Ob upoštevanju zakonskih predpisov, meril in evropskih standardov, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto:

 • sprotno spremlja kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje dejavnosti, ki vključuje izobraževalno, znanstveno raziskovalno in strokovno delo;
 • načrtuje periodične samoevalvacije;
 • zbira in analizira podatke o učnih izidih študentov in celotnega izobraževanja ter drugih, z njimi povezanih dejavnosti;
 • ugotavlja pomanjkljivosti v izvajanju svoje dejavnosti ter odstopanja od načrtovanih aktivnosti in dosežkov;
 • vključuje v presojo kakovosti svojega delovanja vse zaposlene, študente in druge relevantne deležnike.

Za  dobro vodenje sistema je uporaba standardov nujna. Standardi kakovosti predstavljajo pričakovano  uspesnost delovanja in so lahko tudi jasne in nedvoumne izjave o pričakovani kakovosti. Standardi kakovosti fakultete oblikovani po NAKVISovih merila in se nanasajo na šest področji in sicer:

 1. vpetost v okolje;             
 2. delovanje visokošolskega zavoda;                                                           
 3. kadri;                                                    
 4. študenti;                                                             
 5. materialni pogoji (prostori, oprema, knjižnično-informacijska dejavnost in financiranje);
 6. zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti. Študijski programi se presojajo še po organizaciji in izvedbi izobraževanja.

Upoštevamo naslednje predpis in smernice, ki urejajo akreditacijo in kakovost v visokem šolstvu, in sicer Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Priročnik za strokovnjake NAKVISa ter druga merila, standardi in akti, ki jih sprejme svet agencije NAKVIS oz. objavlja na njihovi spletni strani ter Zakon o visokem šolstvu (ZViS), Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih in Zakon o splošnem upravnem postopku.

Interni dokumenti:

Samoevalvacijska poročila:

Merila za izvolitev v naziv:

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.