Izdelava bibliografije (vnos objavljenega dela v COBISS)

Za izpis osebne bibliografije v sistemu COBISS vam bibliografske zapise za knjige, članke (objavljene v serijskih publikacijah) in druge sestavke (objavljene v zbornikih in podobnih publikacijah) izdelamo v knjižnici FINI. Pri tem si pridržujemo pravico, da bibliografske zapise izdelamo na osnovi veljavnih strokovnih kriterijev in strokovne presoje delavcev knjižnice FINI.

Storitev zaračunamo v skladu s cenikom FINI. Postopek za naročilo in izdelavo bibliografskih zapisov poteka takole:

  • Avtor izpolni obrazec s podatki o objavljenem delu in avtorju/avtorjih ter ga pošlje knjižnici FINI prek spleta, osebno ali pošlje po pošti.
  • Če avtor posreduje nepopolne ali napačne podatke, ga o tem obvestimo in prosimo, da jih ustrezno dopolni oziroma popravi.
  • Po prejemu pravilno izpolnjenega obrazca sporočimo rok izdelave bibliografskih zapisov, in ga posredujemo naročniku storitve.

Bibliografske zapise za gradivo, ki ni v knjižnični zbirki knjižnice FINI, izdelamo na osnovi dogovora z avtorjem.

Obrazec za vnos objavljenega dela v COBISS

Medknjižnična izposoja

Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjižnica nima, iz drugih knjižnic v Republiki Sloveniji ali iz tujine s posredovanjem medknjižnične izposoje. Stroški medknjižnične izposoje so zaračunani po ceniku knjižnice, stroški mednarodne medknjižnične izposoje pa so odvisni od vrste storitve in cenika dobavitelja.

Gradivo lahko uporabniki naročijo osebno ali po elektronski pošti (knjiznica@fini-unm.si). Uporabnik se ob oddaji naročila obveže:

  • Da bo ob prevzemu gradiva poravnal vse stroške, ki bodo nastali z medknjižnično izposojo.
  • Da bo poravnal vse stroške tudi v primeru, če gradiva ne bo prevzel.
  • Da bo gradivo vrnil pravočasno in nepoškodovano. Za prekoračitev izposojevalnega roka zaračunamo zamudnino. V primeru poškodovanja ali izgube gradivo mora naročnik plačati vse nastale stroške.

Gradivo uporabniki prevzamejo osebno. Gradivo, ki ga knjižnica dobi v elektronski obliki (npr. e-članek,…) pa mu pošljemo po elektronski pošti.

Rok izposoje gradiva ter možnost podaljšanja določajo knjižnice, ki gradivo posodijo. Naročila, ki smo ga že posredovali dobavitelju v tujino, ni možno preklicati. Preklic naročila v slovensko knjižnico je možen le v primeru, če knjižnica dobaviteljica še ni odposlala gradiva.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.