Program STA Erasmus ponuja visokošolskem učiteljem in sodelavcem možnost gostovanja na partnerskih institucijah v sodelujočih državah. Ravno tako ponuja zaposlenim osebam v tujih podjetjih, da poučujejo (8 ur) na FINI.

Cilji mobilnosti

 • boljše kompetence, povezane z njihovimi strokovnimi profili;
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja;
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitve in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in aktivnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb ljudi z manj priložnostmi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • omogočiti, da zaposleni pridobijo znanja ali določeno praktično znanje iz izkušenj dobrih praks v tujini, kot tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj;
 • ustvarjati povezavo med visokošolskimi zavodi in podjetji;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v njihovem vsakodnevnem delu.

Program Erasmus+ za usposabljanja (STT) podpira poklicni razvoj pedagoškega in nepedagoškega osebja visokošolske institucije z usposabljanji v tujini (razen konferenc) in izobraževalnimi obiski na delovnem mestu/obdobji opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.

Mednarodne izmenjave so namenjene vsem strokovnim delavcem fakultete, da se udeležijo usposabljanja v podjetju ali organizaciji, kot je visokošolska organizacija v drugi sodelujoči državi. Uspodabljanje lahko poteka v obliki začasne prestavitve osebja na drugo delovno mesto, sheme opazovanja služb („job shadowing”), študijskega obiska, delavnic, konference … Tovrstna izmenjava traja od 2 delovnih dni do 2 mesecev.

Mednarodne izmenjave strokovnega osebja omogočijo sodelavcem, da pridobijo izkušnjo dobrih praks v tujini, novo znanje in praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj. S tem tudi krepijo sodelovanje med visokošolskimi organizacijami partnericami.

Pogoji aktivnosti

Mobilnost STA in STT  lahko po pravilih programa trajata od 2 dni do 2 mesecev (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot), v kar ni zajet čas poti. V vseh primerih mora poučevanje zajeti vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali na katerokoli krajše obdobje bivanja) ali kombinirano 4 ure poučevanja in 4 ure usposabljanja.

Kandidati, ki se želijo vključiti v program mobilnosti (predvsem velja za Erasmus+), morajo biti zaposleni ali člani akademskega zbora FINI.

Sofinanciranje

Sredstva Erasmus programa so namenjena zgolj delnemu kritju stroškov gostovanja v tujino. Sredstva niso namenjena plačilu dela.

Lokacije

Dokumenti

ARHIV

Projektno obdobje 2021-2023

Projektno obdobje 2020-2022

Projektno obdobje 2019-2021

Projektno obdobje 2017-2019

Projektno obdobje 2016-2018

Projektno obdobje: 2015-2017 (zaključeno)

Projektno obdobje: 2014-2016 (zaključeno)

Fakulteta za industrijski inženiring je pridobila Erasmus+ univerzitetno listino za obdobje 2014-2020, Erasmus+ ID koda je: SI NOVO-ME11. Ogledate si lahko tudi Erasmus strategijo in smernice v Erasmus+ Policy Statement (EPS).

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.