Izdaja (prevod v slovenščino) znanstvene monografije z naslovom "Dynamics of thin walled elastic bodies"

Tip projekta: založniška dejavnost

Trajanje projekta: 01. 08. 2018 - 31. 03. 2019

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: /

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

Tankostenske konstrukcije, ki se uporabljajo v sodobnih industrijskih aplikacijah in pri katerih je značilen geometrijski parameter, so pogosto podvržene velikim dinamičnim obremenitvam, ki lahko drastično vplivajo navnjihovo funkcionalnost. Iz tega spoznanja izhaja motivacija za razvoj prodornih specializiranih teorij in robustnih računalniških metod, ki temeljijo na sodobni večparametrični analizi in vključujejo natančne izračune ter kvalitativne interpretacije spektrov nihanj kot tudi pripadajočih polj pomikov in napetosti, kar je izredno pomembno tako za optimalno konstruiranje kot za preizkušanje konstrukcij brez porušitve. Doslej nimamo na razpolago nobenih matematično konsistentnih 2D teorij v obliki gibalnih enačb s pridruženimi robnimi pogoji, ki bi ustrezale opisu tankih elastičnih struktur z upoštevanjem dovolj velikih raznolikosti karakterističnih lastnosti posameznih plasti, kakršne se uporabljajo v visokotehnoloških rešitvah. Obravnava tankostenskih teles se obenem odraža v številnih izzivih pri numeričnem računanju dinamičnega odziva. Ta knjiga je pomemben in vreden prispevek k teoriji nihanj lupin in plošč.

Knjiga bo zelo koristna za raziskovalce na področjih mehanike trdnih teles, uporabne
matematike, akustike in praktičnih konstrukcijskih inženirskih problemov v avtomobilski in
letalski industriji. Prevod knjige “Dynamics of Thin Walled Elastic Bodies” v slovenščino je prvi
primer prevoda svetovno priznane knjige tujega avtorja na področju asimptotičnih metod v
mehaniki.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.