Znanstveno raziskovalni seminarji na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto so namenjeni predstavitvam vsebin, s katerimi širimo znanja in kompetence na naši fakulteti in v širšem družbenem prostoru. Na seminarjih bodo raziskovalci FINI predstavljali svoje dosežke in rezultate na znanstveno raziskovalnem področju. Obenem bodo priložnost dobili študenti, domači in tuji predavatelji ter gostje, ki želijo z nami vzpostaviti sodelovanje in prispevati v zakladnico znanj in novih raziskovalno-razvojnih izzivov. Z ozirom na vsebino znanstveno raziskovalnega seminarja bo na nekatere dogodke povabljena širša javnost, drugi pa bodo organizirani z interno udeležbo.

Organizator FINI seminarjev:
prof. dr. Julius Kaplunov, julius.kaplunov@fini-unm.si

20.9.2023

Rudolf Pušenjak: Računanje disperzijskih krivulj Rayleigh-Lambovih valov z Newton-Raphsonovo metodo

Na znanstveno raziskovalnem seminarju bo dr. Rudolf Pušenjak predstavil rezultate raziskave računanja disperzijskih krivulj Rayleigh-Lambovih valov z Newton-Raphsonovo metodo, ki je bila izvedena v okviru temeljnega raziskovalnega projekta J2-9224. Raziskava obravnava numerično konstrukcijo disperzijskih krivulj, ki pripadajo širjenju Rayleigh-Lambovih valov v linearnih, homogenih in izotropnih elastičnih sredstvih. Za izračun realnih, imaginarnih in kompleksnih valovnih števil v odvisnosti od frekvence valovanja je uporabljena Newton-Raphsonova metoda. Zaradi več-ličnosti rešitev disperzijske relacije se pri konstrukciji ob sledenju vej disperzijskih krivulj pojavljajo nepričakovani preskoki med načini valovanja, ki onemogočajo uspešno neposredno uporabo metode. Ta pomanjkljivost je v raziskavi odpravljena z uvedbo metode nadaljevanja po ločni dolžini. Učinkovitost te dopolnitve Newton-Raphsonove metode je prikazana na primeru aluminijaste plošče s konstrukcijami disperzijskih krivulj za realna, imaginarna in kompleksna valovna števila. V okviru raziskovalnega seminarja bo prikazano, da razvito metodo nadaljevanja po ločni dolžini lahko uspešno uporabljamo tudi v analizi nelinearnih nihanj različnih vrst oscilatorjev in v dinamičnih problemih stabilnosti.

5.7.2023

Hazel Yücel: Free low-frequency vibrations of an immersed elastic cylindrical shell

Plane strain time harmonic motion of an immersed thin cylindrical elastic shell is considered. The revisit of this classical problem is motivated by modern technical applications, including the investigation of low-frequency band gaps arising at acoustic wave propagation through a periodic array of thin walled cylinders. In this talk , the effect of the fluid is reduced to a mixed boundary condition along the outer face of the shell after the separation of the circumferential variable. The asymptotic analysis of the ordinary differential equations along a narrow interval results in approximate formulae for the lowest complex eigenfrequencies. It is demonstrated that their real parts are asymptotically smaller than the lowest eigenfrequencies of a shell with traction free faces, and at leading order they do not depend on the shell density. At the same time, the fluid compressibility does not appear in the two-term asymptotic behaviour. Numerical examples for steel and aluminium shells immersed in water confirm that the imaginary parts of the sought for eigen frequencies are extremely small and may often be ignored in comparison with the contribution of structural damping.

19.6.2023

Roza Sabirova: On an explicit hyperbolic formulation for the Rayleigh wave and its implementation for modelling of seismic meta-surfaces

This work is devoted to the generalization of a hyperbolic formulation for the Rayleigh wave excited by prescribed surface stresses and its application to design of seismic meta-surfaces. The explicit formulations for the Rayleigh wave are presented for isotropic and an orthorhombic elastic half-spaces. The obtained framework is adapted for analysis of the model problems inspired by modelling of seismic meta-surfaces. The latter are taken in the form of a periodic array of spring-mass oscillators embedded into the surface. Dispersion relations are computed aiming at investigating the role of various problem parameters. This is the joint work with D. Prikazchikov and P.Wootton from Keele University, UK.

8.6.2022

ARTHUR RUSSELL DAVIES: ON CONTINUOUS AND DISCRETE RELAXATION SPECTRA
Sekcija za mehaniko

Boltzmann’s Theory of Linear Viscoelasticity was formulated 150 years ago, and still plays a fundamental role in the characterization of viscoelastic materials. The key material function introduced by Boltzmann is the relaxation modulus, or equivalently, the memory kernel. In any laboratory, it is now an everyday occurrence to represent these functions by a Dirichlet series of exponentials, each decaying in time at different rates, with positive coefficients. The coefficients and decay rates are known as the discrete relaxation spectrum of the material, and can be obtained, with care, by fitting the series to experimental stress relaxation data. For suitable materials, discrete spectra may also be determined by fitting dynamic mechanical data, i.e., storage and loss moduli from oscillatory shear. The discrete spectrum selects a small number of relaxation times which are meant to represent the linear viscoelastic behaviour of the material. This selection is not unique: different methods of curve fitting give rise to different discrete spectra, each of which can fit the data equally well. Yet, at fixed pressure and temperature, Boltzmann’s theory predicts the existence of a unique continuous spectrum of relaxation times over an infinite range of positive values. Very little was known about the mathematical nature of the continuous spectrum until recently. Under two simple and plausible conditions, it is possible to identify the function space in which the continuous spectrum resides. In this talk, I will discuss this function space in simple terms, and show how it may be used to convert any discrete spectrum to its underlying continuous counterpart.

11.5.2022

BOŽIDAR ŠARLER: RAZVOJ MIKROFLUIDNIH SISTEMOV ZA DOSTAVO VZORCEV PRI FEMTOSEKUNDNI KRISTALOGRAFIJI
Sekcija za mehaniko

Femtosekundni pulzi rentgenske svetlobe iz laserjev na proste elektrone (www.xfel.eu) zagotavljajo uklonske podatke iz bioloških vzorcev pred njihovim sevalnim uničenjem. Za popolno rekonstrukcijo strukture proteinskih makromolekul je potrebno posneti zelo veliko količino uklonskih slik, kar zahteva, da se postopek izvaja zaporedno z neprekinjeno dobavo vzorcev. Kristalizirani vzorci so zato tipično dostavljeni v žarek rentgenske svetlobe na podlagi plinsko fokusiranega mikro-curka z nosilno tekočino v kateri so dispergirani. Ti kristali, ki lahko vsebujejo tudi viruse, so običajno na voljo le v majhnih količinah. Zatorej je pomemben razvojni cilj projektiranja tovrstnih sistemov za dostavo vzorcev zmanjšanje porabe dragocenih vzorcev in pri tem hkrati pridobivanje visokokvalitetnih meritev tudi iz curkov tanjših od enega mikrona. To zahteva, da je mikro-curek čimbolj hiter, raven, tanek, stabilen ter karseda dolg. Ti pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za zelo majhne pretoke, neodvisno od velikosti kristalov, njihove koncentracije ter nosilne tekočine. Predavatelj prof. Božidar Šarler s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in Inštituta za kovinske materiale in tehnologije bo računalniških simulacijah in eksperimentalni validaciji tovrstnih mikro-fluidnih sistemov za dostavo vzorcev ter občutljivostno študijo procesnih parametrov in snovnih lastnosti na njihovo obnašanje. Obravnavane bodo raziskave in razvoj novih šob s plinskim in kapljevinskim fokusiranjem, šobe, ki proizvajajo tanke kapljevinske mikro-ploskve, pa tudi zasnovo povsem novo razvitih konvergentno-divergentnih šob ter šob s pospeševanjem kapljevine v električnem polju, ki bodo proizvajale še ustreznejše mikro-curke. Predstavljene raziskave so plod sodelovanja raziskovalcev iz Slovenije ter sodelavcev Center for Free-Electron Laser Science, DESY, Hamburg, Nemčija.

13.4.2022

MATJAŽ HRIBERŠEK: NUMERIČNO MODELIRANJE TOKA TEKOČINE NA MEJI VELJAVNOSTI TEORIJE ZVEZNEGA TELESA - OD TEORIJE DO PRIMEROV UPORABE
Sekcija za mehaniko

V mehaniki tekočin obravnavamo tokovne pojave z uporabo makroskopskega – fenomenološkega modela, ki gradi na hipotezi, da je tekočina zvezno telo oz. kontinuum. Kljub temu, da je v večini praktično pomembnih tokov pogoj zveznega telesa izpolnjen, pa obstajajo primeri, ko uporaba te teorije ne zagotavlja več dovolj natančnih rezultatov. Za presojo, ali še lahko brez omejitev uporabljamo teorijo zvezne snovi, nam služi izračun vrednosti Knudsen števila, ki podaja razmerje med dolžino proste poti molekule in značilno dolžino obravnavanega sistema. Na predavanju bo prof. Matjaž Hriberšek s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru obravnaval primere, ki vključujejo tokovne pojave v pogojih močnega vakuuma ter obtekanje mikroskopsko majhnih delcev. V takih primerih je potrebno modele zvezne snovi dopolniti. V predavanju se bo obravnava omejila na področje uporabe računalniške dinamike tekočin (RDT), ki danes predstavlja glavno raziskovalno in vse bolj tudi inženirsko orodje na področju dinamike tekočin. Pokazano bo, kako lahko z nekaterimi dopolnitvami RDT uporabljamo tudi v primerih tokov z višjimi vrednostmi Kn števila, ko standardna uporaba osnovnih modelov zvezne snovi (Navier-Stokes enačbe) ne daje več dovolj natančnih rezultatov. Praktični primeri bodo vključevali tok vodne pare v pogojih sublimacijskega sušenja ter tokovne razmere in rezultirajoče sile pri obtekanju aerosolov oz. mikrodelcev.

16.3.2022

BARIŞ ERBAS: ASYMTPTOTIC ANALYSIS OF TRANSVERSELY INHOMOGENEOUS ELASTIC PLATES
Sekcija za mehaniko

The lecturer prof. Bariş Erbaş is a researcher at the Eskisehir Technical University in Turkey. His lecture discusses different aspects of asymptotic analysis of transversely inhomogeneous elastic plates. The 3D dynamic equations in linear elasticity for a thin transversely inhomogeneous plate are subject to asymptotic analysis over the low-frequency range. The leading and next order approximations are derived. The first one is governed by a biharmonic equation generalizing the classical Kirchhoff equation for plate bending. A simple explicit formula for the effective bending stiffness is presented. At next order, the refined equation involves the same biharmonic operator, along with corrections expressed through Laplacians. However, the constant coefficients at these corrections take the form of sophisticated repeated integrals across the plate thickness. The formulae for the transverse variations of the displacement and stress components are also obtained. Numerical examples are considered.

9.2.2022

DEJAN ZUPAN: IZZIVI PRI NUMERIČNEM MODELIRANJU PROSTORSKIH NOSILCEV
Sekcija za mehaniko

Modeli prostorskih nosilcev, ki za opis konfiguracijskega prostora uporabijo zasuke, so precej uveljavljeni in razširjeni. Hkrati pa mnoge težave, s katerimi se srečamo pri numeričnem reševanju enačb nosilcev, izvirajo iz lastnosti zasukov in z njimi povezanih količin. Učinkovitost računskih metod je tako v veliki meri odvisna od opisa in obravnave rotacij in z njimi povezanih količin. Pri statični analizi so z zasuki neposredno povezane rotacijske deformacije, pri dinamiki pa je potrebno ustrezno opisati zveze med zasuki, kotnimi hitrostmi in rotacijskimi deformacijami. Prof. Dejan Zupan s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je predstavil različne pristope k reševanju s poudarkom na reševanju enačb dinamike nosilcev.

12.1.2022

MIHA BROJAN: PREK ZLOMA SIMETRIJE DO FUNKCIONALNOSTI: PRIMERI IZ NELINEARNE MEHANIKE NOSILCEV, PLOŠČ IN LUPIN
Sekcija za mehaniko

V inženirski praksi se za konstrukcijske elemente, kot so nosilci, plošče in lupine, v skladu s standardi poskrbi, da niso podvrženi kritičnim napetostim in deformacijam, ali izgubi stabilnosti, če gre za vitke strukture. Ob tem je potrebno zagotoviti, da so vsi deli konstrukcije podkritično obremenjeni. V zadnjem času pa se vse več raziskovalcev posveča izkoriščanju bogatega nabora deformacijskih vzorcev in mehanskih pojavov, ki lahko sledijo izgubi stabilnosti, predvsem na sistemih s periodično topografijo v deformirani konfiguraciji. Na predavanju bodo obravnavani trije praktični primeri izgube stabilnosti in tvorbe periodične strukture. Pojavi, ki bodo tema predavanja, so skupni tudi spektru procesov v biologiji, kot npr. pri embriogenezi in diferenciaciji tkiv (tipično: razvoj možganskih, črevesnih in pljučnih tkiv).

8.12.2021

MATEJ VESENJAK: EKSPERIMENTALNA IN RAČUNALNIŠKA KARAKTERIZACIJA MEHANSKEGA ODZIVA CELIČNIH STRUKTUR
Sekcija za mehaniko

Gost petega znanstveno-raziskovalnega seminarja FINI Novo mesto, ki ga pripravlja Sekcija za mehaniko, bo prof. dr. Matej Vesenjak s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Tema tokratnega seminarja bodo celične strukture, ki so bile v zadnjem desetletju v inženirski in znanstveni skupnosti deležne večje pozornosti zaradi njihove nizke relativne gostote (poroznosti) in drugih večnamenskih lastnosti, zaradi česar so ustrezne za uporabo v sodobnih lahkih inženirskih aplikacijah. K širši uporabi celičnih struktur prispeva tudi napredek v njihovi izdelavi. Le-ta omogoča ciljno prilagajanje strukture za potrebe posamezne uporabe. V uvodu bo podan kratek pregled različnih vrst celičnih struktur, vključno s postopki izdelave, glavnimi lastnostmi in možnostmi uporabe. V nadaljevanju bo opisana obširna karakterizacija mehanskega odziva različnih vrst celičnih struktur. Ker je mehanski odziv odvisen tudi od geometrijskih značilnosti celične strukture, bo predstavljena tudi metodologija njihove geometrijske karakterizacije, ki temelji na analizi slik mikroračunalniške tomografije. Rezultati izvedenih geometrijskih analiz so nato uporabljeni za podrobno geometrijsko modeliranje celičnih struktur ter posledično pripravo naprednih računskih modelov za analize mehanskega obnašanja pri različnih vrstah in hitrostih obremenjevanja. Razviti računski modeli so potrjeni z eksperimentalnimi preizkusi pri nizkih in visokih deformacijskih hitrostih. Tovrstne metode in analize bistveno prispevajo k pomembnemu poznavanju deformacijskih mehanizmov in razvoju novih celičnih struktur.

10.11.2021

JURE RAVNIK: MODELIRANJE TURBULENTNEGA TOKA
Sekcija za mehaniko

Na četrtem znanstveno-raziskovalnem seminarju FINI Novo mesto, ki ga pripravlja Sekcija za mehaniko, bo gost prof. dr. Jure Ravnik, predstojnik Raziskovalnega inštituta za strojništvo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. V predavanju se bomo posvetili turbulentnemu toku, njegovim značilnostim ter njegovi tridimenzionalni, neustaljeni in kaotični naravi. Po diskusiji o tem zakaj je modeliranje turbulence potrebno, bomo predstavili ozadje RANS in LES modelov. Nazadnje bomo prikazali uporabo teh modelov za reševanje inženirskih izzivov na področju mehanike tekočin, prenosa snovi, prenosa toplote in večfaznih tokov.

18.10.2021

MARKO NAGODE: DUŠILNI ELEMENTI Z VIBROIZOLACIJSKIMI LASTNOSTMI

Raziskovalno področje pasivne vibracijske izolacije zajema področja vrednotenja dušilnih lastnosti oziroma karakteristik različnih materialov kot so kompoziti in dušilni sistemi (npr. granuliranih sistemov), ki za povečevanje dušenja izkoriščajo tudi druge efekte (npr. trenje). Nova tehnologija dušilnih elementov iz granuliranih polimerov s koriščenjem hidrostatičnega tlaka omogoča znatno povečanje togosti in dušilnih lastnosti polimernih materialov, hkrati pa vidimo tudi veliko ekološko prednost te tehnologije. Uporaba elastomerov v granulirani obliki odpira možnost ponovne uporabe odpadnih elastomernih materialov (odpadne pnevmatike, tekoči trakovi, zračne vzmeti, …) za izgradnjo dušilnih elementov. Odpadne pnevmatike so velik ekološki problem. Na leto je v svetu odvržena okoli ena milijarda odpadnih pnevmatik, medtem jih EU letno zavrže okoli 180 milijonov. Z uporabo reciklirane gume za izdelavo dušilnih elementov lahko po eni strani prispevamo k reševanju problema onesnaževanja okolja, po drugi strani pa k razvoju novih inovativnih izdelkov z izboljšano funkcionalnostjo, ki bodo prispevali k dvigu konkurenčne sposobnosti slovenskih podjetij. Povsem nov pristop uporabe elastomernih materialov za dušilne elemente, ki izkorišča hidrostatični tlak za povišanje togosti in dušenja pri uporabnih frekvencah, izkazuje velik potencial in preskok na področju dušilnih materialov oziroma sistemov.

13.10.2021

GEORGE MEJAK: GEOMETRIJA LOGARITEMSKE MERE DEFORMACIJE
Sekcija za mehaniko

V jesenskem ciklu predavanj in strokovnih diskusij, ki potekajo pod okriljem Sekcije za mehaniko v okviru Znanstveno-raziskovalnih seminarjev FINI Novo mesto, je doc. dr. George Mejak predstavil članek P. Neff, B. Eidel in R. J. Martin, Geometry of Logarithmic Strain Measures in Solid Mechanics, Arch. Rational Mech. Anal. 222(2016), 507-572.

14.7.2021

IGOR EMRI: NEREŠENI PROBLEMI KLASIČNE MEHANIKE - PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ PREBOJNIH TEHNOLOGIJ
Sekcija za mehaniko

Na drugem seminarju Sekcije za mehaniko, ki poteka v okviru Znanstveno-raziskovalnih seminarjev FINI Novo mesto, bo akademik prof. dr. Igor Emri spregovoril o nerešenih problemih klasične mehanike kot izzivih oz. priložnostih ta razvoj prebojnih tehnologij.

24.6.2021

BOJAN LUPŠE: RAZVOJ EKSPERIMENTALNE METODOLOGIJE ZA DINAMIČNO ANALIZO KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV Z UPORABO SIMULATORJA ŠIRJENJA MOTENJ V INDUSTRIJSKEM OKOLJU

Študent je predstavil ključne elemente raziskovalnega dela, s katerim se je srečal v okviru priprave diplomske naloge. Tematika raziskovalne naloge je obravnavala nekatere izzive, ki so vezani na raziskovalno-razvojni projekt EAGLE. V delovni diskusiji z mentorji in raziskovalci je študent imel priložnost nagraditi in izpopolniti osvojena znanja tekom procesa reševanja raziskovalnih izzivov.

16.6.2021

GEORGE MEJAK, JULIUS KAPLUNOV: IZZIVI MEHANIKE V DANAŠNJEM SVETU
Sekcija za mehaniko

V sodelovanju Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost FINI Novo mesto s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani smo pripravili prvi seminar v ciklu predavanj in strokovnih diskusij, ki bodo predvidoma enkrat mesečno potekale pod okriljem Sekcije za mehaniko v okviru Znanstveno-raziskovalnih seminarjev FINI Novo mesto. Uvodoma je doc. dr. George Mejak predstavil namen Sekcije za mehaniko, ki je ustvariti prostor za strokovne diskusije, predstavitve najnovejših dosežkov, izmenjave strokovnih mnenj in raziskovalnih izzivov ter popularizirati področje mehanike v Sloveniji. Sekcijo za mehaniko vodita prof. dr. Julius Kaplunov in doc. dr. George Mejak. Uvodni besedi je sledilo predavanje z naslovom Boundary layers in non-local elasticity, ki ga je pripravil prof. dr. Julius Kaplunov.

16.4.2021

DAMIR TISAJ: VALOVANJA V KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTIH

Študent je predstavil zastavljene cilje v okviru prakse, ki jo opravlja na Inštitutu za znanstveno raziskovalno dejavnost FINI Novo mesto. Na osnovi zbrane in pregledane strokovne literature s področja lastnih frekvenc in lastnih oblik nihanja nosilca in plošče ter pregleda merilnih tehnik za njihovo merjenje je pripravil skico preprostega prototipa merilne naprave, s katero bi lahko izmerili zahtevane veličine. V strokovni diskusiji z mentorjema prakse je študent pripravil načrt nadaljnjih korakov pri izvajanju prakse.

9.3.2021

ANATOLIJ NIKONOV, URŠKA FLORJANČIČ: PRAKSA NA INŠTITUTU ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DEJAVNOST

Na uvodnem sestanku ob začetku izvajanja prakse študenta Damirja Tisarja na Inštitutu za znanstveno raziskovalno dejavnost FINI Novo mesto sta mentorja in raziskovalca na inštitutu predstavila delo IZRD, namen in pomen delovanja inštituta za razvoj fakultete, izpostavila glavne projekte in osrednje dejavnosti inštituta. Poudarila sta, da je ključen element pri opravljanju prakse na inštitutu osvojiti mehanizem znanstveno-raziskovalnega dela preko vključevanja študentov v RR delo na projektih. Na ta način študent pridobiva kompetence kako reševati znanstveno-raziskovalne in strokovne probleme in kako jih predstaviti, kako zastaviti cilj, opredeliti potrebne korake, načrtovati aktivnosti in preverjati njihovo izvajanje in rezultate. Znanstveno-raziskovalni seminarji ponujajo priložnost za izmenjavo znanj, dosežkov in dobrih praks na znanstveno raziskovalnem področju.

8.12.2020

ANATOLIJ NIKONOV: NOVE RAZISKOVALNE PRILOŽNOSTI NA PODROČJU VEČPARAMETRIČNEGA MODELIRANJA VEČSLOJNIH MATERIALOV

Na osnovi analize dela na temeljnem znanstveno-raziskovalnem ARRS projektu »Večparametrično dinamično modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur«, ki je v zaključni fazi, je doc. dr. Anatolij Nikonov pripravil izhodišča za oblikovanje tematike, vezane na dinamično analizo laminatov z viskoelastičnimi lastnostmi slojev. Člani raziskovalne skupine so v kritični diskusiji izmenjali mnenja o izzivih, s katerimi se lahko srečamo pri nadaljnjih raziskovalnih aktivnostih. Obenem smo opredelili usmeritve za nadaljnje raziskovalno delo na področju dinamike konstrukcij.

9.11.2020

RUDOLF PUŠENJAK: TORZIJSKE VIBRACIJE IN NESTABILNOST VEČSTOPENJSKIH ZOBNIŠKIH GONIL

Na seminarju bo prof. dr. Rudolf Pušenjak predstavil rezultate eno leto trajajoče raziskave o torzijskih vibracijah večstopenjskih zobniških gonil in nestabilnih območjih, ki jih te vibracije povzročajo. Raziskava je potekala v okviru raziskovalne skupine, ki jo vodi predstojnik Inštituta za znanstveno raziskovalno dejavnost na FINI Novo mesto, prof. dr. Julius Kaplunov. Predavatelj bo na seminarju pregledno predstavil tri faze raziskave: a) nestabilnost dvostopenjskega zobniškega gonila z enakimi parametri stopenj gonila, b) nestabilnost dvostopenjskega zobniškega gonila z različnimi parametri stopenj gonila in c) večkriterijsko optimizacijo nestabilnih območij.

15.10.2020

URŠKA FLORJANČIČ: RAZVOJNI IZZIVI INŠTITUTA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

Na znanstveno raziskovalnem seminarju je vodstvo Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto v sestavi prof. dr. Julius Kaplunov kot njegov predstojnik, doc. dr. Anatolij Nikonov in doc. dr. Urška Florjančič, izpostavilo ključna izhodišča in oblikovalo smernice za strateško načrtovanje programskega in projektnega dela na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti na fakulteti v prihodnjem petletnem obdobju.

14.10.2020

UROŠ BOHINC: VZPOSTAVITEV MERILNEGA SISTEMA NA OSNOVI LASERKEGA VIBROMETRA ZA SPREMLJANJE DINAMIČNIH ODZIVOV VEČSLOJNIH ELASTIČNIH PLOŠČ

Na seminarju je dr. Uroš Bohinc v okviru raziskav na temeljnem raziskovalnem projektu ARRS "Večparametrično dinamično modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur" predstavil prve rezultate meritev dinamičnega odziva elastičnih plošč, ki jih bo nadgrajeval za analizo disperzije valovanja. Merilna metoda omogoča spremljanje polja hitrosti na površini homogene ploščate strukture, ki zagotavlja osnovo za nadaljnjo eksperimentalno spektralno analizo tudi v primeru večslojnih elastičnih plošč.

7.10.2020

ANATOLIJ NIKONOV: VEČPARAMETRIČNA DISPERZIJSKA ANALIZA TRISLOJNIH ELASTIČNIH PLOŠČ S KONTRASTNIMI LASTNOSTMI SLOJEV

Na seminarju bo dr. Anatolij Nikonov predstavil vmesne rezultate, ki so nastali v zadnjem trimesečnem obdobju temeljnega znanstveno-raziskovalnega projekta, ki ga vodi predstojnik Inštituta za znanstveno raziskovalno dejavnost na FINI Novo mesto, prof. dr. Julius Kaplunov. Obravnavan bo problem širjenja valovanja v elastičnih večslojnih ploščah z visoko-kontrastnimi lastnostmi slojev. Predstavljena bo analiza disperzije prvih dveh načinov valovanja tri-slojne plošče z uporabo točne Rayleigh-Lambove enačbe in njenega asimptotičnega razvoja.

25.9.2020

URŠKA FLORJANČIČ: REOLOGIJA POLISAHARIDOV

Relaksacijski spektri polimerov odražajo njihove strukturne značilnosti na mikromolekularni, prav tako na makromolekularni ravni. Spremembe v strukturi polisaharidov, ko so izpostavljeni mehanskim obremenitvam, določajo njihovo funkcionalnost med uporabo v številnih aplikacijah. Kot je znano, relaksacijski spektri polimerov med katere spadajo tudi polisaharidi opišejo viskoelastično vedenje materialov in posledično njihovo funkcionalnost. V naši raziskavi obravnavamo različne pristope k izračunu relaksacijskih spektrov polisaharidov.

25.8.2020

DANILO JEREB: MODEL ZA SIMULACIJO ŠIRJENJA VALOVANJA V INDUSTRIJSKEM OKOLJU ZARADI VIBRACIJ V PROIZVODNEM PROCESU

Na seminarju je bil predstavljen model za simulacijo širjenja valovanja v industrijskem okolju. Model dovoljuje eksperimentalno oceniti nivo amplitud nihanj in vrednosti lastnih frekvenc na določenih lokacijah industrijskega okolja, ki ga na manjši skali modeliramo s pomočjo fizično izdelane makete. Spremljanje dinamičnih signalov poteka v realnem času simuliranega tehnološkega procesa. Rezultati raziskave, izvedene s pomočjo izdelanega modela, bodo zagotovili pomembne tehnične informacije o vplivu mehanskih vibracij v proizvodnem procesu na natančnost optičnega skeniranja predmetov s kompleksno geometrijo. Raziskavo izvajamo v okviru projekta EAGLE.

18.8.2020

ROK BREZOVŠEK: RAZVOJ OJAČANIH CELIČNIH MREŽASTIH STRUKTUR PROIZVEDENIH Z ADITIVNO TEHNOLOGIJO

Študent je predstavil rezultate raziskave, ki je bila osredotočena na arhitekturno zasnovo topologije celičnega materiala. Namen naloge, ki jo je opravljal v okviru strokovne prakse na Češki tehnični univerzi v Pragi, je bil raziskati vpliv načina ojačenja šestkotnih celic na trdnostne lastnosti celičnih mrežastih struktur. Na seminarju je študent dobil strokovno mnenje o dobljenih rezultatih, ki jih študent želi predstaviti v svoji diplomski nalogi.

14.5.2020

JULIUS KAPLUNOV: DINAMIKA MOČNO NEHOMOGENIH STRUKTUR

Na seminarju bo prof. dr. Julius Kaplunov, vodja temeljnega raziskovalnega projekta ARRS z naslovom "Večparametrično dinamično modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur", predstavil rezultate razvoja prodornih specializiranih teorij in robustnih računalniških metod, ki temeljijo na sodobni večparametrični analizi in vključujejo natančne izračune ter kvalitativne interpretacije spektrov nihanj kot tudi pripadajočih polj pomikov in napetosti, kar je izredno pomembno tako za optimalno konstruiranje kot za preizkušanje konstrukcij brez porušitve. V svojem predavanju bo poseben poudarek namenil najboljšim znanstvenim rezultatom s področja dinamike, ki so bili doseženi tekom izvajanja projekta.

8.5.2020

MOJCA KRAJNC: BIOFILMI - PRIPRAVA IN MERJENJE PELIKLOV

V okviru svojega doktorskega študija na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je Mojca Krajnc predstavila vlogo reoloških meritev pri raziskavah biofilmov. Povzela je dosedanje izsledke preliminarnih reoloških testiranj, ki kažejo na kompleksno naravo mehanizmov nastajanja biofilmov in posledično zahtevajo interdisciplinaren raziskovalni pristop.

21.4.2020

Anatolij Nikonov: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za delo raziskovalne skupine FINI Novo mesto v širšem družbenem okolju

Doc dr. Anatolij Nikonov, raziskovalec in visokošolski učitelj na FINI Novo mesto predstavi prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za delo raziskovalne skupine na področju mehanike, konstruiranja in razvoja materialov, merilnih tehnik in metod. Posebej izpostavi dosežke prvega leta izvajanja temeljnega raziskovalnega projekta, podprtega s strani ARRS, in zariše strateško vizijo raziskovalne skupine v prihodnjih letih

26.3.2020

Anatolij Nikonov in Urška Florjančič: Komplementarnost raziskovalne in pedagoške dejavnosti na visokošolskem zavodu

Strateški izziv za visokošolske zavode, katerih temeljno poslanstvo je izobraziti in usposobiti bodoče inženirje za samostojno delo v gospodarstvu in v širšem družbenem okolju, je vzpostaviti ustrezne mehanizme in metodologije za komplementarno izvajanje raziskovalne dejavnosti in študijskega procesa. Raziskovalni proces in študijski program sta živa stvar, ki se morata odzivati na trenutne razmere tako v lokalnem kot v širšem družbenem okolju, zato sta neprenehoma podvržena procesu izboljšav in iskanju inovativnih pristopov. V strokovni diskusiji iščemo načine kako povezati raziskovalno in pedagoško delo na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto, da bo imelo sinergijski učinek.

17.2.2020

Peter Petek: PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA JADRNICI

V sklopu seminarske naloge bo študent predstavil tematiko, na kateri želi opravljati diplomsko nalogo. V teoretičnem delu bi predstavil jadranje in tehnologije za pridobivanje elektrike (fotovoltaika, vetrnice, propelerji, Stirlingov stroj). Kot praktični del bi želel narediti raziskavo v kateri bi primerjal izkoristke med vetrnicami in podvodnimi propelerji in s tem ugotoviti kateri način je bolj primeren za pridobivanje električne energije.

10.2.2020

ANATOLIJ NIKONOV: VPLIV VIBRACIJ NA ZAJEM SLIKE ZA OPTIČNO KONTROLO KVALITETE IZDELKOV

Cilj raziskave v okviru znanstveno raziskovalnega projekta EAGLE je analizirati vpliv vibracij oz. tresljajev v industrijskem okolju na kakovost optične kontrole geometrijskih karakteristik izdelka s pomočjo strojnega vida. Na seminarju je bila predstavljena idejna zasnova za izvedbo te raziskave in opredeljene ključne aktivnosti, t.j., oceniti nivo vibracij v industrijskem okolju ter razviti matematični algoritem za simulacijo procesa kontrole izdelkov.

19.11.2019

MIRON DROBNIS: EAGLE TOOL AS DATA GENERATOR FOR REAL-TIME PROCESS CONTROL IN THE SMART FACTORY ENVIRONMENT

Pametna tovarna je prilagodljiv sistem, ki lahko samodejno optimizira delovanje v širšem omrežju, se samodejno prilagodi in uči v novih razmerah v realnem ali skoraj realnem času ter samostojno vodi celotne proizvodne procese. Podatki so eno glavnih sredstev za delovanje pametne tovarne. S pomočjo analize podatkov sistem pametne tovarne poganja vse procese, zazna operativne napake in zagotavlja povratne informacije uporabnikov. Če povratne informacije uporabnikov zberemo v zadostnem obsegu, jih lahko uporabimo za zaznavanje neučinkovitosti ali nihanj procesa in aktiviranje vseh potrebnih ukrepov v realnem ali skoraj realnem času. Na seminarju je bila predstavljena metodologija Statistical process control (SPC) kot ena od učinkovitih metodologij za spremljanje in nadzor procesov. Delo poteka v okviru projekta EAGLE.

22.10.2019

ANATOLIJ NIKONOV: TESTNI EKSPERIMENTALNI REZULTATI ZA OCENO VPLIVA ROBNIH POGOJEV NA NATANČNOST DINAMIČNE ANALIZE NOSILCEV

Cilj raziskave v okviru znanstveno raziskovalnega projekta EAGLE je vzpostavitev eksperimentalne metodologije za neporušno testiranje izdelkov kompleksne oblike na laboratorijskem nivoju. V prvem koraku je izvedena serija eksperimentov, ki temeljijo na analizi prostih nihanj kovinskih nosilcev z uporabo kontaktne metode in nadaljnje spektralne analize zajetih dinamičnih odzivov. Na seminarju so predstavljeni preliminarni rezultati dinamične analize, ki kažejo, da robni pogoji znatno vplivajo na natančnost fizikalnih veličin, izračunanih na osnovi spektralne analize, zato mora raziskovalec nameniti veliko pozornosti pri postrojenju merilne verige in vpetju vzorcev.

23.7.2019

URŠKA FLORJANČIČ: ANTIREFLECTIVE COATING IN OPTICAL 3D MEASUREMENTS

Based on literature search, dr. Urška Florjančič summarized and presented at FINI seminar advantages and disadvantages of using antireflective coatings in optical 3D measurements of objects with complex geometry to avoid reflection of glossy objects and bad images of black, specular or transparent objects. The work has been done within the EAGLE project and recorded in the mid-term report.

27.6.2019

ANATOLIJ NIKONOV: HOW TO INCORPORATE VIBRATION CONTROL SYSTEM INTO INDUSTRIAL ENVIRONMENT?

Dr. Anatolij Nikonov presented his approach to investigate the possibilities of incorporating vibration control system into industrial environment. The aim of proposed investigation which takes place within the EAGLE project is complete mapping of the vibration levels across the production facility with the emphasis on estimation of the level of vibrations that could influence accuracy of optical measurements. The result will allow to choose the best location of optical system to minimize influence of vibrations on optical measurements in real environment, as well to create the recommendations on how and where in the environment to possibly reduce the level of vibrations.

21.5.2019

GEORGIOS KORDOGIANNIS: PRELIMINARY IDEAS AND STRATEGY OF KNOWLEDGE TRANSFER FROM BASIC RESEARCH TOWARDS “SMART FACTORY” WITHIN THE EAGLE PROJECT

Dr. Georgios Kordogiannis presented his view of the strategic working points for the EAGLE project for the next two years. He focused on how to effectively transfer knowledge from basic research to automobile industry and, in particular, to the so-called “smart factory” concept. He discussed the key points of research: parameters to measure, ways to accomplish measurements, requirements, main problems to be solved, envisioned solutions etc. The team members of FINI for the EAGLE project discussed the ideas towards optimization of the project work.

3.4.2019

Danilo Jereb: ZMANJŠANJE TEŽE KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV Z UVAJANJEM HIBRIDNIH STRUKTUR

Na FINI seminarju je študent 2. letnika Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto Danilo Jereb predstavil rezultate svoje raziskave v okviru diplomskega dela. Raziskava je namenjena razvoju in preizkušanju tehnične rešitve za izdelavo hibridnih konstrukcijskih elementov. Ključen izziv avtomobilske industrije je zmanjševanje mase vozila. Ena izmed tehničnih rešitev za zmanjševanje mase konstrukcijskih elementov je izdelava hibridnih delov, sestavljenih iz kovinskih in nekovinskih materialov. Spajanje različnih materialov se pogosto uporablja v različnih inženirskih aplikacijah, vključno z avtomobilsko industrijo. Eksperimentalna analiza na osnovi izvedenih nateznih in upogibnih testov je pokazala prednosti in slabosti različnih načinov spajanja materialov, ki izkazujejo drastično različne mehanske lastnosti.

2.4.2019

Georgios Kordogiannis: REVIEWING THE PRESENT "STATE OF THE ART" OF INTERNATIONAL PATENTS RELATED TO NON-DESTRUCTIVE TESTING METHODS

Dr. Georgios Kordogiannis gave a short introduction concerning non-destructive testing methods for complex geometries, followed by a review of the international patents on this field in the past two decades. In the first part of the seminar, the focus was on presenting the main categories and general trends of these methods, such as eddy current, ultrasonic, optical etc. In the second part, the focus was on trends in optical methods, such as holographic interefometry, electronic speckle pattern interferometry and shearography. Representative examples were presented. The outcome of searching the international patent databases was also discussed within the frame of FINI Research Team for EAGLE Project.

27.3.2019

Anatolij Nikonov: PREDSTAVITEV STATUSA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV V OKVIRU DEJAVNOSTI RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA IZRD

Na FINI seminarju je namestnik predstojnika Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost kot notranje organizacijske enote Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto dr. Anatolij Nikonov predstavil pregled in status raziskovalnih projektov, ki se aktivno izvajajo na inštitutu. Obenem je izpostavil, da se je del raziskovalnih aktivnosti na FINI Novo mesto v zadnjih dveh letih značilno povečal, kar se odraža v okrepitvi raziskovalne skupine inštituta in se pozna pri promociji fakultete v povezavi s pedagoškimi aktivnostmi, pri katerih bolj aktivno vključujemo naše študente v raziskave.

5.3.2019

Miron Drobnis: CONCEPT OF INCORPORATING ADVANCED SENSOR SYSTEM FOR THE 3D CONTROL OF THE GEOMETRY OF COMPLEX PRODUCTS INTO THE SMART FACTORY ENVIRONMENT

Na 5. FINI seminarju je Miron Drobnis, sodelujoči raziskovalec na projektu EAGLE, predstavil temeljna stališča in smernice za razvoj okolja, ki je potrebno za delovanje t.i. tovarn prihodnosti oz. “smart factories”. Izpostavil je nekatere izzive, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju koncepta uvajanja posameznega elementa v industrijsko okolje pametne tovarne. V diskusiji smo sodelujoči raziskovalci na projektu opredelili naslednje korake pri izvajanju projekta.

7.1.2019

Julius Kaplunov: The Lowest Vibration Modes of Strongly Inhomogeneous Elastic Structures

Dynamic analysis of elastic structures composed of alternating stiff and soft parts is of interest for many high-tech domains, including design of lightweight layered composites and manufacturing of soft robots. For such structures, the lowest vibration modes correspond to almost rigid motions of their stiff elements. Explicit approximate formulae are derived for the eigen frequencies and eigen forms of multicomponent rods, which are also relevant to thickness vibration of multi-layered plates.

18.12.2018

Anatolij Nikonov: Večparametrična dinamična analiza "Lightweight" elastičnih laminatov

Na 3. FINI seminarju je dr. Anatolij Nikonov predstavil rezultate raziskave, ki je izvedena v okviru aktivnosti na temeljnem raziskovalnem ARRS projektu J2-9224. Raziskava je namenjena večparametrični asimptotični analizi disperzije valovanj v elastičnih večslojnih ploščah z izrazito kontrastnimi materialnimi lastnostmi slojev. Analiza je izvedena na osnovi aproksimacije disperzijskih Rayleigh-Lambovih enačb in služi optimizaciji nizkofrekvenčnih spektrov nihanj. Asimptotične aproksimacije na primeru troslojne plošče s kontrastnimi parametri so pokazale, da je poleg osnovne lastne oblike nihanj prisotna tudi prva nizkofrekvenčna harmonika nihanj. Dobljeni rezultati obravnavajo posebnosti karakteristik vibracijskih spektrov, značilnih za lahke večplastne konstrukcijske elemente.

11.12.2018

Urška Florjančič: Napredni senzorski sistem za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti

Na 2. FINI seminarju je doc. dr. Urška Florjančič predstavila motivacijo in predlog načrtovanih aktivnosti, ki jih bo raziskovalna skupina FINI izvajala kot sodelujoči raziskovalni partner na projektu z naslovom “Napredni senzorski sistem za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti”, podprtim s sofinanciranjem MIZŠ in EU ESRR v okviru javnega razpisa Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6). Raziskovalka je povzela zasnovo tehničnega dela raziskav in razvoja na projektu in izpostavila odprta vprašanja o strokovnih vsebinah. Sledila je diskusija s sodelavci na projektu o dosedanjih izsledkih pri pregledu nedestruktivnih merilnih metod ter o nadaljnih raziskovalnih korakih.

15.11.2018

Jože Pernar: Vetrovnik kot učni in raziskovalni pripomoček

Na 1. FINI seminarju je mag. Jože Pernar, učitelj fizike in strojništva na Gimnaziji Krško in na Šolskem centru Krško Sevnica, predstavil svoj inovativen način učenja in podajanja znanstveno-raziskovalnih elementov dijakom. Na primeru razvoja vetrovnika od ideje do uporabe je pokazal, kako lahko odličen pedagog in raziskovalec z veliko zagnanostjo našo mladino opremi z raznolikimi kompetencami, ki jih človek potrebuje na poti svojega odraščanja in iskanja poklicne in osebne poti.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.