11.2.2020

Projekt ŠIPK: USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA SCREENING POMOČI POTREBNIH STAROSTNIKOV

Namen predlaganega projekta je usposabljanje prostovoljcev s področja humanitarnih dejavnosti za zmožnost screeninga oz. detekcije eksistencialnih težav ranljivih skupin prebivalstva. Namen projekta je na eni strani pri študentih s področja tehničnih in naravoslovnih ved razviti mehke veščine, kompetence in znanja z družboslovnih področij oz. pri študentih s področja družboslovnih ved njihove veščine, kompetence in znanja poglobiti, na drugi strani pa (dodatno) usposobiti prostovoljne delavce, ki pri delu z ranljivimi skupinami v lokalnem okolju težje zaznavajo morebitne potrebe in izzive. Zaradi raznolikosti profilov sodelujočih oseb pri projektu bodo že same izmenjave izkušenj in pogledov na problematiko doprinesle nova vedenja in možnosti ravnanja. V prijavljenem projektu bo skupina študentov pod vodstvom pedagoških mentorjev in strokovnega osebja od ciljne skupine v prvi fazi pridobila potrebne informacije ter tako poskušala zaznati  ter natančno opredeliti izzive, v drugi fazi kreirala inovativni pristop in konkretne korake screeninga na terenu ter v tretji fazi ciljno skupino, t. j. prostovoljne in druge delavce partnerske organizacije, usposobila za izvedbo screeninga.

Končni produkt bo inovativni pristop prostovoljnih in drugih delavcev k pomoči potrebnim v obliki dodelanega vprašalnika strukturiranega intervjuja, ki ga bodo le – ti izvajali ob svojem obisku starostnikov. Gre za praviloma ranljivo skupino ljudi, katerih težave je v družbi najtežje zaznati, saj se večinoma redko družbeno udejstvujejo ali sploh več ne, s psihološkega vidika pa so zelo zaprti in težko delijo svoje potrebe z drugimi. Fokus bo skupina starostnikov nad 76 let, katero prostovoljci obiščejo vsaj enkrat letno.

Vsebinska zasnova projekta: Študentje boste s svojim inovativnim in kreativnim razmišljanjem ustvarili rezultat širšega družbenega pomena v lokalnem okolju, ki bo uporabljiv tudi širše, ter pridobili strokovno znanje s področja komunikacije, organizacije dela in osnov psihologije, predvsem s področja duševnih procesov ter verbalne in neverbalne komunikacije. Seznanili se boste z osnovnimi pravnimi podlagami s področja socialne varnosti, pridobili sposobnosti in znanja uporabe različnih orodij za pridobivanje rezultatov ter uporabe vprašanj odprtega tipa in analize pridobljenih odgovorov. Razvili boste sposobnost uporabe strokovnih znanj v praksi (na terenu), sposobnost timskega dela pri iskanju rešitev in odgovorov na splošna družbena vprašanja in izzive ter sposobnost uporabe teoretičnih znanj v praksi.

Partner na projektu: Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Novo mesto

Dodana vrednost projekta je medgeneracijsko povezovanje, ki bogati in prinaša nova neformalna znanja študentom.

Predvidene aktivnosti bodo obsegale:

  • Pridobitev informacij o potrebah in izzivih partnerske organizacije
  • Organiziranje dogodka za prostovoljce partnerske organizacije
  • Priprava izhodišč za izdelavo vprašalnika strukturiranega intervjuja za screening
  • Izdelava vprašalnika strukturiranega intervjuja za screening
  • Izvedba usposabljanja za prostovoljce.

Pogoji za sodelovanje na projektu so naslednji:

  • v obdobju trajanja projekta ste vpisani v javno veljaven študijski program v Republiki Sloveniji,
  • niste v delovnem razmerju,
  • ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti,
  • niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
  • niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Predvideno trajanje projekta: 4 mesece, od 1. 3. do 30. 6. 2020.

Projekt sofinancira Javni štipendijski, razvojni,, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.