10.10.2019

Vabilo k sodelovanju pri projektu ŠIPK

Namen predlaganega projekta je usposabljanje prostovoljcev s področja humanitarnih dejavnosti za zmožnost screeninga oz. detekcije eksistencialnih težav ranljivih skupin prebivalstva. Namen projekta je na eni strani pri študentih s področja tehničnih in naravoslovnih ved razviti mehke veščine, kompetence in znanja z družboslovnih področij oz. pri študentih s področja družboslovnih ved njihove veščine, kompetence in znanja poglobiti, na drugi strani pa (dodatno) usposobiti prostovoljne delavce, ki pri delu z ranljivimi skupinami v lokalnem okolju težje zaznavajo morebitne potrebe in izzive. Zaradi raznolikosti profilov sodelujočih oseb pri projektu bodo že same izmenjave izkušenj in pogledov na problematiko doprinesle nova vedenja in možnosti ravnanja. V prijavljenem projektu bo skupina študentov pod vodstvom pedagoških mentorjev in strokovnega osebja od ciljne skupine v prvi fazi pridobila potrebne informacije ter tako poskušala zaznati  ter natančno opredeliti izzive, v drugi fazi kreirala inovativni pristop in konkretne korake screeninga na terenu ter v tretji fazi ciljno skupino, t. j. prostovoljne in druge delavce partnerske organizacije, usposobila za izvedbo screeninga.

Končni produkt bo inovativni pristop prostovoljnih in drugih delavcev k pomoči potrebnim v obliki dodelanega vprašalnika strukturiranega intervjuja, ki ga bodo le – ti izvajali ob svojem obisku starostnikov. Gre za praviloma ranljivo skupino ljudi, katerih težave je v družbi najtežje zaznati, saj se večinoma redko družbeno udejstvujejo ali sploh več ne, s psihološkega vidika pa so zelo zaprti in težko delijo svoje potrebe z drugimi. Fokus bo skupina starostnikov nad 76 let, katero prostovoljci obiščejo vsaj enkrat letno.

Vsebinska zasnova projekta: Študentje boste s svojim inovativnim in kreativnim razmišljanjem ustvarili rezultat širšega družbenega pomena v lokalnem okolju, ki bo uporabljiv tudi širše, ter pridobili strokovno znanje s področja komunikacije, organizacije dela in osnov psihologije, predvsem s področja duševnih procesov ter verbalne in neverbalne komunikacije. Seznanili se boste z osnovnimi pravnimi podlagami s področja socialne varnosti, pridobili sposobnosti in znanja uporabe različnih orodij za pridobivanje rezultatov ter uporabe vprašanj odprtega tipa in analize pridobljenih odgovorov. Razvili boste sposobnost uporabe strokovnih znanj v praksi (na terenu), sposobnost timskega dela pri iskanju rešitev in odgovorov na splošna družbena vprašanja in izzive ter sposobnost uporabe teoretičnih znanj v praksi.

Partner na projektu: Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Novo mesto

Dodana vrednost projekta je medgeneracijsko povezovanje, ki bogati in prinaša nova neformalna znanja študentom.

Predvidene aktivnosti bodo obsegale:

  • Pridobitev informacij o potrebah in izzivih partnerske organizacije
  • Organiziranje dogodka za prostovoljce partnerske organizacije
  • Priprava izhodišč za izdelavo vprašalnika strukturiranega intervjuja za screening
  • Izdelava vprašalnika strukturiranega intervjuja za screening
  • Izvedba usposabljanja za prostovoljce.

Pogoji za sodelovanje na projektu so naslednji:

  • v obdobju trajanja projekta ste vpisani v javno veljaven študijski program v Republiki Sloveniji,
  • niste v delovnem razmerju,
  • ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti,
  • niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
  • niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Predvideno trajanje projekta: 4 mesece, od 1. 3. do 30. 6. 2020.

Razpis je objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Vabljeni k sodelovanju!

Prosim, da svojo namero k sodelovanju sporočite najkasneje do ponedeljka, 21. 10. 2019 na referat@fini-unm.si.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.