Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, vzdrževanja in trženja, ki obvlada teoretična znanja in strokovno-praktično delo na tehniško-inženirskem področju. Po končanem izobraževanju študent pridobi strokovno-praktična znanja različnih tehniško-inženirskih strok in je v stanju kakovostno nabavljati, prodajati in skrbeti za prodane proizvode s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in poznavanjem teoretično praktične celovite kakovosti. Prav tako pridobi znanja za vodenje proizvodnje, tehnologije in razvoja.
3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk po ECTS

Strokovni naziv

 • diplomirani inženir strojništva (UN)
 • diplomirana inženirka strojništva (UN)

Okrajšava dipl. inž. str. (UN)

Smeri

Program nima smeri, ima tri izbirne module

Način in kraj izvajanja študija

Novo mesto – izredni študij

Vsebinska področja

 • Avtomobilizem,
 • tehnologije,
 • materiali,
 • projektiranje,
 • človeški viri,
 • gospodarjenje z okoljem,
 • informatika in komunikacije na tehničnem in poslovnem področju,
 • razvoj proizvodov,
 • vodenje podjetij,
 • vgrajeni sistemi in umetna inteligenca,
 • razvoj odnosov kupec – dobavitelj,
 • kakovost in poslovna odličnost.

Pogoji za vpis

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik rednega in izrednega univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru omejitve vpisa bodo:

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk).

Predmetnik

Cenik

Kompetence

Splošne kompetence

Študenti bodo v univerzitetnem študijskem programu Inženiring in vozila pridobili naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost analize in sinteze dela na tehniškem področju,
 • sposobnost obvladovanja sodobnih metod,
 • samostojnost raziskovanja na tehničnem področju,
 • sposobnost vodenja projektov in timskega dela,
 • sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi,
 • sposobnost izvajanja stalnega napredka,
 • poznavanje in uvajanje informacijske tehnologije,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • poznavanje varnosti zaposlenih in varovanja okolja,
 • sposobnost analize in sinteze dela virtualnega inženiringa,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti s poudarkom na mednarodnem okolju,
 • sposobnost povezovanja različnih strokovnih disciplin.

Predmetno specifične kompetence

Študenti bodo v univerzitetnem študijskem programu Inženiring in vozila pridobili naslednje predmetno specifične kompetence:

 • sposobnost matematične analize in sinteze dela virtualnega inženiringa,
 • sposobnost matematične analize in uporabe matematičnih znanj v tehniki,
 • sposobnost razumevanja in vpeljevanja sodobnih teorij razvoja, tehnologij in vodenja,
 • sposobnost razvijanja virtualnega inženiringa okolju prijaznih izdelkov in naprav,
 • poznavanje tehničnih lastnosti materialov,
 • poznavanje in uporabljanje metod celovite kakovosti,
 • usposobljenost za vodenje projektov,
 • usposobljenost za prenos znanja,
 • usposobljenost za razvoj proizvodnje in tehnologij z informatiko,
 • obvladovanje postopkov in metod reinženiringa in inovacij,
 • poznavanje in razvoj inteligentnih izdelkov in naprav ter umetne inteligence,
 • uporaba orodij virtualnega modeliranja izdelkov in naprav,
 • poznavanje in sposobnost uvajanja logističnih procesov,
 • poznavanje, razvoj in upravljanje energetskih sistemov in naprav.

Pogoji za napredovanje

Za napredovanje v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 kreditnih točk iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik najmanj 40 kreditnih točk drugega letnika in vse obveznosti iz prvega letnika, kar znaša 100 kreditnih točk.

Študent se lahko vpiše v višji letnik tudi, če ni dosegel zahtevanih kreditnih točk, kadar ima za to upravičene razloge: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, o čemer odloči Komisija za študijske in študentske zadeve.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih študijskih obveznosti namenjen absolventski staž.

Študentu se lahko v skladu z zakonom podaljša status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12-ih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Glede na študijske dosežke lahko študent konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v skupnem obsegu 180 kreditnih točk ter priprava in uspešen zagovor diplomske naloge.

Zborniki

Na vrh

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.