
Trajnostni razvoj izdelkov, procesov in inovacij 45
45
8


2.
Ciljno konstruiranje 45
30
7


Skupaj
90 75 15

Zap. št.
Predmet
Zimski
Letni
P
V
ECTS
P
V
ECTS

MODUL II – Inteligentni sistemi in vzdrževanje procesov

1.
Strojno učenje in umetna inteligenca 45
45
8


2.
Inteligentno vzdrževanje procesov in naprav 45
30
7


Skupaj
90 75 15

Zap. št.
Predmet
Zimski
Letni
P
V
ECTS
P
V
ECTS

MODUL III – Avtomobilska energetika

1.
Energetski sistemi v vozilih 45
45
8


2.
Informacijski in elektronski nadzorni sistemi v vozilih 45
30
7


Skupaj
90 75 15

Izbirni predmeti

Zap. št.
Predmet
Zimski
Letni
P
V
ECTS
P
V
ECTS
1. Toplotni procesi  45 45
8
2.
Programska oprema vozil 45
45
8


3.
Virtualni proizvodi in sistemi 45
45
8


4.
Strateški menedžment 45
45
8


5.
Mikroprocesorski sistemi v vozilih 45
45
8


6.
Razvoj logističnih procesov 45
45
8


7.
Gonila in pogonski sklopi
45
45
8


8.  Kemija goriv in polimerov 45 45 8
9.  Farmacevtika za inženirje 45 45 8

Cenik

Kompetence

Splošne kompetence

Študenti bodo na magistrskem študijskem programu Inženiring in avtomobilska industrija pridobili naslednje splošne kompetence:strateška usmerjenost, to je sposobnost izdelave strategij,sposobnost projektno-timskega dela,sposobnost razvojnega dela,sposobnost raziskovalnega dela,sposobnost vodenja tehnoloških procesov ter vpeljevanje sodobnih metod,sposobnost vodenja razvoja in tehnologije ter vpeljava inovacij,usposobljenost za uporabo raziskovalnih metod ter njihovo aplikacijo v praksi,poznavanje in izvajanje poslanstva, strategije in vizije v gospodarstvu in družb

 • sposobnost analize in reševanja problemov na področju tehnike,
 • sposobnost izdelave in uporabe sodobnih metod in orodij,
 • strateška usmerjenost, to je sposobnost izdelave strategij,
 • sposobnost projektno-timskega dela,
 • sposobnost razvojnega dela,
 • sposobnost raziskovalnega dela,
 • sposobnost vodenja tehnoloških procesov ter vpeljevanje sodobnih metod,
 • sposobnost vodenja razvoja in tehnologije ter vpeljava inovacij,
 • usposobljenost za uporabo raziskovalnih metod ter njihovo aplikacijo v praksi,
 • poznavanje in izvajanje poslanstva, strategije in vizije v gospodarstvu in družbi.

Predmetno specifične kompetence

 • sposobnost razumevanja in kreacije inovativnih rešitev na področju energetskih in informacijskih sistemov v avtomobilih,
 • razumevanje, uporaba in sinteza različnih znanj,
 • sposobnost izdelave informacijskih programov,
 • sposobnost vpeljevanja in uporabe informacijskih programov,
 • sposobnost izdelave virtualnega izdelka,
 • sposobnost razvojnega dela,
 • sposobnost razvoja in obvladovanja celovite kakovosti,
 • sposobnost izdelave diagnostik in stalnega napredka,
 • sposobnost vpeljevanja avtomatizacije in robotizacije v tehnološke procese,
 • obvladovanje in izvajanje razvojnega inženiringa v industriji,
 • poznavanje mikroprocesorskih sistemov v vozilih in
 • znanje strojnega učenja in umetne inteligence.

Pogoji za napredovanje

Študent napreduje v 2. letnik, če je osvojil s programom predpisana znanja in opravil obveznosti 1. letnika (predavanja, vaje, projektne naloge) in je zbral najmanj 42 KT po ECTS.

Študent se lahko ponovno vpiše v letnik, če izpolni več kot 1/3 obveznosti (20 KT po ECTS) tekočega leta in če še ni izkoristil možnosti ponovnega vpisa.

Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom diplomske naloge.

Zborniki

Na vrh

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.