Izredni študij strojništva na daljavo v kombinirani obliki kot najfleksibilnejša oblika študija

Fakulteta izvaja študijske programe v obliki izrednega študija na daljavo v kombinirani obliki. Ta predstavlja akreditirano in sodobno obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo. Organizirano pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe dveh do treh predmetov. Študij strojništva na daljavo je organiziran v kombinirani obliki - pretežni del študija poteka na daljavo, v živo pa se izvajajo vaje in pisni izpiti.

Sodobni študijski programi

Študijske programe strojništva želi fakulteta približati potencialnim študentom na območju celotne Slovenije in zagotoviti povečan vpis v tehniške programe tudi na nivoju države. Fakulteta s svojimi študijskimi programi in z oblikami njihove izvedbe sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in tudi konkurenčnosti gospodarstva.

Predstavitvena zgibanka DODIPLOMSKI programi (VS) Predstavitvena zgibanka PODIPLOMSKI programi (MAG, DR)

V skladu z merili ECTS se v letno obremenitev študenta šteje organizirano študijsko delo, ki se izvaja v obliki predavanj, vaj, laboratorijskih vaj, projektnega dela, strokovne prakse in individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske naloge, projektno delo, raziskovalno delo, priprava na izpite ali druge oblike preverjanja ter priprava in zagovor projektne diplomske naloge).

Poleg vpisa v 1. letnik fakultete, so v skladu z Merili za prehode možni vpisi v višje letnike, in sicer:

 • v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov ustrezne smeri, ki zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve.
 • v 2. ali 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vpišejo študenti in diplomanti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa ustrezne smeri, ki zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve.

Kandidat za vpis po merilih za prehode izpolnjuje tudi pogoje za vpis v 1. letnik, pri prehodu se prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa in ima izpolnjenih vsaj 45 KT po ECTS za vpis v 2. letnik in 100 KT za vpis v 3. letnik (od tega 60 KT po ECTS za 1. letnik).

Dodatne informacije lahko pridobite na referat@fini-unm.si oz. s klicem na številko 070 60 10 90.

Izvedbo študijskih programov sofinancira Mestna občina Novo mesto.

https://www.novomesto.si/mma/-/2017090610454755/

Razlogi za študij
 • V Sloveniji, EU in globalno je prisotna visoka stopnja zaposljivosti diplomantov na področju strojništva. Delodajalci izražajo potrebo po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in tehnološka znanja. Diplomanti visokošolskega študijskega programa pridobijo strokovni naslov diplomirani inženir strojništva/diplomirana inženirka strojništva, diplomanti magistrskega študijskega programa magister inženir strojništva/magistrica inženirka strojništva, diplomanti doktorskega študijskega programa pridobijo znanstveni naslov doktor znanosti/doktorica znanosti.
 • Iz visokošolskega strokovnega študijskega programa lahko nadaljujete študij na magistrskem in nato doktorskem študijskem programu.
 • Neposredno v 2. letnik visokošolskega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov ustrezne smeri. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve.
 • Zaposleni študentje katerim kompetence sovpadajo s študijskim programom v 3. letniku visokošolskega študijskega programa lahko vložijo vlogo za priznavanje predmeta Strokovna praksa v obsegu 14 KT.
 • Na magistrski študijski program se lahko vpišejo diplomanti visokošolskih in univerzitetnih bolonjskih študijskih programov z ustreznih strokovnih področij.
 • Na doktorski študijski program se lahko vpišejo diplomanti druge stopnje ali  kandidati, ki so zaključili enakovredno prejšnje izobraževanje.
 • Povečuje se interes kandidatov, ki so diplomirali na suficitarnih družboslovnih študijskih programih, vendar zaposlitve dolgoročno doma in v tujini ne morejo dobiti.  Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve.
 • Znanja, ki so jih kandidati pred vpisom na fakulteto pridobili v različnih oblikah formalnega izobraževanja, v programih za izpopolnjevanje ali v neformalnem izobraževanju, se v celoti ali delno lahko priznajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti.
 • Stroški študija se lahko poravnajo na 2, 4 ali 12 obrokov brez obresti.
 • Fakulteta zagotavlja okolje in pogoje, potrebne za implementacijo učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na študente in ki vključuje študente kot aktivne udeležence.
 • Je majhna fakulteta, ki se intenzivno prilagaja potrebam študentov z organizacijo terminov predavanj, z dosegljivostjo referata, z dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev.
 • Izpostavljene prednosti so sposobnost hitrega reagiranja na priložnosti in spremembe ter učinkovita komunikacijska mreža, ki omogoča hitro reševanje notranjih problemov in omogoča hitro prilagajanje spremembam v okolju.
 • V strukturi visokošolskih učiteljev so priznani  strokovnjaki iz akademskega okolja in gospodarstva, ki vnašajo aktualne novosti v študijske programe.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.