Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Temeljni cilj študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante za neposredno zaposlitev po zaključku študija in kompetentno izvajanje nalog v vseh strukturah gospodarstva na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, celovite kakovosti, vzdrževanja in trženja. Diplomant bo usvojil teoretična znanja in znanja za strokovno praktično delo na tehniško inženirskem področju. Osvojil bo tehniška, tehnološka, informacijska, organizacijska, ekonomska znanja in znanja metod za raziskovalno in razvojno delo. S 1. 10. 2024 stopi v veljavo posodobljen predmetnik.
3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk po ECTS

Strokovni naziv

 • diplomirani inženir strojništva (VS)
 • diplomirana inženirka strojništva (VS)

Okrajšava dipl. inž. str. (VS)

Smeri

Program nima smeri, ima štiri izbirne module

Način in kraj izvajanja študija

Novo mesto – izredni študij

Vsebinska področja

 • Tehnologija,
 • materiali,
 • projektiranje,
 • avtomobilizem,
 • gospodarjenje z okoljem,
 • informatika in komunikacija,
 • gospodarsko pravo in lastnina,
 • logistika,
 • trženje, proizvodnja, tehnologija in razvoj,
 • poslovno komuniciranje in odnosi,
 • kakovost in poslovna odličnost,
 • vzdrževanje naprav,
 • varstvo pri delu.

Pogoji za vpis

Vpis v 1. letnik

V visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila (VS) se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe: elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, plovbni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva,
 • kdor je dokončal srednje izobraževanje do 1. junija 1995.

Vpis po merilih za prehode

V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Inženiring in vozila (VS) na FINI Novo mesto so možni prehodi:

 • v 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov ustrezne smeri, ki zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve. Kandidatu za vpis po merilih za prehode se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi napredovati v 3. letnik.
 • v 2. ali 3. letnik se lahko vpišejo študenti in diplomanti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa ustrezne smeri, ki zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve.

Vpis po merilih za prehode je mogoč, če:

 • kandidat za vpis izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa,
 • kandidat za vpis prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se kandidatu za vpis pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Inženiring in vozila (VS),
 • bo kandidatu za vpis v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko kreditnih točk po ECTS, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik:
  • za vpis v 2. letnik: 45 KT po ECTS,
  • za vpis v 3. letnik: 100 KT po ECTS, od tega vseh 60 KT po ECTS za 1. letnik.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi kandidat, ki je končal primerljiv študijski program v tujini in mu je v skladu z veljavno zakonodajo o vrednotenju in priznavanju izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu prve stopnje.

Prijava za vpis

Predmetnik

Cenik

Kompetence

Splošne kompetence

Študenti bodo v visokošolskem strokovnem študijskem programu Inženiring in vozila pridobili naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov na tehniškem področju,
 • sposobnost obvladovanja sodobnih metod, postopkov in procesov,
 • usposobljenost za kritično presojanje,
 • sposobnost aplikacije teoretičnega znanja v praksi,
 • samostojnost v strokovnem delu,
 • poznavanje socialnih sistemov v poslovnem svetu,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti v domačem in mednarodnem poslovnem svetu z uporabo slovenskega in tujih jezikov,
 • usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njihova uporaba,
 • sposobnost upoštevanja profesionalne etike,
 • sposobnost izvajanja stalnega napredka poslovanja,
 • poznavanje strokovnih izrazov – terminologija,
 • poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije z nabori programskih orodij in računalniških sistemov ter elektronskega poslovanja,
 • poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu ter varovanja okolja,
 • poznavanje in sposobnost uporabe znanja s področja motivacije in reševanja konfliktov.

Predmetno specifične kompetence

Študenti bodo v visokošolskem študijskem programu Inženiring in vozila pridobili naslednje predmetno specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij proizvodnje, tehnologije in razvoja,
 • sposobnost matematičnega razumevanja, predvsem s področja statistike, verjetnosti in tehnike ter uporabe v praksi – aplikacije,
 • sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov,
 • poznavanje tehničnih lastnosti materialov in proizvodov,
 • poznavanje in vpeljevanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
 • poznavanje in uporabljanje metod celovite kakovosti proizvodov in storitev,
 • poznavanje zakonodaje na področju tehnike in poslovanja,
 • usposobljenost za vodenje del,
 • usposobljenost za komuniciranje z dobavitelji, kupci, strankami, konkurenco …,
 • usposobljenost za prenos znanja partnerjem,
 • sposobnost spoznavanja delovanja podjetij,
 • poznavanje organizacijskih struktur in procesne organiziranosti,
 • poznavanje trženja kot temeljnega poslovnega procesa,
 • poznavanje delovne zakonodaje,
 • razvijanje in uvajanje novih tehniških postopkov in procesov,
 • sposobnost zagotavljanja skladnosti proizvodov in procesov s predpisanimi zahtevami,
 • poznavanje metod vzdrževanja proizvodov,
 • poznavanje metod spremljanja prodanega proizvoda,
 • poznavanje specifičnosti v razvoju avtomobilske industrije,
 • sposobnost diagnosticiranja in popravila proizvodnih naprav,
 • poznavanje in upravljanje energetskih strojev in naprav.

Pogoji za napredovanje

Za napredovanje v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa mora študent doseči najmanj 45 kreditnih točk po ECTS iz 1. letnika, za napredovanje v 2. letnik najmanj 40 kreditnih točk po ECTS iz 2. letnika in vse obveznosti iz 1. letnika, kar znaša 100 kreditnih točk po ECTS.

Fakulteta lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik, tudi če ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12-ih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • študentka v času študija rodi.

Študent lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti skupnem obsegu 180 kreditnih točk ter priprava in uspešen zagovor diplomske naloge.

Zborniki

Na vrh

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.