17.8.2018

FINI v sodelovanju z visokotehnološkim podjetjem SiEVA d.o.o in študenti organiziral strokovno srečanje z ruskima znanstvenikoma iz Univerze v Sankt Peterburgu

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto v sodelovanju s partnerjem SiEVA d.o.o izvaja projekt z naslovom »Razvoj lightweight avtomobilskih komponent z uvajanjem polimerov in kompozitov« v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Namen razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja (PKP) 2017 – 2020« je spodbujati in krepiti sodelovanje ter povezovati visokošolski sistem z (ne)gospodarstvom ter izvajati modele odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.

Cilj projekta je izdelati dizajn in vrednotenje Z-opornika iz polimernega materiala z nižjo maso, ne da bi zmanjšali njegovo nosilnost in togost. Z – opornik je v motornem prostoru pritrjen na karoserijo vozila, kjer delno opravlja nosilnostno-ojačitveno funkcijo, glavna naloga pa je povečanje togosti avtomobilske karoserije in s tem sprememba frekvenčnega odziva karoserije. Z – opornik s svojimi ustreznimi lastnostmi zagotavlja vodljivost avtomobila ter udobje in varnost z zmanjševanjem vibracij.

Tekom izvajanja projekta je bilo dne 23. 7. 2018 izvedeno strokovno srečanje, kjer so študentje, ki sodelujejo na tem projektu, na sedežu podjetja SiEVA gostili ruska znanstvenika prof. Bratova in prof. Volkova iz Univerze v Sankt Peterburgu (Rusija). Tema strokovnega srečanja je bila predstavitev vmesnih rezultatov na projektu, ki so jih študentje dosegli tekom izvajanja raziskav. Na sestanku so bili prisotni študenti Teo Ivanuša, Jure Prus, Aljaž Litrop, Bekzhan Alymbaev in Peter Petek, delovni mentor mag. Mirko Zupanc ter strokovna mentorja dr. Anatolij Nikonov in dr. Urška Florjančič.

Aljaž Litrop je v imenu skupine predstavil cilje projekta, način izvajanja strokovno-razvojnega dela ter vmesne rezultate. Tekom predstavitve je bil izpostavljen izziv in motivacija pri izvajanju projekta, ki se navezuje na zmanjševanje mase avtomobila, kar predstavlja veliko prepreko v avtomobilski industriji. Na to smo predstavili strokovni problem, ki je vezan na izdelavo novega koncepta tehnične rešitve za  Z-opornik, ki naj bi bil izdelan iz polimernega oz. kompozitnega materiala. Mehanske zahteve za Z-opornik nam je določilo podjetje SiEVA d.o.o v začetku projekta. Za predstavitvijo strokovnega problema je bil predstavljen numerični model (design) obstoječega ter optimiziranega Z-opornika. Numerični izračun (FEM analiza) je bil narejen z vključitvijo sodobnih polimernih oz. kompozitnih materialov, ki imajo izjemno dobre mehanske lastnosti. Rezultati numeričnega izračuna so pokazali, da optimizirana konstrukcija Z-opornika zadovoljuje vsem zahtevam, ki jih je podjetje SiEVA zastavilo v začetku projekta.

Po predstavitvi je potekala strokovna diskusija in izmenjava mnenj ter predlogov med študenti, znanstveniki ter mentorji. Na srečanju so študenti prejeli pomembne strokovne napotke s strani znanstvenikov iz Univerze v Sankt Peterburgu, ki bodo nedvomno pripomogli h končnemu rezultatu. Ob enem sta ruska znanstvenika izpostavila zanimivost tematike ter visoko ocenila vmesne rezultate, ki so jih študentje dosegli med izvajanjem projekta.

Študentje 5-mesečni projekt uspešno vodijo h koncu. Sledijo še mehanski preizkusi na vzorcih iz hibridnega materiala, analiza eksperimentalnih in numeričnih rezultatov ter priprava končnega poročila. V imenu FINI-ja se na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujemo ruskima znanstvenikoma za njuno konstruktivno sodelovanje pri diskusiji ter podjetju SiEVA d.o.o za njihovo nesebično pomoč pri projektu.

Avtorja prispevka: doc. dr. Urška Florjančič, doc. dr. Anatolij Nikonov, FINI Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.