19.10.2018

Preboj FINI na znanstveno raziskovalnem področju

   

Leto 2018 je za Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) na področju raziskovalnih dejavnosti postalo prelomno. Fakulteta je bila uspešna na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in kot druga fakulteta v regiji, ki je pridobila tovrsten projekt. Postopek ocenjevanja prijav na javnem razpisu je potekal v dveh fazah, in sicer je bila vloga FINI ocenjena z visokimi ocenami v obeh fazah. Uspešna udeležba FINI na razpisu ARRS je rezultat razvoja raziskovalnih aktivnosti od leta 2016, v skladu s strategijo razvoja v doseganje ambicioznih ciljev po pridobivanju sredstev za izvajanje razvoja in raziskav na področju tehnike. Sicer je fakulteta v obdobju dveh let pripravila in prijavila številčne vloge, samostojno ali kot partnerska organizacija v sodelovanju z industrijo ter akademskimi institucijami in tako izvajala 15 projektov. Posebej je treba poudariti, da je pridobljen projekt namenjen temeljnim raziskavam in je s tega vidika velik uspeh za FINI.

Projekt z naslovom »Večparametrično dinamično modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur« za obdobje treh let smo začeli izvajati v okviru notranje organizacijske enote Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost (IZRD), kot raziskovalne enote FINI, pod vodstvom svetovno priznanega profesorja na področju dinamike trdnih teles in procesov valovanja v tankostenskih konstrukcijah, prof. dr. Juliusa Kaplunova. S pridobivanjem sofinanciranja za izvajanje temeljnih ter aplikativnih raziskav v okviru  drugih projektov v sodelovanju z industrijo v dolenjski regiji, s podjetjem TPV d.o.o., je fakulteti uspelo razširiti zaposlovanje znanstvenikov in s tem okrepiti svojo raziskovalno skupino.

Projekt je namenjen proučevanju dinamičnega vedenja večplastnih elastičnih plošč z izrazito nehomogenimi lastnostmi. Takšen problem je zelo kompleksen, predstavlja velik izziv in terja razjasnitev analitičnih, računalniških in eksperimentalnih vidikov dinamičnega obnašanja konstrukcij s poudarkom na strižnem in upogibnem valovanju. Iz tega spoznanja izhaja motivacija za razvoj prodornih specializiranih teorij in robustnih računalniških metod, ki temeljijo na sodobni večparametrični analizi in vključujejo natančne izračune ter kvalitativne interpretacije spektrov nihanj kot tudi pripadajočih polj pomikov in napetosti, kar je izredno pomembno tako za optimalno konstruiranje kot za preizkušanje konstrukcij brez porušitve. Možnost uporabe raziskovalnih rezultatov si obetamo predvsem v snovanju in proizvodnji lahkih konstrukcijskih elementov, ki zagotavljajo boljše karakteristične lastnosti v primerjavi s težkimi konstrukcijskimi elementi, kar je posebej pomembno za avtomobilsko industrijo. Projektno skupino sestavljajo štiri partnerske institucije: FINI novo mesto (vodilna institucija) in trije partnerji, t,j, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Fakulteta za strojništvo Univerze v Novem mestu, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Izvajanje temeljnih raziskav v okviru omenjenega projekta smatramo kot veliko priložnost za fakulteto in dolenjsko regijo. S tem bomo prispevali k dvigu znanstveno raziskovalnega nivoja v eni najbolj industrijsko razvitih regij Slovenije.

Zapisal: doc. dr. Anatolij Nikonov, namestnik predstojnika IZRD FINI Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.