Izdaja znanstvene monografije "Generalizirano zvezno variabilno dinamično linearno programiranje" avtorja Janeza Usenika

Tip projekta: založniška dejavnost

Trajanje projekta: 25. 09. 2017 - 31. 12. 2017

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: /

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Urška Florjančič

Opis:

Linearno programiranje je izvorno poglavje operacijskih raziskav, ki se prvenstveno spopadajo z optimizacijskimi problemi, njihovim reševanjem in implementacijo v zelo konkretne praktične rešitve. V svojem približno 80-letnem razvoju je bila osnovna teorija linearnega programiranja obogatena z mnogo modifikacijam in različnimi variantami bazičnega problema s poudarkom na uporabnosti zlasti v poslovnih sistemih. Proučevanje linearnega programiranja se usmerja na dinamično proučevanje pojavov, ki je tudi centralni del te monografije, ter na mehki (fuzzy) pristop k obravnavanju optimizacijskih problemov.

V monografiji je natanko obdelano zvezno dinamično linearno programiranje, ki v problem
vpeljuje časovno dinamiko, saj se vsi podatki pojavijo kot časovne funkcije, s čimer je dana možnost stalne časovne analize pojavov, ki jih v problemih linearnega programiranja proučujemo in uporabljamo. Avtor že znanim raziskavam dodaja še bistveno možnost, da so zvezne časovne funkcije tudi vsi elementi tehnološke matrike A. Teorija je v celoti izpeljana, vsi izreki s poudarkom na eksistenčnem izreku so dokazani. Dodatno k tej časovni posplošitvi pa avtor v tako obogateno možnost linearnega programa vpelje še generalizacijo, ki pomeni možnost, da so v tehnološki matriki nekateri stolpci neznani, vendar so elementi po posameznih stolpcih omejeni z neko (poznano) konveksno množico.

Takšna generalizacija ponuja možnost vpeljave novih odločitvenih spremenljivk v
optimizacijski postopek, s čimer je odločevalcu v poslovnem sistemu dana dodatna možnost analize različnih scenarijev v postopku npr. uvajanja novih proizvodov v ponudbo izdelkov in s tem možnost simulacije morebitnega dogajanja na trgu.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.