Projekt ŠIPK: Usposabljanje prostovoljcev za screening pomoči potrebnih starostnikov - UPS

Tip projekta: raziskovalno-izobraževalni

Trajanje projekta: 01. 03. 2020 - 30. 06. 2020

Financer: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; Evropska komisija - Evropski socialni sklad

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Novo mesto

Nosilec projekta na FINI: Ines Lipuš, pred.

Opis:

Namen projekta je usposabljanje prostovoljcev s področja humanitarnih dejavnosti za zmožnost screeninga oz. detekcije eksistencialnih težav ranljivih skupin prebivalstva. Namen projekta je na eni strani pri študentih s področja tehničnih in naravoslovnih ved razviti mehke veščine, kompetence in znanja z družboslovnih področij oz. pri študentih s področja družboslovnih ved njihove veščine, kompetence in znanja poglobiti, na drugi strani pa (dodatno) usposobiti prostovoljne delavce, ki pri delu z ranljivimi skupinami v lokalnem okolju težje zaznavajo morebitne potrebe in izzive. Zaradi raznolikosti profilov sodelujočih oseb pri projektu bodo že same izmenjave izkušenj in pogledov na problematiko doprinesle nova vedenja in možnosti ravnanja. V prijavljenem projektu bo skupina študentov pod vodstvom pedagoških mentorjev in strokovnega osebja od ciljne skupine v prvi fazi pridobila potrebne informacije ter tako poskušala zaznati  ter natančno opredeliti izzive, v drugi fazi kreirala inovativni pristop in konkretne korake screeninga na terenu ter v tretji fazi ciljno skupino, t. j. prostovoljne in druge delavce partnerske organizacije, usposobila za izvedbo screeninga.

Končni produkt bo inovativni pristop prostovoljnih in drugih delavcev k pomoči potrebnim v obliki dodelanega vprašalnika strukturiranega intervjuja, ki ga bodo le – ti izvajali ob svojem obisku starostnikov. Gre za praviloma ranljivo skupino ljudi, katerih težave je v družbi najtežje zaznati, saj se večinoma redko družbeno udejstvujejo ali sploh več ne, s psihološkega vidika pa so zelo zaprti in težko delijo svoje potrebe z drugimi. Fokus bo skupina starostnikov nad 76 let, katero prostovoljci obiščejo vsaj enkrat letno.

Vsebinska zasnova projekta: Študentje boste s svojim inovativnim in kreativnim razmišljanjem ustvarili rezultat širšega družbenega pomena v lokalnem okolju, ki bo uporabljiv tudi širše, ter pridobili strokovno znanje s področja komunikacije, organizacije dela in osnov psihologije, predvsem s področja duševnih procesov ter verbalne in neverbalne komunikacije. Seznanili se boste z osnovnimi pravnimi podlagami s področja socialne varnosti, pridobili sposobnosti in znanja uporabe različnih orodij za pridobivanje rezultatov ter uporabe vprašanj odprtega tipa in analize pridobljenih odgovorov. Razvili boste sposobnost uporabe strokovnih znanj v praksi (na terenu), sposobnost timskega dela pri iskanju rešitev in odgovorov na splošna družbena vprašanja in izzive ter sposobnost uporabe teoretičnih znanj v praksi.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.