Študij v tujini

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima fakulteta podpisan Erasmus+ bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Študij v partnerski instituciji lahko traja najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev. Partnerska institucija v tujini gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno. Študenti FINI lahko zaprosijo za sofinanciranje Erasmus študijske mobilnosti v tujini tako, da izpolnjen obrazec pošljejo ali prinesejo na FINI.

Število razpoložljivih mest, višina mesečne dotacije in število odobrenih mesecev dotacij po posameznem študentu se vsako leto spreminjajo in so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije (CMEPIUS).

Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Študent Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije.

Pogoji za mednarodno študijsko izmenjavo (Erasmus+)

Na izmenjavo se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

 • biti morate državljan ene od sodelujočih držav v programu vseživljenjskega učenja ali državljan druge države, medtem ko ste vpisani na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, in ob upoštevanju narave programa; 
 • med študijem v tujini morate imeti aktiven status študenta na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto;
 • ste izpolnjeni drugi pogoji, ki jih določa posamezni razpis;
 • da v času dosedanjega študija na isti stopnji študija še niste izkoristil 12 mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU in Erasmus+.
 • Študent ima v okviru programa Erasmus+  možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija. 

Študent ima v okviru programa Erasmus+  možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija. 

Kaj pa po prihodu iz tujine? Kako se mi priznavajo obveznosti?

Po vrnitvi iz tujine študent odda vlogo za priznanje študijskih vsebin, opravljenih na gostiteljski instituciji v tujini in priloži:

 1. prošnjo za priznavanje opravljenih študijskih obveznosti,
 2. potrdilo o opravljenih izpitih na gostiteljski instituciji v tujini – Transcript of Records,
 3. original študijski sporazum in morebitne spremembe študijskega sporazuma (MK),
 4. opis opravljenih študijskih vsebin,
 5. opravljeno končno poročilo (spletno anketo) – obvestilo preko elektronskega sistema,
 6. jezikovno preverjanje znanja – obvestilo preko elektronskega sistema OLS.

Vaše obveznosti v tujini se vam v skladu s Pravilnikom o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih priznajo pri izbiri izbirnih in nekaterih rednih izpitov, odvisno od izbranega programa. Pred izmenjavo je zato potrebno uskladiti vaše obveznosti v tujini s priznavanjem obveznostih na fakulteti. V ta namen vam je na voljo pisarna za mednarodno sodelovanje, kjer skupaj z vami izdelamo načrt izmenjave. Štipendija Erasmus+ se sicer vrača v primeru, da v tujini ne uspete opraviti obveznosti, za katere smo se dogovorili. Več o pravilih izmenjav, ki veljajo za vse članice EU, najdete v brošuri za študente.

Navodila za oddajo prijave na razpis Erasmus+ za študijske mobilnosti

Navodila za oddajo prijave na razpis Erasmus+

Pomembni dokumenti, obrazci in koristne povezave (mobilnost za namen študija)

Praksa v tujini

V okviru programa Erasmus+ lahko v tujini opravljate tudi prakso oz. praktično usposabljanje, ki ga izvedete  v podjetju ali organizaciji v sodelujoči državi programa. Organizacije gostiteljice študentske prakse so lahko podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni centri in druge organizacije, vključno z visokošolskimi institucijami. S tovrstno mobilnostjo študentje spoznajo zahteve na evropskem trgu dela, razvijejo svoje delovne izkušnje, jezikovno znanje in poznavanje drugih kultur ter gradijo mednarodno skupnost strokovnjakov svojega področja.

Praksa lahko traja najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev. Zanimiva je predvsem za študente VS programa na fakulteti, saj na tak način opravite del svojih študijskih obveznosti. Vodja prakse na fakulteti je mag. Iris Fink Grubačević, s katero uskladite opravljanje prakse.

Pogoji za prakso v tujini

Za opravljanje prakse v tujini se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«, ki jih določa program:

 • biti morate državljan ene od sodelujočih držav v programu vseživljenjskega učenja ali državljan druge države, medtem ko ste vpisani na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, in ob upoštevanju narave programa;
 • med študijem v tujini morate imeti aktiven status študenta na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto;
 • so izpolnjeni drugi pogoji, ki jih določa posamezni razpis.

Strokovno praktično usposabljanje v tujini mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, za kar morajo jamčiti vsi vključeni akterji pred začetkom mobilnosti, še posebej pa mentor na matični fakulteti in Erasmus fakultetni koordinator s podpisom dokumenta »Learning Agreement for Traineeship«.

Praktično usposabljanje v tujini lahko opravljajo tudi mladi diplomanti FINI, vendar se morajo na razpis prijaviti v zadnjem letu študija (torej v času, ko še imajo aktiven status študenta), strokovno praktično usposabljanje pa morajo zaključiti v roku enega leta po zaključeni diplomi.

Rok za prijavo ni določen – Fakulteta za industrijski inženiring bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus VŽU.

Pomembni dokumenti, obrazci in koristne povezave

Pogosto zastavljena vprašanja

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila dokument z naslovom Erasmus+ for higher education students, Frequently Asked Questions. Dokument obsega odgovore na najpogostejša vprašanja študentov, ki se nanašajo na izmenjave znotraj programa Erasmus+. Študentska listina Erasmus+ (opisuje vaše pravice in dolžnosti in vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od institucije pošiljateljice in institucije gostiteljice ob posameznem koraku vaše mobilnosti.

Jezikovna podpora in izobraževanje

FINI bo v primeru večje skupine udeležencev organiziral tečaj tujega jezika, sicer pa vam pomaga pri informacijah glede jezikovnega izpopolnjevanja v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami in centri v okolici. V enakem obsegu in sodelovanju z izobraževalnimi centri omogoča tudi tujim študentom izobraževanje slovenskega jezika ali njegovo izpopolnjevanje.

Erasmus+ program ponuja spletno jezikovno podporo za vse udeležencee programa Erasmus+. Spletna jezikovna podpora (OLS) omogoča,  da ocenite in izboljšate znanje jezika, ki ga boste potrebovali pri delu, študiju ali prostovoljskem delu v tujini, in tako kar najbolje izkoristijo ponujeno priložnost. Več informacij v:

Štipendije, priložnosti za prakso in ostale informacije:

Kontakti:
E-pošta: erasmus@fini-unm.si
Telephone: +386 7 39 32 206

Vaše pravice in dolžnosti o mobilnosti so povzete v Študentski listini. Fakulteta za industrijski inženiring je pridobila Erasmus+ univerzitetno listino za obdobje 2014-2020, Erasmus+ ID koda je: SI NOVO-ME11. Ogledate si lahko tudi Erasmus strategijo in smernice v Erasmus+ Policy Statement (EPS).

ARHIV

Projektno obdobje: 2021-2023 (zaključeno)

Projektno obdobje: 2020-2022 (zaključeno)

Projektno obdobje: 2019-2021 (zaključeno)

Projektno obdobje: 2018-2020 (zaključeno)

Projektno obdobje: 2017-2019 (zaključeno)

Projektno obdobje: 2016-2018 (zaključeno)

Projektno obdobje: 2015-2017 (zaključeno)

Projektno obdobje: 2014-2016 (zaključeno)

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.