6.9.2023

RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (2023/2024)

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je objavila Razpis štipendij za študij visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila za študijsko leto 2023/2024 in do dokončanja študija (oblika študija: izredni študij v obliki študija na daljavo).

Predmet razpisa je štipendiranje dveh (2) kandidatov za študij visokošolskega strokovnega študijskega programa na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto v študijskem letu 2022/2023 (oblika študija: izredni študij v obliki študija na daljavo), in sicer:

a)     ena (1) štipendija za kandidata iz socialno šibkejšega okolja in

b)    ena (1)  štipendija za kandidata, ki je perspektiven kader.  

Štipendija se dodeli za šolnino za posamezno študijsko leto po veljavnem ceniku fakultete.

Kandidati morajo v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev v fizični obliki predložiti fakulteti na naslov Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto. Za dan prejetja prijave šteje dan oddaje priporočene pošiljke na pošto.

Prijave po elektronski pošti morajo biti podpisane z veljavnim digitalnim certifikatom.

Prijava šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa razpis.

Rok za zbiranje prijav je 15. september 2023 do 12.00. (prijavnica)

Dodatne informacije so dostopne na spletni strani Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto https://www.fini-unm.si ali telefonsko (070 60 10 90) v času uradnih ur ali po elektronski pošti (referat@fini-unm.si).

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.