Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Temeljni cilj študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante za neposredno zaposlitev po zaključku študija in kompetentno izvajanje nalog v vseh strukturah gospodarstva na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, celovite kakovosti, vzdrževanja in trženja. Diplomant bo usvojil teoretična znanja in znanja za strokovno praktično delo na tehniško inženirskem področju. Usvojil bo tehniška, tehnološka, informacijska, organizacijska, ekonomska znanja in znanja metod za raziskovalno in razvojno delo.
3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk po ECTS

Strokovni naziv

 • diplomirani inženir strojništva (VS)
 • diplomirana inženirka strojništva (VS)

Okrajšava dipl. inž. str. (VS)

Smeri

Program nima smeri, ima tri izbirne module

Način in kraj izvajanja študija

Novo mesto – izredni študij

Vsebinska področja

 • Tehnologija,
 • materiali,
 • projektiranje,
 • avtomobilizem,
 • gospodarjenje z okoljem,
 • informatika in komunikacija,
 • gospodarsko pravo in lastnina,
 • logistika,
 • trženje, proizvodnja, tehnologija in razvoj,
 • poslovno komuniciranje in odnosi,
 • kakovost in poslovna odličnost,
 • vzdrževanje naprav,
 • varstvo pri delu.

Pogoji za vpis

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik rednega in izrednega visokošolskega študijskega programa Inženiring in vozila se na osnovi 38. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04) lahko vpiše, kdor je:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po štiriletnem srednješolskem programu .

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);

Pogoji za vpis v delni program so enaki kot za visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila.

Vpis v 2. letnik

Neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil/a višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Pogoj za vpis v 2.letnik je opravljena diploma višjega strokovnega študija. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Diferencialne izpite predpiše pristojen organ fakultete.

V 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila se lahko vpišejo tudi študenti, ki so zaključili prvi letnik na drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu. Pristojni organ fakultete predpiše kandidatu obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti do vpisa v 3. letnik.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega študija.

Vpis v 3. letnik

Neposredno v tretji letnik študijskega programa Inženiring in vozila se lahko vpiše:

 • kdor je uspešno zaključil višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994. Prehod je možen, če študent izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Pogoj za vpis v 3.letnik je diploma višješolskega študija. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete,
 • diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma, kot je to določeno v elaboratu fakultete,
 • študenti, ki so zaključili dva letnika na drugem visokošolskem strokovnem programu. Pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti do prijave teme diplomske naloge.

Predmetnik

Cenik

Kompetence

Splošne kompetence

Študenti bodo v visokošolskem strokovnem študijskem programu Inženiring in vozila pridobili naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov na tehniškem področju,
 • sposobnost obvladovanja sodobnih metod, postopkov in procesov,
 • usposobljenost za kritično presojanje,
 • sposobnost aplikacije teoretičnega znanja v praksi,
 • samostojnost v strokovnem delu,
 • poznavanje socialnih sistemov v poslovnem svetu,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti v domačem in mednarodnem poslovnem svetu z uporabo slovenskega in tujih jezikov,
 • usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njihova uporaba,
 • sposobnost upoštevanja profesionalne etike,
 • sposobnost izvajanja stalnega napredka poslovanja,
 • poznavanje strokovnih izrazov – terminologija,
 • poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije z nabori programskih orodij in računalniških sistemov ter elektronskega poslovanja,
 • poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu ter varovanja okolja,
 • poznavanje in sposobnost uporabe znanja s področja motivacije in reševanja konfliktov.

Predmetno specifične kompetence

Študenti bodo v visokošolskem študijskem programu Inženiring in vozila pridobili naslednje predmetno specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij proizvodnje, tehnologije in razvoja,
 • sposobnost matematičnega razumevanja, predvsem s področja statistike, verjetnosti in tehnike ter uporabe v praksi – aplikacije,
 • sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov,
 • poznavanje tehničnih lastnosti materialov in proizvodov,
 • poznavanje in vpeljevanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
 • poznavanje in uporabljanje metod celovite kakovosti proizvodov in storitev,
 • poznavanje zakonodaje na področju tehnike in poslovanja,
 • usposobljenost za vodenje del,
 • usposobljenost za komuniciranje z dobavitelji, kupci, strankami, konkurenco …,
 • usposobljenost za prenos znanja partnerjem,
 • sposobnost spoznavanja delovanja podjetij,
 • poznavanje organizacijskih struktur in procesne organiziranosti,
 • poznavanje trženja kot temeljnega poslovnega procesa,
 • poznavanje delovne zakonodaje,
 • razvijanje in uvajanje novih tehniških postopkov in procesov,
 • sposobnost zagotavljanja skladnosti proizvodov in procesov s predpisanimi zahtevami,
 • poznavanje metod vzdrževanja proizvodov,
 • poznavanje metod spremljanja prodanega proizvoda,
 • poznavanje specifičnosti v razvoju avtomobilske industrije,
 • sposobnost diagnosticiranja in popravila proizvodnih naprav,
 • poznavanje in upravljanje energetskih strojev in naprav.

Pogoji za napredovanje

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 KT iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in imeti najmanj 40 KT iz drugega letnika, skupaj najmanj 100 KT. Če se študent vpiše v 2. letnik po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 1. 1. 1994, mora do vpisa v 3. letnik opraviti predpisane diferencialne izpite.

Fakulteta lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik, tudi če ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Študentu/ki se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12-ih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v skupnem obsegu 180 kreditnih točk ter priprava in uspešen zagovor diplomske naloge.

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Študent, ki se v drugem letniku, po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 01.01.1994, vpiše v program Inženiring in vozila, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega in tretjega letnika v obsegu najmanj 120 KT.

Če se študent vključi v tretji letnik po zaključenem študiju na višješolskem programu, sprejetem pred 01.01.1994, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti tretjega letnika v obsegu najmanj 60 KT.

Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom diplomske naloge.

Zbornik

Predstavitveni zbornik visokošolskega strokovnega študijskega programa (VS) v študijskem letu 2019/2020

Na vrh

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.