Knjižnica Fakultete za industrijski inženiring je samostojna enota, locirana v knjižnici Šolskega centra Novo mesto in zagotavlja svojim uporabnikom prost dostop do gradiva in informacij za potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa. Namenjena je predvsem študentom, pedagoškim delavcem in raziskovalcem FINI, pa tudi zunanjim uporabnikom, ki jih zanima to področje. Leta 2013 je postala polnopravna članica sistema COBISS.

Temeljne naloge knjižnice so:

  • nuditi podporo in aktivno sodelovati v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti ter s strokovnim delom in pomočjo novih tehnologij zagotavljati kakovostne knjižnične storitve;
  • zagotavljati splošno dostopnost gradiva, informacijskih virov in storitev;
  • sodelovati v knjižničnih informacijskih sistemih doma in v tujini;
  • opravljati bibliotekarsko, dokumentacijsko, informacijsko in izobraževalno dejavnost, ki temelji na najnovejših spoznanjih bibliotekarske in informacijske vede;
  • zagotavljati povezovanje knjižnice na nacionalnem nivoju;
  • sodelovati pri vzajemni katalogizaciji na nacionalnem nivoju.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.