Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, vzdrževanja in trženja, ki obvlada teoretična znanja in strokovno-praktično delo na tehniško-inženirskem področju. Po končanem izobraževanju študent pridobi strokovno-praktična znanja različnih tehniško-inženirskih strok in je v stanju kakovostno nabavljati, prodajati in skrbeti za prodane proizvode s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in poznavanjem teoretično praktične celovite kakovosti. Prav tako pridobi znanja za vodenje proizvodnje, tehnologije in razvoja.
3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk po ECTS

Strokovni naziv

 • diplomirani inženir strojništva (UN)
 • diplomirana inženirka strojništva (UN)

Okrajšava dipl. inž. str. (UN)

Smeri

Program nima smeri, ima tri izbirne module

Način in kraj izvajanja študija

Novo mesto – izredni študij

Vsebinska področja

 • Avtomobilizem,
 • tehnologije,
 • materiali,
 • projektiranje,
 • človeški viri,
 • gospodarjenje z okoljem,
 • informatika in komunikacije na tehničnem in poslovnem področju,
 • razvoj proizvodov,
 • vodenje podjetij,
 • vgrajeni sistemi in umetna inteligenca,
 • razvoj odnosov kupec – dobavitelj,
 • kakovost in poslovna odličnost.

Pogoji za vpis

Vpis v 1. letnik

V univerzitetni študijski program Inženiring in vozila (UN) se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, informatika, kemija ali materiali; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je dokončal srednje izobraževanje do 1. junija 1995

Vpis po merilih za prehode

V univerzitetni študijski program prve  stopnje Inženiring in vozila (UN) so možni prehodi:

 • v 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov ustrezne smeri, sprejetim pred letom 1994, ki zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve. Kandidatu za vpis po merilih za prehode se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi napredovati v 3. letnik.
 • v 2. ali 3. letnik se lahko vpišejo študenti in diplomanti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa ustrezne smeri, ki zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve.

Vpis po merilih za prehode je mogoč, če:

 • kandidat za vpis izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa,
 • kandidat za vpis prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se kandidatu za vpis pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Inženiring in vozila (UN),
 • bo kandidatu za vpis v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko kreditnih točk po ECTS, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik:
  • za vpis v 2. letnik: 45 KT po ECTS, pri čemer mora biti opravljen izpit iz Matematike I in Mehanike I,
  • za vpis v 3. letnik: 100 KT po ECTS, od tega vseh 60 KT po ECTS za prve letnik.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi kandidat, ki je končal primerljiv študijski program v tujini in mu je v skladu z veljavno zakonodajo o vrednotenju in priznavanju izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu prve stopnje.

Prijava za vpis

Predmetnik

Cenik

Kompetence

Splošne kompetence

Študenti bodo v univerzitetnem študijskem programu Inženiring in vozila pridobili naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost analize in sinteze dela na tehniškem področju,
 • sposobnost obvladovanja sodobnih metod,
 • samostojnost raziskovanja na tehničnem področju,
 • sposobnost vodenja projektov in timskega dela,
 • sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi,
 • sposobnost izvajanja stalnega napredka,
 • poznavanje in uvajanje informacijske tehnologije,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • poznavanje varnosti zaposlenih in varovanja okolja,
 • sposobnost analize in sinteze dela virtualnega inženiringa,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti s poudarkom na mednarodnem okolju,
 • sposobnost povezovanja različnih strokovnih disciplin.

Predmetno specifične kompetence

Študenti bodo v univerzitetnem študijskem programu Inženiring in vozila pridobili naslednje predmetno specifične kompetence:

 • sposobnost matematične analize in sinteze dela virtualnega inženiringa,
 • sposobnost matematične analize in uporabe matematičnih znanj v tehniki,
 • sposobnost razumevanja in vpeljevanja sodobnih teorij razvoja, tehnologij in vodenja,
 • sposobnost razvijanja virtualnega inženiringa okolju prijaznih izdelkov in naprav,
 • poznavanje tehničnih lastnosti materialov,
 • poznavanje in uporabljanje metod celovite kakovosti,
 • usposobljenost za vodenje projektov,
 • usposobljenost za prenos znanja,
 • usposobljenost za razvoj proizvodnje in tehnologij z informatiko,
 • obvladovanje postopkov in metod reinženiringa in inovacij,
 • poznavanje in razvoj inteligentnih izdelkov in naprav ter umetne inteligence,
 • uporaba orodij virtualnega modeliranja izdelkov in naprav,
 • poznavanje in sposobnost uvajanja logističnih procesov,
 • poznavanje, razvoj in upravljanje energetskih sistemov in naprav.

Pogoji za napredovanje

Za napredovanje v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 kreditnih točk iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik najmanj 40 kreditnih točk drugega letnika in vse obveznosti iz prvega letnika, kar znaša 100 kreditnih točk.

Študent se lahko vpiše v višji letnik tudi, če ni dosegel zahtevanih kreditnih točk, kadar ima za to upravičene razloge: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, o čemer odloči Komisija za študijske in študentske zadeve.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih študijskih obveznosti namenjen absolventski staž.

Študentu se lahko v skladu z zakonom podaljša status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12-ih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Glede na študijske dosežke lahko študent konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v skupnem obsegu 180 kreditnih točk ter priprava in uspešen zagovor diplomske naloge.

Zborniki

Na vrh

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.