Preverjanje ustreznosti lastne metodologije testiranja uporabljivosti izdelka

Tip projekta: Raziskovalno-razvojni

Trajanje projekta: 01. 03. 2019 - 30. 06. 2019

Financer: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; Evropska unija – Evropski socialni sklad

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: SOLOS realizacija grafičnih idej d.o.o.

Nosilec projekta na FINI: mag. Iris Fink Grubačević

Opis:

V okviru projekta preverjamo ustreznost lastne metodologije testiranja uporabljivosti programske opreme – spletne učne platforme Sakai v integraciji s programom za konferenčne klice BigBlueButton. Z raziskovalnim delom želimo poiskati idejne rešitve, ki lahko vodijo do inovacij na področjih industrijskega oblikovanja in merjenja uporabljivosti izdelka.

Projekt izvajamo v okviru »Projektnega dela z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju« in je bil sprejet v sofinanciranje na javnem razpisu »Po kreativni poti do znanja 2017-2020«.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.