Podiplomski doktorski študijski program 3. stopnje

Cilj doktorskega programa je izobraziti uspešne doktorande in jih usposobiti za samostojno znanstvenoraziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področju avtomobilske industrije in strojniških ved za potrebe slovenskega gospodarstva in samostojne in univerzitetne raziskovalne inštitute. Doktorand bo obvladoval tudi strateško delo na področjih razvoja, tehnologije ter proizvodnje in prispeval k novim znanjem doma in v tujini.

Kandidat podiplomskega študija bo v času študija osvojil metodologijo znanstvenoraziskovalnega dela in si pridobil potrebne sposobnosti za samostojno in skupinsko reševanje znanstvenih nalog.

S pridobljenimi znanji in izkušnjami bo doktor znanosti opravljal samostojna raziskovalna in razvojna dela ter bo usposobljen za vodenje znanstveno raziskovalnih nalog in projektov na fakulteti, v samostojnih inštitutih ter v razvojnih oddelkih industrijskih družb.

3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk po ECTS

Strokovni naziv

 • doktor znanosti (DR)
 • doktorica znanosti (DR)

Okrajšava dr. pred imenom

Smeri

Program nima smeri, ima štiri izbirne module

Način in kraj izvajanja študija

Novo mesto – izredni študij

Vsebinska področja

 • Razvoj virtualnih inteligentnih tehnologij,
 • projektiranje in procesi razvoja v avtomobilski industriji,
 • napredni mehatronski sistemi,
 • napredni inteligentni virtualni sistemi,
 • operacijske raziskave,
 • proizvodnja,
 • avtomobilska energetika,
 • kakovost,
 • strategija in diagnostika sistemov,
 • raziskovalne dejavnosti,
 • tehnološki procesi in njihovo upravljanje,
 • inovacije in
 • ektromehanski sistemi.

Pogoji za vpis

Vpis v 1. letnik

V doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija (DR) se lahko vpiše:

 • kdor je zaključil študijski program druge stopnje ali enakovredno prejšnje izobraževanje.

Vpis po merilih za prehode

Vpis v višji letnik doktorskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija je možen, če:

 • kandidat za vpis izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik doktorskega študijskega programa,
 • kandidat za vpis prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se kandidatu za vpis pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete doktorskega študijskega programa tretje stopnje Inženiring in avtomobilska industrija (DR),
 • bo kandidatu za vpis v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko kreditnih točk po ECTS, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik:
  • za vpis v 2. letnik: 50 KT po ECTS,
  • za vpis v 3. letnik: vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter odobrena temo doktorske disertacije.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi kandidat, ki je končal primerljiv študijski program v tujini in mu je v skladu z veljavno zakonodajo o vrednotenju in priznavanju izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu tretje stopnje.

Prijava za vpis

Predmetnik

Izvajalci

Ime in priimekRaziskovalno področjePredmet
prof. dr. Simon MuhičMehanika tekočin, numerične simulacije, prenos toplote in snovi, obnovljivi viri energijeMetode znanstvenega raziskovanja
Avtomobilska energetika
Snovanje virtualnih prototipov
prof. dr. Janez PovhMatematika v uporabi Izbrana poglavja iz matematičnih metod
Operacijsko raziskovanje
izr. prof. dr. Blaž Rodič Modeliranje in simulacija, Sistemi za podporo odločanju Sistemi s čakalnimi vrstami
Modeliranje in simulacija diskretnih procesov
izr. prof. dr. Bojan Podgornik Strojništvo, Materiali, Tribologija, Konstruiranje Mehanika kontakta in tribologija
doc. dr. Tomaž SavšekTehnika / Sistemi in kibernetika, Naravoslovje / Računalniško intenzivne metode in aplikacijeInteligentni sistemi za vodenje – krmiljenje naprav in avtomobilov
Sistemski pristop in zgradba sistema
Procesi razvoja v avtomobilski industriji
Projektiranje in upravljanje verige dobaviteljev
doc. dr. Martin Žnidaršič Računalništvo in informatika Metode in orodja umetne inteligence
doc. dr. Bernard Ženko Strojno učenje in umetna inteligenca Metode in orodja umetne inteligence
doc. dr. Marica
Prijanovič Tonkovič
Inženirski materialiUtrujanje in lom materialov
Regulativa materialov
Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov
doc. dr. Damir VrančićElektrotehnika, avtomatikaNapredni mehatronski sistem
Integrirani inteligentni senzorji
Avtomobilska senzorika

Pravilnik

Cenik

Kompetence

Splošne kompetence

Študenti doktorskega programa Inženiring in avtomobilska industrija bodo med procesom študija pridobili sposobnosti v skladu z visokimi standardi delovne uspešnosti, ki so potrebni za izobraževanje znanstvenikov-strokovnjakov na tehničnem področju, da bodo znali reševati najbolj zahtevne strokovne probleme. Samostojno znanstveno-raziskovalno in razvojno delo izhaja iz obstoječega znanja in ustvarja novo znanje. Pomembno je:

 • razumevanje temeljnih fizikalnih znanosti, ki ob ustrezni tehniški implementaciji vodi do novih znanj in vedenj,
 • razvijanje znanstvenega načina mišljenja, podprtega z ustreznimi metodološkimi pristopi pri raziskovanju,
 • razvijanje primernega in kritičnega odnosa pri presoji dosežkov drugih ter rezultatov lastnega dela,
 • razvijanje svojih zamisli, hipotez in rezultatov pred znanstveno-raziskovalno in strokovno javnostjo v svojem raziskovalnem okolju, na strokovnih srečanjih doma in v tujini ter z objavami v strokovni literaturi,
 • zavedanje nujnosti po stalnem spremljanju razvoja znanosti v svetu, nujnosti po timskem delu in interdisciplinarnem povezovanju ter izmenjavi informacij,
 • razvijati nove znanstvenoraziskovalne metode v širšem obsegu problemov,
 • snovati nove postopke in tehnologije z upoštevanjem kriterijev odličnosti in kakovosti, družbene koristnosti in okoljske neoporečnosti,
 • skrbeti za prenos novega znanja v gospodarsko okolje, kot osnova napredka industrije.

Doktorski študij omogoča tudi razvoj predmetnih kompetenc, ki doktorandu omogočajo uporabo aplikativnega znanja pri simulacijah, neposredni uporabi znanja, pri reševanju problemov, študijah primerov, načrtovanju in vodenju znanstvenih in razvojno raziskovalnih opravilih na širokem spektru tehnike.


Doktorandom študijskega programa omogoča obvladovanje specializiranega znanstvenega področja v okviru tehniških ved in širše, s tem pa zaposljivost in uspešno delo v tehniških raziskovalnih in razvojnih oddelkih gospodarskih družb, v raziskovalnih laboratorijih raziskovalnih inštitutov, v izobraževalnih institucijah, strateških svetih itd.

Predmetno specifične kompetence

Pomembno je izobraževanje doktorjev znanosti za potrebe kreativnega znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela na področju strojniških ved.

Zato so predmetno specifične kompetence, ki jih bodo pridobili s študijem in z raziskovalnim delom, naslednje:

 • razvojno in raziskovalno delo na področju novih tehnologij in izdelkov,
 • kreacije inovativnih rešitev na področju energetskih in informacijskih sistemov v avtomobilih,
 • uporaba in sinteza različnih znanj,
 • izdelave informacijskih programov,
 • izdelava virtualnih izdelkov in sistemov,
 • izdelava diagnostik in stalni napredek v avtomatizaciji in robotizaciji  tehnoloških procesov,
 • razvojno delo na področju sistema obdelave slik,
 • izvajanje razvojnega inženiringa v industriji,
 • aplikacija mikroprocesorskih sistemov v vozilih,
 • razvojno delo na področju umetne inteligence in  strojnega učenja.

Pogoji za napredovanje

Za napredovanje v drugi letnik mora študent doseči najmanj 30 kreditnih točk po ECTS iz prvega letnika, imeti odobreno temo doktorske disertacije, izbrati mentorja in morebitnega somentorja, ter oddati na Komisijo za znanstveno raziskovalno delo dispozicijo doktorske disertacije, kar se dokazuje s podpisom mentorja na predpisanem obrazcu.

Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS, vključno s potrjeno dispozicijo in opravljeno individualno raziskovalno delo drugega letnika v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

Senat fakultete lahko odobri napredovanje v višji letnik, tudi če študent ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah. Študent mora v tem primeru predložiti ustrezna dokazila.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoji za dokončanje študija so:

 • uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti;
 • objava ali sprejetje v objavo enega znanstvenega članka v reviji abstrahirani v SCI ali SSCI/SCIE ali A&HCI ali SCOPUS ali dveh znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah abstrahiranih na seznamu ARRS Mednarodne bibliografske baze podatkov in revije oziroma abstrahiranih v ABI/INFORM Global, EBSCO, IEEE Xplore, ProQuest Materials Science Journals, STMA-Z oziroma v drugih ekvivalentnih mednarodnih bazah, ki so pomembna za področja, ki jih razvija fakulteta, in sicer s področja teme doktorske disertacije;
 • priprava in uspešen zagovor doktorske disertacije.

Zborniki

Na vrh

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.