Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje

Cilj podiplomskega magistrskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija je izobraziti visoko strokovni kader za razvojno – raziskovalno delo na področju razvojnega inženiringa, razvoja proizvodov in tehnologij, trženja in avtomobilske energetike. Diplomant bo poznal tudi strateško delo na področjih razvoja, tehnologije in proizvodnje, metode razvoja izdelkov, procesov in inovacij ter sočasnega inženiringa. S 1. 10. 2024 stopi v veljavo posodobljen predmetnik.
2 leti
4 semestri
120
kreditnih točk po ECTS

Strokovni naziv

 • magister inženir strojništva (MAG)
 • magistrica inženirka strojništva (MAG)

Okrajšava mag. inž. str. (MAG)

Smeri

Program nima smeri, ima tri izbirne module

Način in kraj izvajanja študija

Novo mesto – izredni študij in študij na daljavo

Vsebinska področja

 • tehnologija,
 • proizvodnja,
 • kakovost,
 • raziskovalne dejavnosti,
 • strategija in diagnostika dejavnosti,
 • razvoj,
 • razvoj sodobnih materialov,
 • inovacije,
 • avtomatizacija in robotizacija tehnoloških procesov,
 • logistični procesi,
 • energetski sistemi,
 • avtomehanski sistemi.

Pogoji za vpis

Vpis v 1. letnik

V magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija (MAG) se lahko vpiše:

 • kdor je zaključil študijski program prve stopnje ali enakovredno prejšnje izobraževanje z ustreznih strokovnih področij Elektrotehnika in energetika, Elektronika in avtomatizacija, Metalurgija, strojništvo, in kovinarstvo in Motorna vozila, ladje in letala;
 • kdor je zaključil študijski program prve stopnje ali enakovredno prejšnje izobraževanje z drugih strokovnih področij Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu 14 KT po ECTS pri predmetih prve stopnje: Tehnologija, Tehnična dokumentacija in strojni elementi;
 • kdor je zaključil študijski program prve stopnje ali enakovredno prejšnje izobraževanje z drugih strokovnih področij, kot so določena v prvih dveh alinejah, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ki jih glede na različnost strokovnega področja določi Komisija za študijske in študentske zadeve FINI Novo mesto v obsegu od 10 do 60KT po ECTS.

Vpis po merilih za prehode

V magistrski študijski program druge stopnje Inženiring in avtomobilska industrija (MAG) na FINI Novo mesto so možni prehodi:

 • v 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti pred bolonjskega sistema (spec. VS in UN) ter študenti in diplomanti magistrskega bolonjskega sistema, ki prehajajo z ustrezne smeri. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve. Kandidatu za vpis po merilih za prehode se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, do zaključka študija.

Vpis po merilih za prehode je mogoč, če:

 • kandidat za vpis izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik magistrskega študijskega programa
 • kandidat za vpis prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se kandidatu za vpis pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa druge stopnje Inženiring in avtomobilska industrija (MAG),
 • bo kandidatu za vpis v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko kreditnih točk po ECTS, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik:
  • za vpis v 2. letnik: 42 KT po ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi kandidat, ki je končal primerljiv študijski program v tujini in mu je v skladu z veljavno zakonodajo o vrednotenju in priznavanju izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu druge stopnje.

Prijava za vpis

Predmetnik

Cenik

Kompetence

Splošne kompetence

Študenti bodo na magistrskem študijskem programu Inženiring in avtomobilska industrija pridobili naslednje splošne kompetence: strateška usmerjenost, to je sposobnost izdelave strategij, sposobnost projektno-timskega dela, sposobnost razvojnega dela, sposobnost raziskovalnega dela, sposobnost vodenja tehnoloških procesov ter vpeljevanje sodobnih metod, sposobnost vodenja razvoja in tehnologije ter vpeljava inovacij, usposobljenost za uporabo raziskovalnih metod ter njihovo aplikacijo v praksi, poznavanje in izvajanje poslanstva, strategije in vizije v gospodarstvu in družb

 • sposobnost analize in reševanja problemov na področju tehnike,
 • sposobnost izdelave in uporabe sodobnih metod in orodij,
 • strateška usmerjenost, to je sposobnost izdelave strategij,
 • sposobnost projektno-timskega dela,
 • sposobnost razvojnega dela,
 • sposobnost raziskovalnega dela,
 • sposobnost vodenja tehnoloških procesov ter vpeljevanje sodobnih metod,
 • sposobnost vodenja razvoja in tehnologije ter vpeljava inovacij,
 • usposobljenost za uporabo raziskovalnih metod ter njihovo aplikacijo v praksi,
 • poznavanje in izvajanje poslanstva, strategije in vizije v gospodarstvu in družbi.

Predmetno specifične kompetence

 • sposobnost razumevanja in kreacije inovativnih rešitev na področju energetskih in informacijskih sistemov v avtomobilih,
 • razumevanje, uporaba in sinteza različnih znanj,
 • sposobnost izdelave informacijskih programov,
 • sposobnost vpeljevanja in uporabe informacijskih programov,
 • sposobnost izdelave virtualnega izdelka,
 • sposobnost razvojnega dela,
 • sposobnost razvoja in obvladovanja celovite kakovosti,
 • sposobnost izdelave diagnostik in stalnega napredka,
 • sposobnost vpeljevanja avtomatizacije in robotizacije v tehnološke procese,
 • obvladovanje in izvajanje razvojnega inženiringa v industriji,
 • poznavanje mikroprocesorskih sistemov v vozilih in
 • znanje strojnega učenja in umetne inteligence.

Pogoji za napredovanje

Študent napreduje v 2. letnik, če je osvojil s programom predpisana znanja in opravil obveznosti 1. letnika (predavanja, vaje, projektne naloge) in je zbral najmanj 42 KT po ECTS.

Študent se lahko ponovno vpiše v letnik, če izpolni več kot 1/3 obveznosti (20 KT po ECTS) tekočega leta in če še ni izkoristil možnosti ponovnega vpisa.

Študent se lahko vpiše v višji letnik tudi, če ni dosegel zahtevanih kreditnih točk, kadar ima za to upravičene razloge: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, o čemer odloči Komisija za študijske in študentske zadeve.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • z upravičenih razlogov ne diplomira v 12-ih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi

Glede na študijske dosežke lahko študent konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v skupnem obsegu 120 kreditnih točk ter priprava in uspešen zagovor magistrske naloge.

Zborniki

Na vrh

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.